Elever

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Privatekonomi och konsumentfrågor

I samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap finns gemensamma beröringspunkter när det rör privatekonomi och konsumentfrågor. Det här utvecklingspaketet innehåller en film och ett diskussionsunderlag som kan användas tillsammans eller helt fristående. I filmen pratar två lärare om sitt samarbete över ämnesgränserna.

Diskussionsunderlag om ekonomi och konsumtionsfrågor

Sex- och samlevnadsundervisningen i samhällskunskap

Samhällskunskapen ska hjälpa eleverna att ta sig an denna föränderliga värld och ge dem en förståelse för vardagen de lever i. Eftersom eleverna ska ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer, kommer till exempel mänskliga rättigheter, jämställdhet, sexualitet och sociala frågor att vara viktiga perspektiv i undervisningen.

Sex- och samlevnadsundervisningen i samhällskunskap

Fakta och inspirationsmaterial om romer

Materialet riktar sig till elever i årskurs 7-9 och deras lärare, och behandlar romsk kultur, språk, religion och historia. I materialet ingår även ett lektionsförslag med övningar i samhällskunskap.

Om romer

Bedömningsstöd i samhällskunskap

Som stöd för bedömning i samhällskunskap finns tre bedömningsstöd som alla utgår ifrån konkreta uppgifter inom kunskapsområdet demokrati. Huvudsyftet med materialen är att främja en likvärdig bedömning och betygssättning. De kan även användas i formativt syfte för att främja elevernas fortsatta lärande. Med stöd av bedömningsaspekterna kan man vara mer precis i sin återkoppling till eleven. 

Bedömningsstöd i samhällskunskap

Forskning för skolan:

Sällsynt att EU integreras i undervisning om svensk politik

EU-undervisningen på högstadiet framställer ofta EU som ett utrikespolitiskt område. Detta skiljer sig tydligt från undervisning om politik på nationell nivå och kan få konsekvenser för elevernas uppfattning om vilket politiskt deltagande som är viktigt, enligt en licentiatavhandling av Peter Wall.

Sällsynt att EU integreras i undervisning om svensk politik

Forskning om samhällskunskap i skolan

Olika politiska och sociala aspekter studeras i samhällskunskap. Att kunna förstå samhället och att få egenskaper för att kunna agera i detta samhälle är centrala mål för skolämnet. Demokratisk fostran med skolan som exempel har länge dominerat forskningen och har genomförts i akademiska ämnen som statsvetenskap, sociologi och pedagogik.

Läs mer om forskning om samhällskunskap

Ämnesfilm i samhällskunskap

Filmen belyser kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav samt presenterar tillhörande kommentarmaterial och diskussionsunderlag. Ämnesfilmerna kan du som lärare se som inspiration i ditt arbete med att börja använda de nya samlade läroplanerna i din undervisning. De kan även användas som ett kompetensutvecklingsstöd på skolnivå.

Senast granskad: 2017-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner