Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här kommer att finnas stöd för sådant arbete.

Förbättrad samverkan för barns bästa

Samverkan behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktigt samverkansarbete. Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få insatser i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Insatserna ska vara organiserade som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv och det är viktigt att barnet och den unge får vara delaktig.

Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete för ett förbättrad samverkan för barns och ungas bästa. Uppdraget startade 2017 och pågår fram till 2021 då det slutredovisas.

Läs mer om uppdraget om förbättrad samverkan för barns bästa på regeringens webbplats.
länk till annan webbplats

I uppdraget ingår att:

  • kartlägga och identifiera goda exempel på samverkan
  •  beskriva juridiska och strukturella hinder för samverkan
  • följa upp, utvärdera och sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer.

Delredovisning av uppdraget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (2017-2018)

Nationellt stöd till utvecklingsarbeten

Skolverket och Socialstyrelsen ger stöd till ett 40-tal utvecklingsarbeten runt om i Sverige. Det handlar om att skola, socialtjänst och hälsa- och sjukvård samverkar för att förbättra tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Alla utvecklingsarbeten är indelade i fem regionala nätverk som utgör en arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Varje nätverk har en samordnare som fungerar som kontaktperson mellan utvecklingsarbetena och myndigheterna.

Målet med nätverken är:

  • att främja arbetet för tidiga och samordnade insatser
  • öka kunskapen om lokala utvecklingsarbeten och juridiska och strukturella förutsättningar
  • öka kunskap och byta erfarenheter om hinder och framgångsfaktorer
  • främja spridning till andra aktörer som arbetar med tidiga samordnade insatser
  • bidra till en långsiktig kunskapsutveckling över tid och fortsatt erfarenhetsutbyte
  • stärka barnrätts-, jämställdhets- och funktionsrättsperspektivet

Ett urval av dessa utvecklingsarbeten får utöver deltagandet i nätverken även en utbildning i praktisk samverkan som ges av fyra geografiskt spridda lärosäten. Utbildningen har både teoretiska och praktiska inslag som är anpassade efter det lokala utvecklingsarbetets behov. Deltagarna ska få god kunskap om samverkan och förutsättningar för ett långsiktigt arbete med tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Se karta över alla utvecklingsarbeten kring tidiga och samordnade insatser

 

Triangel som visar strukturen för Tidiga och samordnade insatser, indelat i spridning, nätverk, utbildning.

Strukturen för Tidiga och samordnade insatser, indelning i spridning, nätverk och utbildning.

Konferens i Stockholm den 5 december 2018

Den 5 december höll Socialstyrelsen och Skolverket en konferens i Stockholm om tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Konferensen vände sig till alla som var intresserade av samverkan kring barn och unga och syftet var att inspirera och bygga kunskap, samt sprida information och lärdomar från pågående utvecklingsarbeten.

Här kan du ta del av de föreläsningar som gavs under konferensen:

Marjana Tornmalm - Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättningarPDF (pdf, 900 kB)
Anja Romqvist - Ett folkhälsoperspektiv på insatser för barn och ungaPDF (pdf, 2 MB)
Rosita Brolin - Barn som omsorgsgivarePDF (pdf, 1 MB)
Anette Wickström - Hur mår våra ungdomar idag?PDF (pdf, 528 kB)
Per Germundsson - Samverkan - förutsättningar och fallgroparPDF (pdf, 1 MB)
Anette Bolin - Team AgeraPDF (pdf, 2 MB)
Origo - Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våldPDF (pdf, 1 MB)
Shanti Ingeström - Unga direktPDF (pdf, 761 kB)
Åsa Mattson - Barns rätt som anhörigaPDF (pdf, 2 MB)

FILM: Ta del av filmade inslag från konferensen (tid: 15 minuter)

Se filmen direkt på Vimeolänk till annan webbplats

FILM: "Hur mår våra ungdomar idag" (tid: 35 minuter)
Anette Wickström, biträdande professor, Linköpings Universitet, i filmad föreläsning från konferensen.

Se filmen direkt på Vimeolänk till annan webbplats

Kontakt

tsi@skolverket.se


 

Senast uppdaterad 01 mars 2019