Uppdrag och bakgrund

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) har uppdraget att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.

NCS-prickar

NCS startades av Myndigheten för skolutveckling till följd av ett regeringsuppdrag 2005. Sedan 2008 finns centrumet på Skolverket. Initialt hade NCS i huvudsak uppdraget att utforma och erbjuda lärare kompetensutveckling.
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära vilket gör att dess betydelse är av största vikt för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Arbetet med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling börjar i förskolan, fortsätter med den tidiga läs- och skrivutvecklingen och vidare genom hela grund- och gymnasieskolan. Då språk-, läs- och skrivutveckling spänner över ett brett fält hittar ni på våra sidor länkar till aktuell forskning som Skolverket presenterar.
NCS samarbetar med, och ger stöd till, regionala nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare. Insatser genomförs även inom ramen för det jämställdhetsuppdrag som Skolverket fått av regeringen. NCS är också samarbetspartner i  Läslyftet.
Dessutom samverkar NCS med flera andra aktörer inom området. I frågor som rör läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) den viktigaste samarbetspartnern.
Senast granskad: 2017-10-09