Elev

Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Geografiska undersökningar

Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Utvecklingspaketet, som består av text och film, är ett stöd för geografilärare i att planera och genomföra geografiska undersökningar genom fältstudier och geografiska informationssystem (GIS).

Geografiska undersökningar

Forskning om geografiämnet i skolan

Rummet och vår uppfattning om rummet är utgångspunkten i skolämnet geografi. Att kunna pendla mellan det lokala och globala i geografiundervisning har av forskare och i styrdokument lyfts fram som önskvärt. Men forskning visar att geografi särskilt på låg- och mellanstadium ofta är begränsat till det lokala, regionala och nationella.

Läs mer om forskning om geografiämnet

Språk- och kunskapsutvecklande arbete i grundsärskolan

I filmen beskriver läraren Helen Sjöstedt på Stålhamraskolan i Södertälje hur hon arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig geografiämnets specifika språk. Filmen ingår i utvecklingspaketet Språkutvecklande arbetssätt.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesfilm i geografi

Filmen belyser kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav samt presenterar tillhörande kommentarmaterial och diskussionsunderlag. Ämnesfilmerna kan du som lärare se som inspiration i ditt arbete med att börja använda de nya samlade läroplanerna i din undervisning. De kan även användas som ett kompetensutvecklingsstöd på skolnivå.

Senast granskad: 2017-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner