Studiepaket till stödmaterial om särskilt begåvade elever

Detta är ett studiepaket som ger skolor hjälp på vägen att sätta sig in i vårt stödmaterial om särskilt begåvade elever och utifrån det reflektera över hur den egna verksamheten fungerar.

Studiepaketet kan användas av pedagoger, personal i elevhälsan och rektorer vid möten, arbetslagsträffar, studiedagar eller kompetensutvecklingsinsatser. Det går bra att arbeta med studiepaketet vid ett eller flera tillfällen.

Så här arbetar du

Varje del i studiepaktetet innehåller frågor som tar sin utgångspunkt i vissa angivna avsnitt i stödmaterialet Särskilt begåvade elever. Ni som ska arbeta med dessa frågor förbereder er på egen hand genom att läsa de angivna avsnitten i stödmaterialet.

När ni sedan träffas kan det vara bra att inledningsvis se de två korta introduktionsfilmerna. Därefter kan arbetet med frågorna börja. (Filmerna hittar du längst ner på sidan eller till höger, beroende på din skärmstorlek.)

Frågorna är utformade så att de ger er möjlighet att samtala, reflektera och utbyta erfarenheter och idéer om hur den egna verksamheten är utformad, vilka styrkor som finns och vad som skulle kunna utvecklas.

Avslutningsvis, sammanfatta vad som kommit fram i samtalen och vilka utvecklingsbehov ni har uppmärksammat. Utvecklingsbehoven kan ni dokumentera i enkla matriser som sedan kan ligga till grund för ett fortsatt skolutvecklingsarbete.

Studiepaketets tre delar

Del ett och två riktar sig i första hand till pedagoger, elevhälsopersonal och rektorer.
Del tre vänder sig till pedagoger.

Del 1: Att uppmärksamma särskilt begåvade elever

Denna del, som i första hand vänder sig till pedagoger, elevhälsopersonal och rektorer, handlar om vad som menas med begreppet särskilt begåvade elever, hur deras situation kan se ut i skolan och varför det är viktigt att uppmärksamma dem.

Läs först stödmaterialet

Ni som ska arbeta med dessa frågor förbereder er genom att läsa avsnitt 1.1 och 1.2. i Skolverkets stödmaterial om att arbeta med särskilt begåvade elever. Gå till stödmaterialet "Att arbeta med särskilt begåvade elever"

Frågor

 • Vilken kunskap har vi på vår skola om begreppen särskilt begåvade elever respektive högpresterande elever?
 • Vilka tecken på att en elev är särskilt begåvad brukar vi vanligtvis uppmärksamma? Vilka tecken kan vara svårare att uppmärksamma? Varför är det så?
 • Hur arbetar vi för att uppmärksamma tecken på att en elev, kan vara särskilt begåvad?  Hur arbetar vi för att uppmärksamma om även nyanlända elever, och elever med annan språklig bakgrund, kan vara särskilt begåvade?  
 • Vilket behov finns det av att utveckla vårt arbete med detta?
 • När vi har uppmärksammat att en elev kan vara särskilt begåvad – hur gör vi då för att få en fördjupad bild av elevens förutsättningar och behov? Hur ser vi till att få en helhetsbild genom att belysa förhållanden på individ-, grupp- och organisationsnivå (dvs. såväl elevens förutsättningar och behov som vilka pedagogiska metoder som används, hur elevens lärmiljö ser ut, hur verksamheten är organiserad m.m.)?
 • Hur samverkar vi från skolans sida med och tar tillvara elevens och elevens vårdnadshavares synpunkter i detta arbete?

Sammanfattning utifrån den samlade bilden

På vilket sätt behöver skolans arbete med att uppmärksamma särskilt begåvade elever utvecklas? Matris Del 1 Att uppmärksamma särskilt begåvade elever (38 kB)

Syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
1 kap. 4 § skollagen (2010:800)

Del 2: Skolans arbete med att möta särskilt begåvade elever

Denna del, som i första hand vänder sig till pedagoger, elevhälsopersonal och rektorer, handlar om hur skolan arbetar för att möta de särskilt begåvade eleverna och ge dem en likvärdig utbildning utifrån deras förutsättningar och behov.

Läs först stödmaterialet

Ni som ska arbeta med dessa frågor förbereder er genom att läsa avsnitt 1.3 och 1.4 i Skolverkets stödmaterial om att arbeta med särskilt begåvade elever. Gå till stödmaterialet "Att arbeta med särskilt begåvade elever"

Frågor

 • Hur arbetar vi för att kunna möta de särskilt begåvade eleverna, såväl i de tidigare som senare åren, utifrån deras förutsättningar och behov? Hur arbetar vi för att kunna möta även nyanlända elever som är särskilt begåvade?
 • Hur ser vi till att lärmiljön är utformad på ett sätt som ger dessa elever stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt?
 • Hur samarbetar och samverkar vi inom skolan i detta arbete? Hur samverkar vi med och tar tillvara elevens och elevens vårdnadshavares synpunkter?
 • Vilka former av organisatorisk differentiering används i vår skola? Varför har vi valt dessa former? Hur fungerar de i förhållande till de särskilt begåvade elevernas förutsättningar och behov?
 • Hur följer vi upp att utbildningen ger de särskilt begåvade eleverna det stöd och den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt?
 • Vilket behov finns av att utveckla vårt arbete med att möta särskilt begåvade elever?

Sammanfattning utifrån den samlade bilden

På vilket sätt behöver vi utveckla skolans arbete med att möta särskilt begåvade elever? Matris Del 2 - Skolans arbete med att möta särskilt begåvade eleverr (38 kB)

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov (i gymnasieskolan även kunskapsnivå). Det finns också olika vägar att nå målet/-n.
Avsnitt 1 i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.
1 kap. 4 § skollagen (2010:800)

Del 3: Att undervisa särskilt begåvade elever

Denna del, som i första hand vänder sig till pedagoger, handlar om hur undervisningen anpassas till de särskilt begåvade elevernas förutsättningar och behov.

Läs först stödmaterialet

Ni som ska arbeta med dessa frågor förbereder er genom att läsa avsnitt 1.3 och 2 (2.1- 2.6) i Skolverkets stödmaterial om att arbeta med särskilt begåvade elever. Gå till stödmaterialet "Att arbeta med särskilt begåvade elever"

Frågor

 • Hur arbetar vi som pedagoger med att utmana och motivera de särskilt begåvade eleverna utifrån deras förutsättningar och behov? Hur arbetar vi med detta när det gäller elever som har annat modersmål än svenska?
 • Hur arbetar vi med pedagogisk differentiering i form av acceleration för dessa elever? Vad innebär det i praktiken i olika ämnen? Hur kan vi vidareutveckla detta arbete?
 • Hur arbetar vi med pedagogisk differentiering i form av berikning för dessa elever? Vad innebär det i praktiken i olika ämnen? Hur kan vi vidareutveckla detta arbete?
 • Hur ser vi till att de särskilt begåvade eleverna utvecklar en väl fungerande studieteknik?
 • Hur samarbetar och samverkar vi som pedagoger i arbetet med att undervisa dessa elever? Finns det behov av att utveckla samarbetet och samverkan? I så fall varför och på vilket sätt?
 • Hur följer vi upp att undervisningen i olika ämnen ger de särskilt begåvade elever den ledning och stimulans som de behöver? Vad gör vi utifrån de resultat som kommer fram?

Sammanfattning utifrån den samlade bilden

På vilket sätt behöver vi utveckla skolans undervisning av särskilt begåvade elever? Matris del 3 - Att undervisa särskilt begåvade elever (39 kB)

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt (...). Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
3 kap. 3 § skollagen (2010:800)

Senast granskad: 2015-12-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner