Modersmål

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden.Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål.


Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor.

Modersmål, förstaspråk

Med modersmål och förstaspråk menar man vanligtvis det eller de första språk, som barnet lär sig i tidig ålder i en miljö, där språket talas och kännetecknas av att vara huvudspråk, när man kommunicerar. En person kan med andra ord ha flera förstaspråk, till exempel genom att ha föräldrar, som talar varsitt språk. Den som behärskar flera förstaspråk kallas för flerspråkig.
Rätten till att utveckla sitt modersmål

Utökad rätt att läsa nationella minoritetsspråken som modersmål. När minoritetsspråket är elevens andraspråk.

En elev som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning – även om eleven inte har grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. En elev som vill läsa sitt minoritetsspråk ska vända sig till skolan.

Det räcker med att en elev ansöker om  modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken, för att huvudman ska ha skyldighet att anordna sådan i verksamheten.
Nationella minoritetsspråk: kursplaner, kommentarmaterial och betyg

Studiehandledning

Nyanlända elever kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål genom studiehandledning. Vilka ämnen som eleven kan få studiehandledning i, samt i vilken utsträckning, beror på elevens behov.
Studiehandledning på modersmål

Modersmålets betydelse för elevers utveckling

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.
Elever som läser sitt modersmål har generellt bättre betyg i alla skolans ämnen. I Skolverkets rapport "Med annat modersmål", 2008, ges flera olika exempel på hur en språk- och kunskapsutvecklande skola fungerar som bäst för flerspråkiga elever. Skolledningens förhållningssätt är viktigt och att skolan har en språkpolicy. Det är även bra om alla lärare arbetar språkutvecklande.
Med annat modersmål, rapport Skolverket, 2008
Tvåspråkighet i undervisningen, film från School Education Gateway, EU

Bedömning för betygsättning

Betygssättning i ämnet modersmål sker utifrån samma bestämmelser, som gäller för alla andra ämnen i grundskolan. Vid bedömning av terminsbetyg utgår man från elevens kunskaper jämfört med de kunskapskrav, som undervisningen har behandlat till och med den aktuella terminen. Vid betygssättning i slutet av vårterminen årskurs 6 och 9 ska bedömningen göras utifrån alla delar av kunskapskraven i respektive språk.
Kursplan modersmålsundervisning, kunskapskriterier

Stödmaterial modersmålsundervisning

Verktyg online

Animationstema illustrerar över 700 verb med hjälp av korta videofilmer och ger även svenskt uttal. Det svenska uttalet finns till vänster om filmerna. Du kan välja mellan 10 andra språk, förutom svenska.

Animationsteman, Flerspråkiga verb, Lexin

Bildtema är en interaktiv ordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer. Alla termer går att lyssna på, så man hör hur de ska uttalas. Bildteman är uppdelat i 31 olika huvudområden, som till exempel människokroppen, fåglar och blommor.

Bildtema, Lexin

Lexin innehåller lexikon på 15 språk. Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning. Oftast finns det även grammatikkommentarer, ordförklaringar, stilkommentarer, sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och språkexempel.

Lexin

Europeiska skolnäteverkets tjänst LRE innehåller lärmedel från flera länder på ca 40 språk. Du kan också själv bidra med lärmedel på portalen.

Lärresurser, LRE, Europeiska skolnätverket
Skolord - ämnesord på olika språk, 19 olika språk.

Skolord – ämnesord på olika språk, pedagog värmland

Matematikbegrepp omfattar grundläggande begrepp i matte på 21 olika språk.

Matematikbegrepp

Inspirationsfilm för förskolan

Utbildningsradion har inspirationsfilmer om språk i förskolan. Skolverket har tagit fram diskussionsmaterial till filmerna. De är till för arbetet med förskolans läroplan.
Diskutera förskolans mål för språk

Att arbeta med källkritik

Undervisning i modersmål har bland annat som mål att elever ska urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. På Kolla källan finns stöd.

Senast granskad: 2018-03-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner