Samtal om framtiden - vägledning av nyanlända

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar, som skiljer sig från de i samtal med andra elever. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande, samt om språkliga asymmetrier. Materialet ger stöd för kollegiala samtal, samt för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Materialet riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och belyser olika aspekter och utmaningar i vägledningssamtal med nyanlända elever. I anslutning till texterna finns reflektions- och diskussionsfrågor. De är främst tänkta att fungera som stöd för kollegiala samtal om texternas innehåll, men också för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Åsa Sundelin är lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet.


Artikel 1. Samtalsmetodiska ideal - möjlighet och begränsning i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Utgångspunkten för denna artikel är vägledningssamtalets centrala roll i skolors studie- och yrkesvägledande verksamhet. Vägledare verkar dock uppleva sin kompetens som otillräcklig i samtal med nyanlända elever. Artikeln diskuterar detta i relation till vägledares samtalsmetodiska ideal. Den visar på samtalsidealets möjligheter, men även på att otillräckligheten kan ha ett ursprung i krockar mellan samtalsmetodiska ideal och nyanländas behov och situation.

Samtalsmetodiska ideal (136 kB)

Artikel 2. Om konsten att stödja nyanlända elevers lärande om karriärfrågor

Syftet med denna artikel är att stödja lärande om utbildning och arbetsliv (karriärfrågor) i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Om konsten att stödja nyanlända elevers lärande i karriärfrågor (136 kB)

Artikel 3. Om språkliga asymmetrier i vägledningssamtal med nyanlända elever

Om språkliga asymmetrier i vägledningssamtal med nyanlända elever (128 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-10-18