Geografiska undersökningar

Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje.

Geografiska undersökningar, både i form av fältstudier och med hjälp av geografiska informationssystem, är en viktig del i geografiundervisningen i grundskolan. Det framgår av kursplanen i geografi för grundskolan och motsvarande skolformer. Geografiska informationssystem (GIS) öppnar nya möjligheter att analysera omvärlden och presentera geografisk information. Idag finns det lättillgängliga GIS-verktyg på internet som är gratis och enkla att använda.

Det här utvecklingspaketet är ett stöd för geografilärare i att planera och genomföra geografiska undersökningar. Paketet innehåller två filmer och ett diskussionsunderlag. Båda filmerna är av intresse för geografilärare oberoende av vilket stadium man arbetar på eftersom det finns centralt innehåll som berör geografiska undersökningar i alla årskurser.

Geografiska undersökningar: fältstudier i årskurs 4

Filmen visar hur en lärare i årskurs 4 tillsammans med eleverna planerar och genomför en fältstudie för att undersöka hur trafiken utanför skolan påverkas av en ny vägsträckning.

Geografiska undersökningar: fältstudier och GIS i årskurs 9

Filmen följer hur en klass i årskurs 9 lär sig om sårbara platser genom att arbeta med fältstudier och geografiska informationssystem (GIS).

Diskussionsunderlag: geografiska undersökningar

Diskussionsunderlag: Geografiska undersökningar

Diskussionsunderlaget hänger ihop med filmerna och syftar till att stödja lärare som undervisar i geografi i grundskolan i att självständigt eller tillsammans med kollegor reflektera över hur kursplanen i geografi kan omsättas i en undervisningspraktik i de delar som gäller geografiska undersökningar. Diskussionsunderlaget kan användas i kombination med båda filmerna, någon av dem eller helt fristående.

Senast granskad: 2017-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner