Stöd för huvudmän

Språkets betydelse för lärande kan inte nog betonas och en språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en viktig resurs i att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling.

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan ge huvudmän, förskolechefer och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om att ge stöd att:
  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet 
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området
Detta kan bidra till att lärarnas kunskaper utmanas och fördjupas samt att undervisningen utvecklas.

Stöd i samband med Läslyftet

Inom Läslyftet kan språk-, läs-, och skrivutvecklaren vara ett stöd för handledarna. Exempelvis kan de samla grupper av handledare, där lärandet utifrån ett medvetet förhållningssätt kan utvecklas. Stödet kan också bidra till att skapa strukturer som kan finnas kvar även efter att statsbidraget har upphört.
Senast granskad: 2017-03-16