Europeiska språkutmärkelsen

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan ansöka om europeiska utmärkelsen för språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande projekt inom språkundervisning.

Foto på lärare som vunnit Europeiska språkutmärkelsen 2017.

Så utvecklar vinnare 2017 undervisningen

På Språkgalan den 8 december korades vinnare för år 2017. Läs juryns motiveringar till  utmärkelserna och hur vinnarna utvecklar undervisningen i språk.

Förskolan Väktaren

Avdelning Ärtan på Förskolan Väktaren får utmärkelsen för sitt projekt ”Språkens arena och dess rikedom – Ett multimodalt utforskande av pinnar och dess möjligheter”. Genom ett språkutvecklande arbetssätt har förskolan kunnat utveckla barnens svenskkunskaper. De har även haft möjlighet att stödja barnen i deras modersmål. Barnen har använt sig av många olika varierande arbetssätt, vilket har gynnat inlärningen. De har inspirerats av bland annat naturen. De har använt sig av musik, färg, lera och digitala verktyg såsom läsplattor. Barnen har kunnat påverka projektet och det har funnits utrymme för barnens utforskande och inflytande vilket har väckt deras lust till fortsatt lärande. Barnen har befunnit sig i en språkstimulerande miljö. De har under projektets gång gjort språkliga framsteg och de kommunicerar nu med varandra på fler sätt än tidigare. Barnen har också blivit mer nyfikna på varandra och de olika språk som talas i gruppen.

Katrinelundsgymnasiet

Katrinelundsgymnasiet får utmärkelsen för sitt projekt ”Coming together – språkutveckling med IKT som för samman människor”.  Projektet är ett vertikalt och horisontellt samarbete mellan grund- och gymnasieskolan. Det handlar om att realia får liv utifrån elevers egna intressen och litteraturens möjligheter. Eleverna har arbetat med området realia som ingår i Eng5. De har skapat eget material som de själva, högstadieklassen samt andra gymnasieelever nu kan använda som läromedel. Materialet bygger på fakta om europeiska länder. Det har sedan skrivits om till en skönlitterär bok som bygger på högstadieelevernas intressen och erfarenheter. Projektet hade inte varit möjligt att genomföra utan ITK. Digitala verktyg har underlättat arbetet och gjort det möjligt för de olika klasserna att träffas. Eleverna har utvecklat sin digitala kompetens och det kommer de att ha stor nytta av i sitt fortsatta skolarbete. Projektet har engagerat både elever och lärare och det har gett positiva konsekvenser långt utanför klassrummets väggar.

Kungsgårdsgymnasiets Språkintroduktion

Kungsgårdsgymnasiets Språkintroduktion får utmärkelsen för deras estetiska verksamhet med de nyanlända eleverna. Syftet har varit att ge dessa elever en möjlighet till många olika uttryckssätt samtidigt som de lär sig svenska. Många av eleverna har för första gången i livet kommit i kontakt med foto, teater, film och musik. Nu har eleverna kunnat utveckla förmågor som de tidigare inte har haft möjlighet att använda. De har även fått arbeta på ett autentiskt sätt, vilket har gett dem ytterligare kontaktytor mot det övriga samhället. På detta sätt har de utvecklat och funnit nya uttrycksformer som hjälpt dem på deras väg mot att lära sig svenska.

Viva Komvux

Viva Komvux i Umeå har fått utmärkelsen för SFI ”Klara, färdiga, gå!” som är ett arbetsmarknadsprojekt för kortutbildade vuxna. Projektet består av flera delar.  Det handlar om ämnesintegrerad undervisning med fokus på andraspråksinlärning (SFI). Metoden är att lära sig språket utanför ”skolans väggar”. Det handlar också om hälsoarbete för fysiskt och psykiskt välbefinnande och arbete med jämställdhet och likabehandling. Dessutom ingår studiebesök på en reell arbetsmarknad, som en del av integreringen i Sverige. Projektet har en europeisk dimension. Eleverna i projektet kommer från många europeiska länder. Flera europeiska språk används som stöd när det nya språket dvs svenskan inte räcker till. Projektet är motivationsskapande då hälsa och omvärldskunskap sätts i fokus och då språkkunskaperna blir medlet för att nå än djupare och bredare kunskaper. Undervisningsmetoderna och studiebesöken bidrar i hög grad till att göra skolundervisningen lustfylld. Det nyskapande är just inlärningsmetoderna och de regelbundna studiebesöken.

Hedersomnämnande till Vårbyskolan

Vårbyskolan i Segeltorp får ett hedersomnämnande för sitt sätt att arbeta språkutvecklande för att öka elevernas lust att läsa böcker. Genom regelbunden läsning har eleverna fått samtala om böcker, texter och bokfilmer och därigenom fått ett rikare och mer nyanserat språk. Dessutom har intresset för läsning ökat. Eleverna har tillsammans skapat generella boksamtalsfrågor som passar alla skönlitterära böcker. Detta arbete har ytterligare stimulerat elevernas läslust. Dessutom har elevernas boksamtalsfrågor samlats i en app som de nu använder vid sina boksamtal.

Nästa ansökningsomgång är under 2018. Vi meddelar datum så snart det är bestämt.

Så ansöker du

 • Spara Word-filen på din dator och fyll i den.
 • Välj sedan "Spara som" och döp om filen och spara den på din dator.
 • Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post.

Du en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan.

Blankett för ansökan publiceras här inför nästa ansökningsomgång 2018.

Utmärkelse för nyskapande språkundervisning

EU-kommissionen inrättat utmärkelsen The European Language Label för att utveckla undervisningen i språk. Syftet är att sprida exempel på nyskapande språkundervisning. Projekt som genomförs på följande språk kan ansöka om utmärkelsen:

 • Engelska
 • Moderna språk
 • Svenska som andraspråk
 • Modersmål
 • Alla språk utom svenska som modersmål

EU-kommissionens prioriteringar för 2016-2017 är:

 • Flerspråkiga skolor och klassrum − flerspråkighet en resurs i klassrummet
 • Hur kan läraren använda sig av elevernas fritidsintressen i undervisningen för att uppmuntra till fortsatt språkinlärning?

EU-kommissionens prioriteringar 2016-2017

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Utmärkelsen delas ut i december. Förutom äran och ett diplom, belönar vi ett eller flera språkprojekt med upp till 25 000 kronor per projekt. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.

En nationell jury bedömer projekten och utser vinnarna

Juryn bedömer alla bidragen och utser vinnarna i december. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.

Representanter i juryn

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitetskanslersämbetet
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utbildningsdepartementet
 • Utbildningsradion
 • Utländsk juryrepresentant
 • Skolinspektionen
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Senast granskad: 2017-12-13