Studiehandledning på elevernas modersmål

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Bestämmelser om studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen:
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.


Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

Läs mer om när studiehandledning på modersmålet kan ges som extra anpassning eller när det ska ges som särskilt stöd, sidan 16 i Skolverkets publikation:
Studiehandledning på modersmålet

Framgångsfaktorer för studiehandledning på modersmålet är

  • att man först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper,
  • att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov,
  • att skolan har kompetens om flerspråkighet,
  • att studiehandledaren och elevens lärare samverkar, och
  • att undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande.

Studiehandledningen är det viktigaste verktyget vid undervisning av nyanlända elever, menar professor Nihad Bunar på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Men hur gör man för att få det att fungera i praktiken, även om det inte finns någon tillgänglig studiehandledare på skolan?
Kunskapsbryggorna, UR

Stödmaterial

Omslag studiehandledning på modersmål

Reviderat hösten 2015

Om studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Det finns även olika exempel på hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas.

Materialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan, men även till alla som arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska.                     

Studiehandledning på modersmålet

Film

Filmen beskriver och ger exempel på hur man kan organisera och genomföra studiehandledning. Vi får träffa två studiehandledare, en lärare, rektor och en samordnare på huvudmannanivå.
 

Senast granskad: 2016-10-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner