Nordiska språk

"Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk.

Elever med tröjor som har bilder på nordiska länders flaggor

Nordiska språk är grannspråk

Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Norska, danska och svenska brukar också kallas skandinaviska språk och när man talar om nordisk språkförståelse eller grannspråksförståelse handlar det oftast om förståelsen mellan dessa språk. I Finland är både finska och svenska officiella språk. De barn som är finskspråkiga läser svenska i skolan och de barn som är svenskspråkiga läser finska. På Island, Grönland och Färörarna lär eleverna sig ett skandinaviskt språk i skolan, framför allt danska.

Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Dessa sidor och länkar fokuserar dock på grannspråksförståelse mellan norska, danska och svenska.

Nordiska språk i styrdokumenten

Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. I läroplanen för gymnasieskolan står det att kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas men också att elever ska ha kunskaper om och insikt i centrala delar av det nordiska kulturarvet. Det senare gäller också för vuxenutbildning.

Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. I det centrala innehållet i svenska för 4–6 står det bland annat om skillnader och likheter mellan språken. I svenska för årskurs 7–9 ska eleverna bland annat stifta bekantskap med nordiska författare och på gymnasial nivå får eleverna genom kursen svenska 2 möta skönlitteratur på norska och danska.

Resurser för ökad förståelse

Trots att danska, norska och svenska är grannspråk har vi fått svårare och svårare att förstå varandras språk. Det är en anledning till att de nordiska undervisningsministrarna antog en deklaration om nordisk språkpolitik 2006. I deklarationen står det bland annat att Nordens språk ska hållas starka och levande, till exempel genom att de ska användas i officiella sammanhang som undervisning och lagstiftning.

Genom undervisning kan elever i svensk skola få verktyg att lära sig att förstå och kommunicera mellan grannspråken danska, norska och svenska. Det handlar om allt från att få syn på likheter och skillnader mellan språken, till att möta grannspråken i tal och skrift och att ha utbyten med elever från andra nordiska länder.

På de här sidorna har vi samlat några resurser som finns för lärare som undervisar om nordiska språk: bland annat texter, filmer, och spel samt länkar till olika typer av utbyten för såväl lärare som elever.

Senast granskad: 2018-04-11