Elever

Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Stöd för att bedöma kunskaper i källkritik

Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Med det nya kommentarmaterialet får lärare hjälp att bedöma elevers förmåga att tillämpa källkritik i biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 utifrån olika elevexempel.

Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet

Sex- och samlevnadsundervisningen i religionskunskap

Sexualitet och relationer är en del av människans liv och inom religionskunskapen kan frågor som rör området vara en grund för reflektion och analys. Att arbeta med hur jämställdhet, sexualitet och könsmönster gestaltas i olika religioner och livsåskådningar ger även eleverna chans att utmana föreställningar, utvecklas och växa som individer.

Sex- och samlevnadsundervisningen i religionskunskap

Forskning om religionskunskap i skolan

Etik och livsfrågor är det övergripande temat i religionskunskap. Precis som för övriga SO-ämnen ska religionskunskap ge eleverna kunskaper och färdigheter som efterfrågas i dagens samhälle och särskilt ge en förståelse för andra sätt än det egna att se på vad som är viktigt i livet.

Läs mer om forskning om religionskunskap

Bedömningsstöd i religionskunskap

Som stöd för bedömning i religionskunskap, årskurs 7-9, finns två provuppgifter. Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Bedömningsstöd i religionskunskap

Ämnesfilm i religionskunskap

Filmen belyser kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav samt presenterar tillhörande kommentarmaterial och diskussionsunderlag. Ämnesfilmerna kan du som lärare se som inspiration i ditt arbete med att börja använda de nya samlade läroplanerna i din undervisning. De kan även användas som ett kompetensutvecklingsstöd på skolnivå.

Senast granskad: 2017-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner