Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Huvudmän har möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskolan till en utbildning som hålls av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). Ansökningstiden till den första utbildningsomgången har dock nu gått ut.

Observera att detta inte är samma utbildning som för handledare inom Läslyftet!

pojke vid bok

Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling samt ökad kunskap om normmedvetna arbetssätt i förskolan. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla en eller flera språk-, läs- och skrivutvecklare.

Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll. 

Områden som berörs inom utbildningen är:

 • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
 • Identitet och jämställdhet
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Att leda samtal
 • Modeller för skolutveckling

Målgrupp

 1. Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion inom förskolan som har, eller kommer att ha, hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå.
 2. Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion som har, eller kommer att ha, en samordnande roll för flera förskolor inom området språk-, läs- och skrivutveckling.

Språk-, läs- och skrivutvecklaren:

 • är legitimerad förskollärare/har förskollärarexamen,
 • har minst fyra års erfarenhet av undervisning,
 • har stort intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
 • strävar efter att, utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen, medvetet och systematiskt utveckla arbetet med barns språk-, läs- och skrivutveckling,
 • har erfarenhet av att leda kollegialt lärande.

Tid och plats 

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar fördelade på fem tillfällen 2017-2018. Utbildningen är förlagd till tre orter med plats för 100 deltagare/ort. Ni väljer själva vilken ort ni ansöker till.

Tillfälle 4:

 • Göteborg 5-6 mars 2018
 • Malmö 12-13 mars 2018
 • Stockholm 15-16 mars 2018

Tillfälle 5:

 • Stockholm 28 maj 2018
 • Göteborg 30 maj 2018
 • Malmö 1 juni 2018

Kostnad 

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar denna utbildningsomgång lunch och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För deltagare boende utanför utbildningsorten bokar och bekostar Skolverket logi för natten mellan utbildningsdagarna vid de tillfällen som består av två dagar. Skolverket ger också ett bidrag för längre resor i samband med utbildningstillfällena. Resebidrag betalas ut enligt schablon. Eventuella övriga kostnader står huvudmannen för.

Statsbidrag betalas inte ut för språk-, läs- och skrivutvecklare.

Ansökan

Ansökningstiden har nu gått ut.

Urval

Om intresset för utbildningen är större än antalet utbildningsplatser gör NCS ett urval. Utifrån ansökan görs en samlad bedömning av den utvalda språk-, läs- och skrivutvecklarens möjlighet att genomföra uppdraget. Språk-, läs- och skrivutvecklare med tjänst på huvudmannanivå och de som inte deltagit i utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare tidigare kommer att prioriteras. I urvalet tas också hänsyn till:

 • huvudmannens behov,
 • geografisk spridning,
 • hur utvald deltagare uppfyller kriterierna för språk-, läs- och skrivutvecklare (se ovan),
 • deltagande i Läslyftet.

Kontakt

Ildico Hellman, ildico.hellman@skolverket.se
Teresa Fernández Long, Teresa.fernandez.long@skolverket.se
Malin Gyunda, malin.gyunda@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-08