Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) arbetar med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.

liten pojke tar fram bok

Aktuellt om språk-, läs- och skrivutveckling

Se även

Språk-, läs- och skrivutveckling är ett brett ämne där det finns mängder av material på andra platser på Skolverkets webbplats. Några tips nedan.

Läslyftet

Läslyftets syfte är att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Fortbildningen pågår under 2015–2020 och alla kan ta del av Läslyftets material på Lärportalen.

Publikationer

Att läsa och förstå

Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse.

Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanen

Det här kommentarmaterialet till läroplanens tredje del riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanen.

Gilla Läsa Skriva

Ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-6 i grundsärskolan.

Kvalitetsarbete i praktiken

Konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken i förskolor och skolor.

Resurs för ökad kvalitet

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete.

Kontakta oss

Ildico Hellman, föreståndare
ildico.hellman@skolverket.se