Undervisa nyanlända elever

Utvärdering och forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för elevers möjligheter att lära i skolan är läraren. Ämneslärarnas kompetens att undervisa nyanlända elever är därför en avgörande faktor för skolframgång. Samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare ökar förutsättningarna för elevens möjlighet att prestera väl.

undervisa nyanlända elever

Innehåll på sidan


Språkutveckling
Värdegrund- utveckla ett inkluderande förhållningssätt
Bygga relationer med vårdnadshavare
Didaktik -framgångsrika lärare
Skolbiblioteket och nyanlända
Betyg och bedömning

Språkutveckling och flerspråkighet

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Elevers språkkunskaper kan utvecklas i alla ämnen. Här finns resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen.

språkutvecklande undervisning

Att utveckla språk- och ämneskunskaper parallellt

"Barn kommer till skolan med skilda förutsättningar. I kunskapskraven kommer den språkliga progressionen till uttryck. Eleverna förväntas kunna argumentera, tolka och analysera inom en rad ämnen... Skolan måste därför bygga broar mellan skolans språk och elevernas vardagsspråk." Hanna Stehagen.

Språket bär kunskapen, UR

Greppa språket

Studiehandledning på modersmål

Skolan har i uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, så eleverna får förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig det svenska språket.
När elevens ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare samarbetar, så stödjer studiehandledning på modersmål elevens kunskapsutveckling i olika ämnen.

Modersmålsundervisning

Studiehandledning på elevernas modersmål

Tvåspråkighet i undervisningen, film från School Education Gateway, EU

Värdegrund- utveckla ett inkluderande förhållningssätt

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt sam­hälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Lgr 11 s. 12

Interkulturella strategier och normkritiskt förhållningssätt

Handling i kombination med reflektion över sitt eget och andras beteende och sättet att uttrycka sig motverkar förtryck, kränkande behandling, diskriminering och uteslutning, enligt normkritisk pedagogik.

Både reflektion och handling centralt för att förändra normer

Lås upp, normutmanande metoder och utbildningar

Mångfald i likvärdig skola

En viktig princip i arbete med värdegrunden är att olikhet är en tillgång. Både i skapandet av fruktbara lärandemiljöer och i det demokratiska uppdraget är det ett värde i sig att alla barn och elevgrupper är olika.
Undervisningen ska anpassas till varje barns och elevs förutsättningar och behov. Den ska främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i barnens och elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Ta del av förhållningssätt, verktyg och metoder:

Förskolans och skolans värdegrund

Inkludering och specialpedagogens roll och betydelse i arbetet.

Viktiga val av arbetssätt i klassrummet

Europeiska språkrådet har skapat en webbkurs med strategier för att arbeta på ett inkluderande sätt i undervisningen.

Collaborative Community Approach to Migrant Education

Bygga relationer med vårdnadshavare

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Det är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan och är viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. Lgr s. 8

Skolan och hemmet

Didaktik -framgångsrika lärare

Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers resultat. Framgångsrika lärares undervisning kännetecknas av att läraren leder eleven i kunskapsutvecklingen, gör eleven delaktig och utmanar och stimulerar, genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom elevens kunskapshorisont.

Framgångsrika lärares kompetenser

  • goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de skapar ett sammanhang och en röd tråd för elevernas lärande visar forskningen.
  • De kan anpassa innehåll och metod i undervisningen efter både elevernas förutsättningar och den givna situationen och har tillgång till en bred arsenal av metoder och verktyg att använda i sitt arbete.
  • Vidare är framgångsrika lärare tveklöst ledare i klassrummet. De skapar struktur i arbetet och kan tydliggöra för eleverna både vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som krävs för att nå målen.
  • Framgångsrika lärare motiverar också eleverna, genom att ha ändamålsenliga förväntningar på dem och samtidigt koppla undervisningen till elevernas erfarenheter.

Resultatet blir en undervisningsmiljö som stödjer och strukturerar elevens lärande.

Länkar för framgångsrik undervisning

Framgång i undervisningen, Skolinspektionen 2010

Modeller och arbetssätt för undervisning av nyanlända elever. Nyanlända och lärande, Nihad Bunar

"Att jobba så här är inte dåligt för någon, men för de här eleverna är det en förutsättning."
17 år och ny i skolbänken, aktionsforskning på Angeredsgymnasiet

Skolbiblioteket och nyanlända

Skolbibliotek är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Enligt bibliotekslagen ska skolbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska.

Skolbiblioteket och nyanlända

Betyg och bedömning

Du kan få svar på dina frågor om prov, bedömning och betyg på Skolverkets frågeforum.

Skolverkets frågeforum om bedömning och betyg

När du sätter betyg för nyanlända elever gäller samma regler, som för andra elever. Vi har tagit fram förtydliganden kring vissa situationer, som ändå kan kännas problematiska vid betygsättning.

Nyanlända elever och betyg

Senast granskad: 2016-09-09