Europeiska språkutmärkelsen

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan ansöka om europeiska utmärkelsen för språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande projekt inom språkundervisning.

Nästa ansökningsomgång är under 2018. Vi meddelar datum så snart det är bestämt.

Så ansöker du

 • Spara Word-filen på din dator och fyll i den.
 • Välj sedan "Spara som" och döp om filen och spara den på din dator.
 • Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post.

Du en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan.

Blankett för ansökan publiceras här inför nästa ansökningsomgång 2018.

Utmärkelse för nyskapande språkundervisning

EU-kommissionen inrättat utmärkelsen The European Language Label för att utveckla undervisningen i språk. Syftet är att sprida exempel på nyskapande språkundervisning. Projekt som genomförs på följande språk kan ansöka om utmärkelsen:

 • Engelska
 • Moderna språk
 • Svenska som andraspråk
 • Modersmål
 • Alla språk utom svenska som modersmål

EU-kommissionens prioriteringar för 2016-2017 är:

 • Flerspråkiga skolor och klassrum − flerspråkighet en resurs i klassrummet
 • Hur kan läraren använda sig av elevernas fritidsintressen i undervisningen för att uppmuntra till fortsatt språkinlärning?

EU-kommissionens prioriteringar 2016-2017

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Utmärkelsen delas ut i december. Förutom äran och ett diplom, belönar vi ett eller flera språkprojekt med upp till 25 000 kronor per projekt. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.

En nationell jury bedömer projekten och utser vinnarna

Juryn bedömer alla bidragen och utser vinnarna i december. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.

Representanter i juryn

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitetskanslersämbetet
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utbildningsdepartementet
 • Utbildningsradion
 • Utländsk juryrepresentant
 • Skolinspektionen
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket

Vinnarna av Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk 2016

Så utvecklar förra årets vinnare undervisnigen

Läs juryns motiveringar till årets utmärkelser. De förskolor och skolor, som har fått utmärkelsen, beskriver hur de utvecklar undervisningen i språk.

Vinnare: Bosgårdens förskolor i Mölndal

Bosgårdens pedagogiska enhet/förskolor i Mölndal får utmärkelsen för sitt sätt att låta barn redan på förskolan få möjlighet att på ett naturligt sätt stärka barnens olika språk samt även få tillgång till flera andra språk genom att arbeta språkutvecklande. Arbetet med att stimulera språk genom ämnesintegration görs på ett för barnen lustfyllt och stimulerande sätt och är anpassat efter barnens ålder.   

Läs hur Bosgårdens förskolor i Mölndal arbetar (134 kB)

Vinnare: Norrtullskolan i Söderhamn

Norrtullskolan i Söderhamn får utmärkelsen för hur de använder sig av metoder och arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever så att det svenska språket utvecklas mer effektivt. Elevernas modersmål används som stöd för att eleverna lättare ska lära sig svenska. I klassrummet finns också studiehandledare som kan vara en länk mellan elevernas modersmål och svenskinlärning.  

Läs hur Norrtullskolan i Söderhamn arbetar (70 kB)

Vinnare: Björknäsgymnasiet i Boden

Björknäsgymnasiet i Boden får Label för sitt projekt "Poesiboden" där moderna språk, främst tyska, franska och spanska samt alla nya språk som de nyanlända talar. Projektet vill stärka elevernas tilltro till att de kan uttrycka sig på ett annat språk. Integrationstanken - tanken att eleverna med andra modersmål kan arbeta under samma förutsättningar och mötas på samma arena - har stärkts ännu mer under den tid projektet har pågått. Björknäsgymnasiet har lyckats med att göra språkundervisningen roligare och mer meningsfull genom detta och man har fått med fler elever på språktåget.   

Läs hur Björknäsgymnasiet i Boden arbetar (76 kB)

Hedersomnämnande: S:t Ilianskolan i Enköping

S:t Ilianskolan i Enköping får ett hedersomnämnande för sitt projekt "Europia - Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahre" som de genomför med fem olika länder i Europa. Många lärare och elever vill samarbeta med andra länder och arbeta med gemensamma projekt och ha kontakt via Internet. Genom att söka Erasmus+ medel för samarbete och eventuellt utbyte kan lärare och elever i Europa arbeta med olika teman där de inte bara får kunskap, utan också möjlighet till kulturellt utbyte, då man får lära känna andra tonåringar och se hur de lever i andra länder. 

Läs hur S:t Ilianskolan i Enköping arbetar (70 kB)

Hedersomnämnande: Falkbergsskolan i Tullinge

Falkbergsskolan i Tullinge får ett hedersomnämnande för hur de arbetar med att utveckla de nyanländas språkkunskaper både i svenska och i deras modersmål. De arbetar med parallellundervisning d.v.s. undervisningen sker parallellt både på svenska och arabiska och båda språken har samma status i klassrummet. Eleverna får både ämnesinnehåll och språken, på bägge språk, vilket gör att deras kunskaper befästs och att språkinlärningen går fortare och lättare.

Läs hur Falkbergsskolan i Tullinge arbetar (95 kB)

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Senast granskad: 2017-09-21