Nationella minoritetsspråk

Här finns inspiration och stödmaterial för dig som undervisar i något av de nationella minoritetsspråken.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Rätten att utveckla sitt modersmål

Språket, en viktigt del i den kulturella identiteten

Att lära det egna modersmålet har en stark koppling till kultur. Förutom att stärka den enskilda elevens kulturella identitet så bidrar modersmålsundervisning till att språken bevaras och utvecklas i Sverige.

Om minoritetsspråken, Institutet för språk och folkminnen

Film: Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola

Filmen berättar om hur de nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien och en förutsättning för att kunna bevara de nationella minoriteternas kulturer. En elev som vill läsa sitt minoritetsspråk ska vända sig till skolan.

Filmen om nationella minoriteter på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska, engelska

Film: Språk och kultur i nationella minoritetsspråk

Filmen handlar om hur språk och kultur samspelar i kursplanerna för de nationella minoritetsspråken. I filmen berättar företrädare för minoritetsgrupperna om hur de ser på språk och kultur och hur det avspeglas i kursplanerna. På webbplatsen Mitt språk finns lärarvägledning och elevaktiviteter som inspirerar i undervisningen.

Kursplaner för nationella minoritetsspråk

Här finns kursplanerna för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som första- och andraspråk. Du hittar också kommentarmaterial som ger djupare förståelse för urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kursplaner och kommentarmaterial för grundskolan

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan används ämnesplanerna för modersmål

Ämnesplaner i modersmål för gymnasieskolan

Ämnesplaner i modersmål för gymnasiesärskolan

Film: Kursplaner i nationella minoritetsspråk ger förutsättningar för att läsa minoritetsspråk

Filmen berättar om språkets koppling till kultur, om kursplanerna i de nationella minoritetsspråken och om möjligheten till distansundervisning. Språket är en ingång till den egna personliga historian och skolan ska stärka elevens språkliga och kulturella identitetsutveckling. Distansundervisning är ett sätt att öka möjligheten till undervisning i de nationella minoritetsspråken.

Från och med den 1 augusti 2016 är det möjligt att köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål från en annan skolhuvudman på entreprenad.

Regler kring fjärrundervisningen

Läromedel och stödmaterial

Skolverket erbjuder läromedel i de nationella minoritetsspråken för grundskolan på webbplatsen Mitt språk.

Läromedel för nationella minoritetsspråk på webbplatsen Mitt språk

Publikationen Nya perspektiv inom ämnet modersmål innehåller stödmaterial för undervisning inom grundskolan och motsvarande skolformer i fyra av de nationella minoritetsspråken: finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Publikationen innehåller strategier för hur man kan stödja språkutveckling, med exempel på strategier för kommunikation, läsning, skrivande och lyssnade. Den ger även en bakgrund till den forskning om språkinlärning som ligger till grund för formuleringar i kursplanerna. Synen på modersmål förklaras som första- och andra språk. Publikationen Nya perspektiv inom ämnet modersmål (2016) Barnsånger på jiddish, jiddishförbundet

Att sätta betyg i nationella minoritetsspråk

Samma bestämmelser som gäller för betygssättning i andra ämnen i grundskolan gäller för minoritetsspråk som andraspråk. På elevens betygsblankett i fältet för noteringar ska det stå om eleven har uppnått kunskapskraven.
  Terminsbetyg, slutbetyg och betygskatalog i grundskolan

Elever i högre årskurser som nyligen påbörjat undervisning i nationella minoritetsspråk kan ha svårt att uppnå kunskapskraven för årskurs 6 och 9. Men betyget i modersmålet behöver inte räknas med om det sänker elevens meritvärde. Vid ansökan till gymnasieskola beräknas elevens meritvärde på de sexton bästa betygen.

Senast granskad: 2017-02-16