Nyhetsarkiv - Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

 • 2018-02-08

  Högpresterande elever har många lässtrategier

  Konkret textarbete och genremedvetenhet är nycklar för att höja elevers läsförmåga. Det tror forskaren Yvonne Hallesson som undersökt goda läsares beskrivningar av den egna läsningen. Utmärkande är att de har en uppsättning av lässtrategier för olika typer av texter.

 • 2018-01-16

  Viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan

  Det finns en stor potential i förskolans pedagogiska arbete med läsning. Genom ett medvetet och planerat arbete kan förskolan påverka barns förhållningssätt till text och intresse för språkets uttrycksmöjligheter. I en stimulerande läsmiljö kan också flerspråkiga barn uppmuntras till att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

 • 2017-12-12

  Formativ bedömning av texter – så som eleven själv vill ha den

  Tydlig, förklarande och vägvisande – så vill elever att respons på texter ska vara. Många lärarkommentarer i texter är av det slaget, men långt ifrån all respons är det. Det visar den studie som Agnete Andersen Bueie har gjort om elevers uppfattningar om nyttan med respons på texter.

 • 2017-12-05

  Fjärdeklassare är bättre på att läsa

  Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats. Läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre. Se presskonferensen här.

 • 2017-11-28

  Skrivehjulet underlättar både textbedömning och elevsamtal

  Skrivehjulet är en norsk skrivpedagogisk modell för lärare som vill arbeta formativt med elevtexter. Två norska forskare har följt en grupp lärare som använder Skrivehjulet, och kan nu se en tydlig förändring. I början stannade lärarnas textsamtal med eleverna ofta vid detaljer. Men nu när lärarna börjat bli varma i kläderna växlar de lättare mellan detaljer och helhet – något som gynnar både samtalet med eleverna och bedömningen av texternas kvalitet.

 • 2017-11-01

  Modersmålsundervisning viktigt för flerspråkiga elever

  Elever som deltagit i modersmålsundervisning i somaliska presterar bättre på uppgifter av läsförståelse på somaliska än somalisktalande elever som inte deltagit i modersmålsundervisning. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt från Stockholms universitet.

 • 2017-10-05

  I dag firas världsdyslexidagen

  Dyslexiförbundet har dagen till ära en kampanj: Forma din favoritbokstav. Använd vilket material du vill. Fotografera och dela på sociala medier med hashtaggen #formadinbokstav.

 • 2017-09-25

  Otydliga principer för svenska som andraspråk

  De otydliga urvalsprinciperna till ämnet svenska som andraspråk och vad det är som karakteriserar språket hos några elever som är födda i Sverige men ändå deltar i ämnet svenska som andraspråk undersöks i en aktuell avhandling från Uppsala universitet.

 • 2017-09-12

  Otydlig återkoppling i skrivundervisning

  I tidskriften Acta Didactica Norge presenteras två mindre studier med stor relevans för lärares respons- och bedömningspraktik. Den ena studien visar hur olik den skriftliga återkopplingen från läraren kan se ut från ett klassrum till ett annat. Den andra påvisar uppenbara brister i kedjan mellan den information lärare får in från elevernas skrivna texter och den undervisning de sedan planerar för att stötta elevernas fortsatta skrivande.

 • 2017-09-12

  Ramar underlättar för faktabaserat skrivande

  Skrivforskningen har alltid varit oense om hur stark stödstruktur en lärare ska erbjuda sina elever när de skriver texter av olika slag. I två artiklar i tidskriften Acta Didactica Norge visar dock norska forskare på en stor mängd fördelar med att använda en s.k. skrivram som stöd för elevens skrivande av framför allt faktabaserad text.

 • 2017-06-21

  Avhandling om språklig relativism och flerspråkighet

  Förstaspråket dominerar inte vårt tänkande. Språkliga skillnader kan avspeglas i tänkandet, men endast när språket används för att tänka kring en viss situation. Andraspråkstalare börjar sin inlärning av andraspråket med förväntningar som liknar förstaspråket men anpassar sina kategorier efter kort exponering till det andraspråket. Det visar en avhandling om språklig relativism och flerspråkighet.

 • 2017-06-13

  Heldag för handledare i Läslyftet i skolan - anmäl nu!

  Det finns fortfarande platser kvar till våra inspirationsdagar i Stockholm och Göteborg i augusti. Du som ska handleda kollegor inom Läslyftet i skolan nästa läsår, men inte deltagit vid de inledande konferenserna eller gått Läslyftets handledarutbildning, anmäl dig nu!

 • 2017-05-24

  Nyhetsbrev 2/2017 ute nu

  Nu har nyhetsbrevet från Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling gått ut till alla prenumeranter. Har du tidigare varit prenumerant men inte fått det, så måste du prenumerera igen. Detsamma gäller självklart för nytillkomna.

 • 2017-05-19

  Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända

  Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

 • 2017-04-18

  Allt mer styrande litteraturläsning i nationella prov

  Uppgifterna i de nationella proven i svenska har blivit mer omfångsrika över tid och lämnar ganska lite över till elevens egen tolkning av litteraturen. Det konstaterar Eva Nilson i sin avhandling Att skapa en läsare.

 • 2017-04-04

  Från skolspråk till vardagsspråk och sedan tillbaka igen

  Att gå från språklig abstraktion till konkretion – och sedan tillbaka igen – är ett avgörande steg i begreppsutvecklingen för en individ och därmed också för lärandet. Men den här processen är inte något som går automatiskt utan den måste utvecklas och övas i medveten undervisning. Den danska forskaren Anna-Vera Meidell Sigsgaard visar i en artikel upp intressanta resultat om hur en språk-, begrepps- och kunskapsutvecklande undervisning kan gå till.

 • 2017-03-27

  Stöttande skrivpedagogik med IKT-stöd ger bättre prestationer

  Stöttande skrivpedagogik i kombination med IKT som stödjande verktyg ger positiva effekter på elevers skriftspråksutveckling. Det visar Åke Grönlund och Annika Agélii Genlotts två studier från 2013 respektive 2016. Resultaten bekräftar de båda forskarnas hypoteser om vad som kan antas vara effektiv undervisning för att elever ska utveckla sina förmågor avseende literacy och matematik.

 • 2017-03-22

  Följ nyanlända elevers språkutveckling i svenska

  Nu finns ett nytt efterlängtat stöd för dig som undervisar nyanlända elever. Bedömningsstödet "Bygga svenska" ger stöd för att följa nyanlända elevers språkutveckling. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7-9 och kommer inom kort för årskurserna 1-3 och 4-6.

 • 2017-03-06

  Internationella mätningar påverkar sällan undervisningen

  Trots att PISA och andra internationella kunskapsmätningar har fått en allt större påverkan på det svenska skolsystemet är det inte säkert att lärarna använder dem för att förändra sitt arbetssätt. Men mätningarna kan få större genomslag om ”entusiaster” på skolorna använder dem för lägesbedömningar och utvecklingsarbete.

 • 2017-02-16

  Så kan förskolan bli bättre

  Skolverkets nya allmänna råd tydliggör hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Beställ eller ladda ner råden.

 • 2017-02-15

  Nytt nyhetsbrev ute nu

  Nu har nyhetsbrevet från Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling gått ut till alla prenumeranter. Har du tidigare varit prenumerant men inte fått det, så måste du prenumerera igen. Detsamma självklart för ny tillkomna.

 • 2017-02-14

  Så kan ni anordna fjärrundervisning

  I vissa ämnen är det svårt att hitta behöriga lärare eller så är elevgrupperna för små – då kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Kommuner eller enskilda huvudmän som anordnar utbildning i grund- och gymnasieskolan kan därför ansöka till Skolverket om att delta i en försöksverksamhet. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

 • 2017-02-13

  Textkulturer i fokus på SmDi

  Om grammatiken i skolan ska vara meningsfull måste den betraktas som en resurs för eleverna när de utvecklar kunskaper om hur man skriver och läser olika slags texter. Det var utgångspunkten i Debrah Myhills plenarföreläsning på den årliga konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning (SmDi) i Karlstad i november 2016.

 • 2017-02-13

  Låt förstelärare leda det kollegiala lärandet

  De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Läs mer här.

 • 2017-02-03

  Fler lärare i Läslyftet

  Över 15 000 lärare kan delta i Läslyftet med hjälp av statsbidrag det kommande läsåret. Intresset från kommuner och fristående skolor har varit så stort att bidraget på 86 miljoner kronor inte har räckt till alla som har sökt. Här är hela listan med vilka som har fått pengar. Nytt för i år är också att förskolan kommer att få möjlighet att ta del av statsbidrag.

 • 2016-12-22

  Formativ bedömning tas inte till vara i undervisningen

  Den information som lärare får genom formativ bedömning används bara i begränsad omfattning för didaktiska beslut om den framtida undervisningen. Det riskerar att leda till att undervisningen varken möter elevers lärandebehov eller ämnesplanens krav. Det visar en studie om skrivundervisning i gymnasiet.

 • 2016-12-15

  Stöd: nya delar i läroplanen för förskoleklass och fritidshem

  Nu finns nya kommentarmaterial och diskussionsunderlag. I mars håller Skolverket fyra webbinarier som riktar sig till rektorer och personal i förskoleklass och fritidshem.

 • 2016-12-15

  Formativ bedömning tas inte till vara i undervisningen

  Den information som lärare får genom formativ bedömning används bara i begränsad omfattning för didaktiska beslut om den framtida undervisningen. Det riskerar att leda till att undervisningen varken möter elevers lärandebehov eller ämnesplanens krav. Det visar en studie om skrivundervisning i gymnasiet.

 • 2016-12-07

  Sök frågor och svar om bedömning och betyg

  Besök Skolverkets frågeforum för betyg och betygssättning. Här kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg. Om du inte hittar din fråga kan du även ställa egna frågor till undervisningsråd på Skolverket.

 • 2016-12-06

  Fritidshemmet - Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del

  Det här kommentarmaterialet till läroplanens fjärdedel del riktar sig till förskollärare och lärare i fritidshem och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanen.

 • 2016-12-06

  Grundläggande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk

  Aktuell forskning kring skriftspråksundervisning hos vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

 • 2016-12-06

  Svenska elever bättre i PISA

  Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. Titta på presskonferensen i efterhand.

 • Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanen

  Det här kommentarmaterialet till läroplanens tredje del riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanen.

 • 2016-12-05

  Stöd i att lära vuxna att läsa och skriva

  Webbmaterialet visar hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. Sidan vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

 • 2016-11-21

  Specialpedagogik för lärande

  Kompetensutveckla lärare för att nå alla elever. Gör det genom kollegialt lärande. Lärarna kan pröva aktiviteter direkt i undervisningen. Sista ansökningsdag är den 21 december 2016.

 • 2016-11-17

  Bedömning viktig men stressande för eleverna

  Elever upplever att bedömning är viktig och att den påverkar deras agerande i klassrummet men också att de stressas av bedömning. Många gånger förstår heller inte elever de förväntningar som riktas på dem.

 • 2016-11-17

  Läslyftet: Ansökan öppen för 2017-2018

  Huvudmän kan nu söka statsbidrag för att delta i Läslyftet läsåret 2017/18. Ansökan är öppen till den 16 december.

 • 2016-11-15

  Ny bok om läsförståelse

  Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

 • 2016-11-09

  Mer fokus på lösningar med modell för kontroversiella frågor

  Att få möta och framföra argument både för och emot i kontroversiella frågor upplevs som mer lösningsinriktat och mindre polariserande än en vanlig debatt, men också tidskrävande och bäst lämpad för mindre grupper, visar en studie från Irland.

 • 2016-11-03

  Remiss: Barns digitala kompetens i förskolan

  Digital kompetens ska skrivas in i förskolans läroplan. Fram till den 1 december kan du läsa och lämna synpunkter på förslagen.

 • 2016-11-02

  Öppen attityd viktigt för lärande i grupp

  Gruppdiskussioner hämmas när elever uttrycker sig på sätt som inte går att bygga vidare på. Sådana avbrott i diskussionen kan dock återupplivas av inlägg som har en öppen attityd. Det visar en studie av gymnasieelevers arbete med en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll.

 • 2016-11-01

  Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång

  En skicklig lärare behöver ödmjukt bekräfta eleven, behålla sin egen integritet och visa tydlighet. Likaså behöver läraren ha en föreställning om hur en ideal lärare bör vara.

 • 2016-10-25

  Språk-, läs- och skrivutvecklare sökes

  Just nu söker Skolverket efter ett par undervisningsråd med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling.

 • 2016-10-17

  Digitala verktyg olika bra på att visa vad eleverna förstår

  Lärare behöver använda flera olika metoder för att få syn på hur eleverna utvecklar sin förståelse, och det är här de digitala verktygen kan få betydelse. Men det är inte alla verktyg som hjälper läraren att få syn på vad eleverna har förstått.

 • 2016-10-13

  Välkommen till Mötesplats sfi i december

  Du som undervisar i sfi och i svenska som andraspråk på grundläggande nivå är välkommen till Mötesplats sfi i december. Du får veta vad som är på gång inom sfi och vi kommer även att presentera ett nytt stöd i grundläggande läs- och skrivutveckling för vuxna elever. Konferensen anordnas på fyra olika orter: Stockholm, Göteborg, Luleå och Arlanda.

 • 2016-10-11

  Den stora omställningen – från inkludering till exkludering

  Från förskola, via förskoleklass till första klass, möter en del barn inkluderande lösningar medan andra segregeras. Barn med mycket stort behov av stöd möter allra störst förändringar under sin ”utbildningsväg”. och utsätts för risken att tappa kamratkontakter. Resultaten i en avhandling pekar på att etablerade kamratkontakter inte ses som lika viktiga som för övriga barn.

 • 2016-10-03

  Sök bidrag för mer personal i skolbiblioteken

  Nu kan kommunala och fristående skolhuvudmän söka bidrag för att öka bemanningen i sina skolbibliotek. Skolverket har totalt 15 miljoner kronor att fördela. Sista ansökningsdag är den 28 oktober.

 • 2016-09-21

  Bibliotekarien lär gymnasister söka klokt

  Med sina föreläsningar i sökkritik vill bibliotekarien Magdalena Paulsson ge eleverna en medvetenhet och ett kritiskt öga till information på internet.
  – Det är viktigare än att de får en uppsättning tekniska färdigheter, hur man ska gå till väga punkt för punkt, säger hon.

 • 2016-09-14

  Mer bedömning än återkoppling i kamratbedömning

  För att kamratbedömning ska kunna stärka lärandet behöver eleverna ha en viss nivå på ämneskunskaperna och det krävs att de även har en viss bedömarfärdighet. De behöver öva på att urskilja skillnader i kvalitet för att kunna samtala om elevsvaren, visar en licentiatuppsats om kamratbedömning i NO i mellanstadiet.

 • 2016-09-12

  Många vill öka kvaliteten i utbildningen för nyanlända

  Viljan att stärka kvaliteten i nyanlända elevers utbildning är stor, vilket gör att många kommuner är positiva till det extra stöd som vi på Skolverket erbjuder. Stödet utgår från en samordnare som skolhuvudmannen utser.

 • 2016-09-02

  Använd nya läromedel i nationella minoritetsspråk

  Undervisar du i finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch i grundskolan? Nu finns det läromedel med lärarhandledning till dig.

 • 2016-08-29

  Skönlitteratur i alla ämnen främjar lärande

  Lärare kan med stor framgång använda skönlitterära texter i andra skolämnen än svenska. Det är huvudbudskapet i Mary Ingemanssons Lärande genom skönlitteratur: Djupläsning, förståelse, kunskap som vänder sig till lärarstudenter och lärare i grundskolans olika ämnen.

 • 2016-08-26

  Pojkar tar fortfarande mer plats än flickor i klassrummet

  Flickor får idag bättre resultat än pojkar i skolans naturvetenskap, men det är fortfarande pojkar som får mest plats när det gäller talutrymme och uppmärksamhet på lektioner. Det visar en studie från Mittuniversitetet och Aarhus universitet. Skillnaderna i utrymme är dock mindre än för 30 år sedan.

 • 2016-08-24

  Nyanlända elevers rätt till utbildning

  Titta på våra nya filmer som sammanfattar våra Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. Här får du bland annat snabbt svar på vad det är som gäller för prioriterad timplan och hur den inledande bedömningen bör gå till.

 • 2016-08-17

  Fortsatt handledarstöd - sista anmälningsdag 26 aug

  Du som har handlett inom Läslyftet under läsåret 2015/16 och önskar fortsatt stöd i din handledarroll är välkommen att anmäla dig till heldagsträffar på högskolan eller universitetet i din region. Sista dag att anmäla sig är den 26 augusti.

 • 2016-06-01

  Nationella prov i årskurs 3 flyttar fokus från lärandet

  De nationella proven i årskurs 3 missgynnar elever i behov av stöd. Särskilt missgynnar proven elever med annat modersmål än svenska. Det visar en avhandling som tar upp hur lärares dilemman i provsituationen och hur eleverna påverkas.

 • 2016-06-01

  Nya moduler i webbkursen om kartläggning av nyanländas kunskaper

  Nu finns tre nya moduler i webbkursen om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Logga in och sätt igång redan idag!

 • 2016-05-26

  Inspiration för handledare i Läslyftet

  Är du handledare i Läslyftet? I samarbete med Malmö högskola anordnar Skolverket en kostnadsfri inspirationsdag i augusti 2016. Platser: Stockholm den 16 augusti, Göteborg den 18 augusti och i Malmö den 23 augusti.
  Syfte: Att stötta och inspirera dig i din roll som handledare i Läslyftet.
  Målgrupp: Handledare som inte deltar i Läslyftets handledarutbildning.
  Anmäla dig senast den 8 juni. Mer information och anmälningslänk finns på Läs-och skrivportalen.

 • 2016-05-12

  Läs- och skrivportalen - nu för mobila enheter

  Nu har Läs- och skrivportalen fått nytt utseende och ny design, vilket gör den anpassad även till läsplattor och smartphones.

  Läs- och skrivportalen innehåller Läslyftets fortbildningsmodell och de moduler som ingår i satsningen. Modulerna är indelade efter skolform och årskurs. Den nya filtreringsfunktionen i menyn ”Moduler - Alla moduler” ger en förbättrad översikt och underlättar valet av modul.

 • 2016-05-11

  Ansök om europeiska språkutmärkelsen

  Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer är välkomna att ansöka om europeiska utmärkelsen för språk. Utmärkelsen delas till nyskapande projekt inom språkundervisning. Ansök senast den 29 augusti.

 • 2016-04-25

  Skönlitteratur i klassrumsarbetet bidrar till etisk kompetens

  Religionsdidaktikens etikområde kan förutom ämnesdidaktiska studier också dra nytta av värdepedagogiska undersökningar. Flera publicerade texter inom detta fält har särskilt uppmärksamt skönlitterärt arbete och knyter därmed an till ”Identitet och livsfrågor” som bl.a. behandlar hur livsfrågor skildras i populärkultur. Hur elever läser skönlitteratur i etiskt avseende och varför arbete med skönlitteratur kan tänkas utveckla unga människors etiska kompetens får i dessa studier särskilt utrymme.

 • 2016-04-20

  Obligatoriskt att kartlägga nyanlända elever

  Nu är det obligatoriskt att använda vårt material för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Logga in och lär dig mer med hjälp av vår webbkurs.

 • 2016-04-15

  Nytt kunskapskrav i läsförståelse

  Från och med höstterminen 2016 ska lärare i årskurs 1 bedöma elevernas kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse. Det blir då även obligatoriskt att använda vårt nya bedömningsstöd.

 • 2016-03-23

  Webbkurs: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

  Första modulen handlar om Steg 1 och 2 i kartläggningsmaterialet. Från 15 april är dessa obligatoriska att använda för att bedöma nyanlända elevers kunskaper.

 • 2016-03-23

  Läslyftet: inledande konferenser

  Under vecka 12 har Skolverket skickat ut personliga inbjudningar till handledare och rektorer, vars skolenheter omfattas av statsbidraget 2016/17 inom Läslyftet. Inbjudningarna gäller de inledande konferenserna och handledarutbildningen.

 • 2016-02-26

  Förändrad skrivpedagogik ger mycket starka resultat

  Det norska Normprojektet visar upp starka resultat – en skrivundervisning som förändras mot mer systematik och ökad samsyn mellan lärare, hjälper de allra flesta elever att utvecklas.

 • 2016-02-25

  Litteraturläsning behöver vara både analytisk och personlig

  Det är påtagliga skillnader i litteraturundervisningen i Sverige och Frankrike. Den svenska präglas av personlig läsning medan den franska är analytisk. För en mer produktiv litteraturundervisning borde länderna låna idéer av varandra.

 • 2016-02-04

  Intresset för Läslyftet fortsätter att öka

  Många skolor vill öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom Läslyftet. Även i år har intresset varit större än vad statsbidraget räcker till. För att så många som möjligt ska kunna ta del av Läslyftet har vi beviljat statsbidrag för fler handledare än tidigare.

 • 2016-01-20

  Stöd för att bedöma kunskaper i källkritik

  Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Med det nya kommentarmaterialet får lärare hjälp att bedöma elevers förmåga att tillämpa källkritik i biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 utifrån olika elevexempel.

 • 2016-01-15

  Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

  Sedan 1 januari gäller delvis nya bestämmelser om utbildning för nyanlända elever. De behandlar bland annat inledande bedömning av kunskaper, förberedelseklass och språkintroduktion.

 • 2015-12-11

  Nytt omdesignat nyhetsbrev ute nu!

  Bokstart Sverige är Kulturrådets satsning på små barns läs- och språkutveckling. Läs om detta, det reviderade stödmaterialet på modersmål, Anne-Marie Körling som ny läsambassadör med mera i årets sista och omdesignade nyhetsbrev.

 • 2015-12-03

  Reviderat stödmaterial: Studiehandledning på modersmålet

  En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska kan ha rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Läs mer om hur det kan gå till och vilka framgångsfaktorer som finns i vårt reviderade stödmaterial.

 • 2015-11-26

  Konferenspresentationer tillgängliga från både Stockholm och Göteborg

  Nu finns även presentationerna från NCS höstkonferens i Stockholm tillgängliga.

 • 2015-11-26

  Chatta 30 november om nyanlända elever. Ställ dina frågor redan idag.

  Välkommen att chatta om nya bestämmelser för mottagande och undervisning av nyanlända elever  den 30 november kl. 15.00 - 17.00.

 • 2015-11-24

  Förskoleklass och fritidshem stärks i läroplanen

  Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. Även övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem blir tydligare i de förslag på läroplanstexter som Skolverket redovisar till regeringen.

 • 2015-11-09

  Samarbete med föräldrar främjar nyanländas lärande

  Tidig kartläggning, snabb inkludering i ordinarie klasser och samarbete med modersmålslärare är några faktorer som ökar flyktingbarns möjlighet att lyckas i skolan. Utbildningsinsatser som riktar sig till nyanlända flyktingbarn behöver inkludera både utbildningsstöd och psykosocialt stöd.

 • 2015-11-04

  Ansök till utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

  Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) erbjuder, i samarbete med Läslyftet, huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare till en utbildning. Utbildningen vänder sig främst till huvudmän som vill ha stöd att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
  Sista ansökningsdag till utbildningen är 22 december 2015.

 • 2015-11-03

  Delta i Läslyftet nästa läsår

  Nu är det dags att söka statsbidrag för Läslyftet. Nytt är att både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan också omfattas. Sedan tidigare har förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer kunnat vara med. Sista ansökningsdag är den 15 december 2015.

 • 2015-10-27

  Hjulsbroskolan i Linköping blev Årets skolbibliotek 2015

  Nu har utmärkelsen Årets skolbibliotek 2015 delats ut. Priset gick till en grundskola i Linköping.

 • 2015-10-21

  Presentationer NCS höstkonferens Göteborg

  Nu finns presentationerna från höstkonferensen i Göteborg 15-16 oktober.

 • 2015-09-24

  Hur barns förmågor och lärande i förskolan kan utvecklas

  I en ny studie beskriver forskare hur pedagoger i fem förskolor arbetar med att skapa förutsättningar för barns lärande inom områden såsom kreativitet, ansvar, sociala relationer och empati. Underlaget i studien kan med fördel användas i det kollegiala samtalet på din förskola.

 • 2015-09-16

  Remiss: förändringar i läroplanen för förskoleklass och fritidshem

  Fram till den 13 oktober är det möjligt att lämna synpunkter på de nya skrivningarna i läroplanen om förskoleklass och fritidshem.

 • 2015-09-15

  Besök oss på Bokmässan i Göteborg

  Skolverket deltar på Bok- och biblioteksmässan med både seminarier och monter den 24-27 september 2015.

 • 2015-09-11

  Nytt nyhetsbrev från NCS ute nu!

  Nu finns det tredje nyhetsbrevet för året ute från Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

 • 2015-09-08

  Programmen klara för höstens båda NCS-konferenser

  Nu är programmen för NCS' höstkonferenser klara för såväl Göteborg som Stockholm.

 • 2015-08-27

  Lärares förväntningar styr skrivundervisning i svenska

  Förutsättningarna för att skriva och utveckla sitt skrivande kan vara väldigt olika för elever i gymnasieskolan. Varje klassrum präglas på sitt sätt av lärarens uppfattningar om elevernas förmåga till skrivande i relation till vilket gymnasieprogram de går på.

 • 2015-08-24

  Följ upp elevernas kunskaper redan i ettan

  Nu finns ett nytt konkret stöd för lärare för att följa upp elevernas kunskaper i läs- och skrivutveckling samt taluppfattning i matematik redan från årskurs 1.

 • 2015-08-17

  Stora insatser för nyanlända elevers lärande

  Nästa år träder lagförändringarna om mottagandet av nyanlända elever i kraft. Skolverket erbjuder tre olika typer av insatser för att huvudmän, rektorer och lärare ska få chansen att förbereda sig. Anmäl dig idag för att säkra din plats.

 • 2015-06-09

  Så kan du värdera digitala lärresurser

  Det finns inte någon enkel mall för att värdera olika lärresurser eftersom en resurs kan ha god pedagogisk kvalitet i ett sammanhang, men inte nödvändigtvis i en annan. Men du kan ställa ett antal frågor som hjälper dig att värdera.

 • 2015-06-04

  Språk-, läs- och skrivutvecklaren har en viktig uppgift

  I slutet av maj drog NCS:s utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare igång. Under utbildningen kommer deltagarna att få tillfällen att lära sig mer om det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet. De kommer också att öva på att leda samtal och möta olika modeller för skolutveckling. En självklar del i utbildningen kommer också att vara det systematiska kvalitetsarbetet.

 • 2015-05-21

  Nyhetsbrev 2 2015 ute nu

  I detta nyhetsbrev kan du läsa om utbildning och material för lärare och rektorer som tar emot nyanlända elever. Vi presenterar också vägledning till hur digitala resurser kan användas i klassrummet. Läs om forskning om digitalt läsande och titta på Skolverkets guide till digitala lärresurser.

 • 2015-04-30

  Lärorik språkdag i Göteborg

  21 april 2015: När Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Göteborgs universitet och Nätverket för språk-, läs-och skrivutveckling i Västra Götaland och norra Halland anordnade Språkdagen, så bjöd Göteborg på strålande vårväder. Dagen bjöd på en föreläsning, workshops och inspirerande seminarier.

 • 2015-04-30

  Språkdag för pedagoger i Malmö

  Den 16 april 2015 arrangerade Pedagogisk Inspiration Malmö en språkdag för pedagoger. Dagen bjöd på föreläsningar och seminarier som riktade sig från förskolan till vuxenutbildningen.

 • 2015-04-28

  Nyanlända elever vill också kunna hitta en bra bok

  Charlotte Goobar på Internationella biblioteket ger tips på hur skolbiblioteken möta elevers behov av böcker på olika språk.

 • 2015-04-22

  Nya kurser om nyanlända elevers lärande

  Fram till och med 2016 pågår en nationell satsning för nyanlända elevers lärande. Inom ramen för denna satsning erbjuder Skolverket två olika utbildningar för skolledare och lärare i team inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det finns även möjlighet att anmäla flera team hos huvudmannen.

 • 2015-04-14

  Nätverksarbete pågår

  NCS samarbetar med representanter för regionala nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare. I skrivande stund finns representanter för 14 olika nätverk med i samarbetet. Nätverken arbetar på olika vis med det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet. Här kan du läsa korta beskrivningar om hur arbetet bedrivs i tre av nätverken.

 • 2015-04-07

  Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

  Elevaktiv bedömning lär elever att bedöma sitt eget och andras arbete samtidigt som arbetssätten utvecklar deras ämneskunskaper. Dessutom lär sig eleven vad som behöver utvecklas i det egna lärandet och vad hen behöver lära mer om. Det frigör också tid för lärarna.

 • 2015-03-25

  Muntliga delprov flyttas till hösten

  Nästa läsår kommer elever i årskurs 6 och 9 att genomföra nationella prov redan på hösten. Detta för att minska antalet prov på vårterminen. Från och med den 21 oktober 2015 kommer skolor att kunna hämta hem de muntliga delproven i vår bedömningsportal. Proven kommer inte att finnas i det provmaterial som skickas ut under vårterminen. Det är därför viktigt att rektorer redan nu tar kontakt med skolans huvudman för att säkra att skolan har inloggningsuppgifter till bedömningsportalen inför provperioden.

 • 2015-03-18

  Läslyftet får dubbelt så mycket pengar

  Mer än 9000 lärare och upp till 900 handledare kan vara med i Läslyftet med statsbidrag efter regeringens beslut att satsa 25 miljoner mer inför nästa läsår. Det är dubbelt så många lärare och handledare än tidigare beräknat.

 • 2015-03-13

  Fråga ditt skolbibliotek om talböcker

  Elever med lässvårigheter har rätt att låna och ladda ner talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier. Ditt skolbibliotek vet hur det går till. Bibliotekarien Cecilia Persdotter om hur Malmslättsskolan Tokarp arbetar med talböcker och läsprojekt.

 • 2015-03-09

  Utformning av miljö påverkar barns lek och välmående

  Barns välmående och lek påverkas av den fysiska miljön och av pedagogernas normer och regler. Normer och regler för vad man får göra och inte får göra synliggörs också genom utformingen av den fysiska miljön. Det visar årets uppdatering av databasen för skandinavisk forskning på förskoleområdet.

 • 2015-03-09

  Fler bedömare ger rättvisare betyg

  Att bedöma skrivförmåga är svårt. En stor mängd forskning visar att lärare ofta inte är överens om det exakta betyget på en text, även om de på ett allmänt plan har en samsyn kring vilka elevtexter som är bättre och sämre. Men det finns lösningar.

 • 2015-03-05

  Skolutvecklingsarbete bäst inifrån på ett utforskande sätt

  Stark kritik har riktats mot uppifrån styrda skolutvecklingsprocesser, där andra bestämmer ramar för kvalitetsutvecklingen i skolan utan att ta hänsyn till den lokala kontexten. Istället förespråkas ett underifrånperspektiv på skolutveckling. Målet är att utgå från lärares egna erfarenheter och vardagsproblem och utifrån dem arbeta utforskande för att hitta, förstå och implementera lösningar på de aktuella problemen.

 • 2015-02-26

  Nytt nummer av NCS nyhetsbrev ute

  I det här nyhetsbrevet kan du ta del av flera intressanta filmer, föreläsningar och radioprogram om språk-, läs- och skrivutveckling bland såväl förskolebarn som gymnasieelever. Vi berättar även om en kommande konferens och Skolverkets nya utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare.

 • 2015-02-24

  Att undervisa integrerade elever

  En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev. Men hur ser man till att utbildningen blir bra för eleven både kunskapsmässigt och socialt? Läs mer i vårt nya stödmaterial som även innehåller diskussionsfrågor.

 • 2015-02-16

  Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång

  Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen. Motivation, som bland annat definieras som individens önskan att delta i lärandeprocesser, påverkas av både inre och yttre faktorer.

 • 2015-02-10

  Så skapade barn och vuxna sitt förskolebibliotek

  Personalen på Korrebäckens förskola i Malmö driver sedan början av året ett bibliotek som en del av arbetet med barnens språkutveckling och allsidiga lärande.

 • 2015-02-05

  Mycket stöd tidigt, ”genast” och till många

  – Satsningen på de små barnens läsförmåga tycker vi är en orsak till våra goda kunskapsresultat. Vi vill att ingen ska missa chansen från början. Alla ska vara med. Alla måste få grundläggande kunskaper i modersmålet från första början. Det säger Marjatta Takala, gästprofessor vid Umeå universitet.

 • 2015-02-04

  Stort intresse för Läslyftet

  Nästan 20 000 lärare på över 1600 skolor. Så många lärare vill kommuner och fristående skolor engagera i Läslyftet. Intresset är så stort att det statliga bidraget inte kommer att räcka. Ladda ner hela listan med alla kommuner och fristående skolor som sökt.

 • 2015-01-29

  Information om utbildning

  Nu finns information om utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare på våra webbsidor.

 • 2015-01-23

  Kryss i en ruta visar inte vad eleven kan utveckla

  Betydelsen av att konstruera uppgifter som svarar mot centrala aspekter av ämnets syn på kunskap är avgörande för formativ bedömning. Att göra uppgifter som synliggör elevens kunskaper är också centralt i detta sammanhang.

 • 2015-01-22

  Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter

  Om en elev riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter är en ”vänta och se-attityd” kontraproduktiv och ett tecken på att samspelet mellan elev och skolundervisning inte fungerar tillfredsställande. Istället bör skolan tidigt kartlägga om det finns risk för att läs- och skrivsvårigheter utvecklas.

 • 2015-01-22

  Förskolebibliotek för tidig läsning

  Tornérhjelms förskola har öppnat ett bibliotek. Den ska främja barnens lärande samtidigt som föräldrarna får en brygga in i svenskt kulturliv och samhälle. Målet för Helsingborgs stad är att alla barn ska kunna läsa efter första året i grundskolan. Därför är det oerhört viktigt att börja så tidigt som möjligt med att främja språkutvecklingen, säger förskolechef Gunilla Müller Lundgren.

 • 2015-01-15

  Ny webbplats förklarar skolsystemet för nyanlända elever

  För dig som möter nyanlända elever och vårdnadshavare har vi tagit fram en ny flerspråkig webbplats. Där förklarar vi kortfattat hur det svenska skolsystemet är uppbyggt.

 • 2014-12-15

  Läs NCS senaste nyhetsbrev

  I det här fullspäckade nyhetsbrevet kan du läsa om NCS årliga konferens, ta del av ny forskning, läsa om årets skolbibliotek och en hel del annat smått och gott.

 • 2014-12-12

  Språk i alla ämnen för alla elever

  Mälardalens högskola har i samarbete med Skolverket under tre terminer genomfört en kompetensutvecklingsinsats. Insatsen har bland annat syftat till att stärka kommuners och skolors arbete med språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Deltagarna i utbildningen har också haft i uppdrag att driva olika utvecklingsprojekt vid sina skolor.
  Utbildningen avslutades den 2 december 2014 med en konferens. Birgitta Norberg Brorsson från Mälardalens högskola höll i konferensen som bland annat bjöd på en föreläsning av Hanna Stehagen.

 • 2014-12-12

  Läsande och skrivande i en digital tid

  På NCS nationella konferens 27-28 november 2014 gav forskare och experter exempel på vad lärare kan arbeta med för att fånga upp det engagemang som elever visar på nätet.

 • 2014-12-04

  Årets skolbibliotek fungerar som ett nav för bättre undervisning

  Årets skolbibliotek 2014 finns på Centrumskolan i Växjö. Här har skolbiblioteket en nyckelroll i undervisningen och i lärarnas kollegiala samverkan. I år utsågs dessutom Växjö kommun till Årets bibliotek, bland annat för deras målmedvetna arbete med skolbiblioteken.

 • 2014-11-27

  Datorlek underlättar läsinlärning vid nedsatt hörsel

  Barn med nedsatt hörsel och döva barn har ett mycket svårt utgångsläge för att lära sig läsa och skriva. Den tekniska utvecklingen har nu markant förbättrat förutsättningarna. Hörselhjälpmedel tillsammans med datorbaserad spelutveckling ger nu nya möjligheter för barnens skriftspråksutveckling. Det finns möjligheter för lekfull ljudträning i hemmet med spel som laddas ned från nätet. Träning som uppges ge positiva effekter för läsinlärning.

 • 2014-11-18

  Så arbetar Gnosjö med kvalitetsarbete

  Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Men vad innebär det i praktiken? Gnosjö kommun har kommit långt med att omsätta teori i praktik. Kommunen ingår i det regionala nätverket i Halland och Nordvästra Skåne som arbetar med att skapa ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete kring språk-, läs- och skrivutveckling.

 • 2014-11-06

  Bilder kan störa läsningen för dyslektiker

  Bilder i läromedel förutsätts ofta vara ett hjälpmedel för att eleverna ska få ökat stöd att förstå innehållet i en text. För den som inte kan ta till sig informationen i bilden kan bilden i stället vara negativt för lärandet. De eleverna missar då det som bilden är tänkt att tillföra.

 • 2014-11-03

  Nya webbsidor om Kvalitetsarbete i praktiken

  Kvalitetsarbete i praktiken har nu ett renoverat innehåll och delvis ny form. Här har vi sorterat den information och de olika publikationer, verktyg etc. som kan vara till stöd i det systematiska kvalitetsarbetet enligt den cykel som kvalitetsarbetet följer.

 • 2014-10-17

  Aktionsforskning förbättrar systematiskt kvalitetsarbete

  Varberg kommun satsade på aktionsforskning som ett sätt att utveckla arbetet på kommunens förskolor och att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. En lärdom var att kontinuerligt och samtidigt arbeta med och planera för tre aspekter av utveckling; förbättringsarbetet i den egna praktiken, professionellt lärande samt styrning och ledning av verksamheten.

 • 2014-10-16

  Elevers självständiga arbete fördjupas av formativt anslag

  Vid självständiga arbeten, såsom projektarbetet, bör fokus ligga på ett formativt förhållningssätt, där själva handledningen och den intellektuella utmaningen i arbetsprocessen är det viktiga. Lärandet främjas om relationen mellan lärare och elever är trygg, klassrumsklimatet genomsyras av öppen kommunikation och om eleverna inte ständigt känner sig bedömda av läraren.

 • 2014-10-09

  Nu går startskottet för Läslyftet

  Ökad läsförståelse och bättre skrivförmåga är syftet med den stora satsning på elevers läsande och skrivande som nyligen dragit igång. Ett 30-tal skolor deltar i en utprövningsomgång av Läslyftet.

 • 2014-10-09

  Förskoleklassens uppdrag förtydligas

  Förskoleklassens syfte och uppdrag har tolkats på olika sätt och det finns en osäkerhet om vad som gäller. Därför tydliggör nu Skolverket förskoleklassens syfte, uppdrag och innehåll.

 • 2014-10-08

  Skolspråk i läroböcker stötesten för andraspråkselever

  Om elever med svenska som andraspråk får hjälp att tolka svåra begrepp i läroböckerna når de lättare målen. Det säger Lotta Olvegård, som i sin avhandling har studerat språket i läroböcker i historia och hur väl det förstås.

 • 2014-09-30

  Fakta med fiktion utvecklar historiskt tänkande i bloggar

  När elever i årskurs 9 i ett arbete kring 2:a världskriget fick sätta in fiktiva personer i verkliga historiska händelser och skriva om detta i bloggar utvecklade de såväl historisk empati som färdigheten att tolka historiska händelseförlopp. Mer begränsade var eleverna i sin källanvändning samt att relatera till sin egen vardag.

 • 2014-09-12

  Multimodala delar missas i bedömning av text

  I takt med att skolan digitaliseras väcks frågor om bedömning. Hur bedömer vi andra uttryckssätt än talad och skriven text, exempelvis inom svenskämnet? Både lärare och elever verkar vara osäkra på bedömning av bild och ljud. Resultaten i Anna-Lena Godhes avhandling ”Creating and Assessing Multimodal Texts. Negations at the Boundry.” pekar på det.

 • 2014-08-27

  Bedömning i det mångkulturella klassrummet

  Kan storskalig bedömning, som t ex nationella prov, bli valida och rättvisa i ett mångkulturellt klassrum frågar sig Gordon Stobart i artikeln ”Fairness in multicultural assessment systems”.

 • 2014-08-21

  TOKIS – inte så tokig skrivpedagogik!

  Skrivande i skolan måste inrymma många textsorter för att hjälpa till att utveckla kunskap och fantasi, att interagera och driva åsikter. Skrivandet är också nära förknippat med att tala och läsa. Det har varit utgångspunkten för TOKIS i framtagandet av en skrivpedagogisk modell.

 • 2014-07-03

  Rätt språkbruk ger uppmärksamhet i förskolan

  De barn som uttryckte sig på samma sätt som lärarna fick mer uppmärksamhet och kunde därmed påverka mer vid naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan, visar en avhandling från Stockholms universitet. Barnens lärande framkom på många olika sätt, men lärarna lade främst märke till det talade språket. Studien visar även att bara ett fåtal av barnen deltog i de naturvetenskapliga aktiviteterna som lärarna planerat.

 • 2014-06-26

  Hemmet – en skrivmiljö med både för- och nackdelar

  – Skribenter väljer strategi efter ämne, och att de går i dialog med sin framväxande text och att de identifierar och använder sig av olika resurser.

 • 2014-06-24

  Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar

  När elever skapar multimodala texter och delar dessa med fler mottagare än läraren, kommunicerar de helt andra upplevelser och kunskaper än tidigare. Skolarbetet får en ny mening. Det visar Dan Åkerlund, lektor vid Karlstad Universitet, i avhandlingen ”Elever syns på nätet - multimodala texter och autentiska mottagare”.

 • 2014-06-23

  Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det!

  Elevernas perspektiv tas sällan till vara i forskningen om inkludering. För lite intresse har också riktats mot inkluderingsprocesser inne i klassrummet. Claes Nilholm och Barbro Alm förvånas över de många bristerna i forskningen om inkludering. Det är ju för elevernas skull som inkluderingen görs.

 • 2014-06-05

  Genusvetenskapens pedagogik utvecklar inlevelseförmågan

  Många ungdomar har svårt med långsamhet och förstår inte poängen med arbetssätt som är repetitiva och tidskrävande. Men sådana arbetssätt är nödvändiga för att lyckas i en värld där akademiska färdigheter blir alltmer eftertraktade. Genusvetenskapens pedagogik, tillsammans med metoder som empatisk läsning, är sätt att stödja kritisk och noggrann läsning för att förstå och sätta sig in i olika perspektiv och att kunna bemöta och diskutera olika texter, menar forskare.

 • Forskning för skolan

  Skolverket ska sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Målet är att öka kunskapen om forskning hos lärare, förskollärare och annan pedagogisk personal, rektorer, förskolechefer och huvudmän, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken. Vi samarbetar med olika universitet och högskolor där mycket av forskningen bedrivs.

  Skärmdump på nya skolverket.se

  Besök betaversionen av nya skolverket.se

  20 apr

  Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på det nya sättet att söka och hitta forskningsartiklar på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.