Länkar

Här samlar vi länkar som kan vara användbara för språk- läs- och skrivutvecklare och andra besökare.

Kulturrådet-läsfrämjande

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Tillsammans med andra parter tar kulturrådet fram ett handlingsprogram för läsande på fritiden.
Kulturrådet-läsfrämjande

Nationellt centrum för svenska som andra språk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum. Deras ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi, och omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.
Nationellt centrum för svenska som andra språk

Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI)

Det övergripande målet för nätverket är att verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning inom området svenska med didaktisk inriktning.
Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM är den samlade myndigheten för specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främjar tillgången på läromedel, driver specialskolor för vissa elevgrupper och fördelar statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare.
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.
Skolinspektionen

Nationalt Videncenter for Læsning (DK)

Det danska Nationalt Videncenter for Læsning (Nationellt kunskapscentrum för läsning) samlar, skapar och sprider kunskap om literacy, läsning, skrivning och språk till gagn för samhället och den enskilde.
Nationalt Videncenter for Læsning (DK)

Lesesenteret, Universitetet i Stavanger (NO)

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Nationellt centrum för utbildning och forskning om läsning) är både en del av universitetet i Stavanger (UIS) och ett nationellt centrum under Utdanningsdirektoratet.
Lesesenteret, Universitetet i Stavanger (NO)

Senast granskad: 2016-02-10