Rätt till utbildning, nyanlända och gymnasieskolan

Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, innan de har fyllt 18 år. Eleven har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program.

Bosatta, men inte folkbokförda ungdomar

Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, före de har fyllt 18 år. Eleven har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program.

Skolverkets tolkning när det gäller dessa ungdomar innebär att en elev inte har rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program från och med fyllda 18 år, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på exempelvis ett nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år.

  • Se bestämmelser om behörighet i 16 kap. 29 § och 15 kap. 5 § skollagen. I 5 § tredje stycket, anges att bestämmelserna om gymnasieskolan bara gäller för ungdomar som är bosatta i landet och en hänvisning till ytterligare föreskrifter om bosättning och rätten till utbildning i 29 kap. 2-5 §§ skollagen och 1 § lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA).
  • Enligt 29 kap. 3 § skollagen har asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, rätt till utbildning i gymnasieskola endast om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år.
  • Se rätten att fullfölja utbildningen i 16 kap. 37 § och 17 kap.15 § skollagen.
  • Se också prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sid 592.

Folkbokförda ungdomar

Skolverkets tolkning när det gäller ungdomar som är eller ska vara folkbokförda i landet, är att en elev inte har rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program från och med andra kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess.

  • Se bestämmelser om behörighet i 16 kap. 29 § och 15 kap. 5 § skollagen.
  • Se även prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sid 431.
  • Se också beslut från Skolväsendets överklagandenämnd, http://www.overklagandenamnden.se/sv/ Beslut-fran-overklagandenamden/Gymnasieskola/Behorighet/Obehorig-till-nationellt-program-pa-grund-av-hog-alder
Senast granskad: 2017-03-23