Elever

Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Stöd för att bedöma kunskaper i källkritik

Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Med det nya kommentarmaterialet får lärare hjälp att bedöma elevers förmåga att tillämpa källkritik i biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 utifrån olika elevexempel.

Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet


Språk- och kunskapsutvecklande arbete i historia

I filmen beskriver historielärare på Sofielundsskolan i Malmö hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket.
 

Sex- och samlevnadsundervisningen i historia

För att förstå dagens tankar om kärlek, sexualitet, kön, jämställdhet och relationer är det intressant att sätta in dem i ett historiskt perspektiv. Synen på dessa frågor har förändrats mycket under åren och även de normer som råder idag är under förändring.

Sex- och samlevnadsundervisningen i historia

Fakta och inspirationsmaterial om romer

Materialet riktar sig till elever i årskurs 7-9 och deras lärare, och behandlar romsk kultur, språk, religion och historia. I materialet ingår även ett lektionsförslag med övningar i historia.

Om romer

Bedömningsstöd i historia

Det finns två bedömningsstöd för årskurserna 7-9 i ämnet historia som prövar förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor och förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia.

Det finns även enskilda uppgifter där det tydligt framgår vilken del av kunskapskravet som prövas, vilket centralt innehåll som behandlas samt vilka bedömningsaspekter läraren ska titta på vid bedömningen. 

Bedömningsstöd i historia

Forskning om historieämnet i skolan

Två av de viktiga beståndsdelarna i ämnet historia är tid och källkritik, exempelvis i form av beskrivningar av fenomen i olika tider och egenskaperna hos de källor vi då använder. Ämnesdidaktisk forskning inriktas t.ex. gentemot hur olika typer av historieuppfattning gynnas eller missgynnas av olika typer av undervisning.

Läs mer om forskning om historieämnet

Ämnesfilm i historia

Filmen belyser kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav samt presenterar tillhörande kommentarmaterial och diskussionsunderlag. Ämnesfilmerna kan du som lärare se som inspiration i ditt arbete med att börja använda de nya samlade läroplanerna i din undervisning. De kan även användas som ett kompetensutvecklingsstöd på skolnivå.

Senast granskad: 2017-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner