Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) erbjuder, i samarbete med Läslyftet, huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare till en utbildning. Utbildningen vänder sig främst till huvudmän som vill ha stöd att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. För närvarande pågår den tredje omgången. En fjärde omgång planeras med start våren 2019.

Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling samt ökad kunskap om normmedvetna arbetssätt i skolan. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare, men huvudmän som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att prioriteras.
Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll. 
Områden som berörs inom utbildningen är:
 • Det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Att leda samtal
 • Modeller för skolutveckling

Målgrupp

Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå. 

Tid och plats 

Utbildningen består totalt av åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen. Utbildningen är förlagd till Stockholm och startar med ett tvådagarstillfälle. Därefter pågår den under ytterligare tre terminer. En rekommendation är att deltagaren får minst 20 procent nedsättning i sin ordinarie tjänst för att kunna driva det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet.

Kostnad 

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar måltider och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För deltagare boende utanför Stockholm bokar och bekostar Skolverket logi för en natt. Skolverket ger också ett bidrag för längre resor i samband med utbildningstillfällena. Resebidrag betalas ut enligt schablon. Eventuella övriga kostnader står huvudmannen för. Statsbidrag betalas inte ut för språk-, läs- och skrivutvecklare.

Val av språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS rekommenderar att språk-, läs- och skrivutvecklaren
 • är legitimerad lärare eller förskollärare,
 • har minst fyra års erfarenhet av undervisning,
 • har behörighet att undervisa i svenska och/eller svenska som andraspråk eller på annat sätt tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
 • strävar efter att, utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen, medvetet och systematiskt utveckla arbetet med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling,
 • har erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utveckla undervisning tillsammans med lärare och/eller förskollärare.

Ansökan

I samband med ansökan ska huvudmannen upprätta ett samverkansdokument. I samverkansdokumentet beskriver huvudmannen språk-, läs- och skrivutvecklarens roll och hur mycket tid denne får för sitt uppdrag. Här beskrivs också bakgrund, syfte och mål med att låta en språk-, läs- och skrivutvecklare delta i utbildningen.

Urval

Om intresset för utbildningen är större än antalet utbildningsplatser behöver NCS göra ett urval. NCS kommer, utifrån det upprättade samverkansdokumentet, att göra en samlad bedömning av den utvalda språk-, läs- och skrivutvecklarens möjlighet att genomföra uppdraget. I urvalet kommer hänsyn att tas till:
 • huvudmannens behov av stöd
 • geografisk spridning,
 • hur utvald deltagare uppfyller NCS rekommendationer för val av språk-, läs- och skrivutvecklare (se ovan),
 • deltagande i Läslyftet.

Kontakt

Ildico Hellman, 08-5273 3561
ildico.hellman@skolverket.se

Tidsplan och program

Utbildningsomgång 3

Våren 2017-Hösten 2018
Nu finns presentationerna från tillfälle 1 upplagda.
Du hittar dem under "Genomförda kurser med presentationer" nedan.

Genomförda

Utbildningsomgång 1

Tillfälle 1

Genomfördes 19-20 maj 2015

Program, tillfälle 1 (84 kB) Text att läsa inför utbildningen (1,1 MB)

Läs- och skrivutvecklare, rollen, bra samtal och frågor, utgångspunkter (1,7 MB) Läslyftet (2,1 MB) Samtal om skönlitteratur (4,2 MB) Systematiskt kvalitetsarbete och forskningsbaserat arbetssätt i praktiken (1,7 MB) NCS och rollen som Språk-, läs- och skrivutvecklare (1,2 MB)

Tillfälle 2

Genomfördes 3-4 september 2015

Program tillfälle 2 (74 kB) Text att läsa: Utvecklingsledare på vetenskaplig grund

Presentation Utbildningstillfälle 2, dag1 (760 kB) Presentation Utbildningstillfälle 2, dag2 (600 kB) SAMTALET, Annika Cederberg-Scheike (1,4 MB) Språk- läs- och skrivutvecklare - Ann Pihlgren (686 kB)

Tillfälle 3

genomfördes 11-12 februari 2016

Program Utbildningsomgång 1 Tillfälle 3 (106 kB)

Utbildningen 11-12 februari (1,4 MB) NCS SKA Språkutvecklande undervisning (3,1 MB) Barbro Westlund (423 kB) Christer Westerlund (124 kB) Kartläggningsmaterialet för nyanlända elever (3,2 MB)

 

Tillfälle 4

genomfördes 14-15 september 2016

Program 14-15 september 2016 (101 kB)

Ann S Pihlgren (867 kB) Caroline Liberg (944 kB) NCS Skolverkets presentation (1,5 MB) Toura Hägnesten, Maud Nilzén (566 kB)

Utbildningsomgång 2

Tillfälle 1

genomfördes 23-24 maj 2016

Förberedelsetext (1,1 MB) Program 23-24 maj (90 kB) Utbildningstillfälle 1- Anna Lindblom (1,9 MB) Forskningsbaserat arbetssätt och SKA (1,9 MB) Ann Pihlgren (978 kB) Katarina Lycken Rüter (4,7 MB)

Tillfälle 2

Genomfördes 19-20 september 2016

Program 19-20 september 2016 (144 kB) Ann S Pihlgren (907 kB) Barbro Westlund (462 kB) NCS Skolverkets presentation (1,1 MB) Per Fagerström (6,3 MB) Christer Westlund (331 kB)

Tillfälle 3

Genomfördes 2-3 februari 2017

Program omgång 2, tillfälle 3 (579 kB) Annika Cederberg-Scheike & Elisabeth Jennfors (773 kB) Caroline Liberg (1,3 MB) Erica Eklöf (2,6 MB) Skolverket-NCS (1,3 MB)

Tillfälle 4

Genomfördes 13-14 september

Presentation Skolverket (1,9 MB) Språkutveckling i samverkan med Hammarö kommun (1,4 MB) Ann Pihlgren (937 kB)

Utbildningsomgång 3

Tillfälle 1

Genomfördes 9-10 maj 2017
Program (561 kB) NCS: Forskningsbaserat arbetssätt (1,7 MB) Liberg Nya språket lyfter (684 kB)
Ann Pihlgren SLS skolan (1,2 MB) Presentation SLS skolan (1,7 MB)

Tillfälle 2

Genomfördes den 19-20 september

Presentation SLS omg 3 tillf 2 ht 2017 (777 kB) Barbro Westlund (841 kB) Samtalet ACS EJ SLS (1,3 MB)
SLS rollen AP (1,1 MB)

Tillfälle 3

Genomfördes den 7-8 februari 2018
Skolverket (1002 kB) Hammarö kommun (1,6 MB) Jan Håkansson (801 kB) 

Senast granskad: 2018-02-09