Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här hittar du stöd för sådant arbete.

FILM: Livet är inte så lätt (tid 2:25)
Filmen Livet är inte så lätt är framtagen i arbetet för att sprida information om vikten av tidiga och samordnade insatser. Det kan bli bättre för många barn och unga om skola, vård och socialtjänst agerar tillsammans, i tid.

Förbättrad samordning för barns bästa

Samordning behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få insatser i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Insatserna ska vara organiserade som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv och det är viktigt att barnet och den unge får vara delaktig.

Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete för en förbättrad samverkan för barns och ungas bästa. Uppdraget startade 2017 och pågår fram till 2021 då det slutredovisas.

I uppdraget ingår att:

  • kartlägga och identifiera goda exempel på samverkan
  •  beskriva juridiska och strukturella hinder för samverkan
  • följa upp, utvärdera och sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer.

Läs mer om uppdraget om förbättrad samverkan för barns bästa på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Delredovisning av uppdraget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (2017-2018)

Nationellt stöd till utvecklingsarbeten

Skolverket och Socialstyrelsen ger stöd till 36 utvecklingsarbeten runt om i Sverige. Syftet med att stödja och följa dessa utvecklingsarbeten är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för samverkan, och därmed få kunskap om vad som behövs för att etablera hållbara strukturer för TSI i kommuner och regioner.

Alla utvecklingsarbeten är indelade i fem nätverk, där varje nätverk har en samordnare. Utvecklingsarbetena erbjuds tillgång till en digital projektarbetsplats och stöd i systematisk uppföljning.

Målet med nätverken är:

  • att främja arbetet för tidiga och samordnade insatser
  • öka kunskapen om lokala utvecklingsarbeten och juridiska och strukturella förutsättningar
  • öka kunskap och byta erfarenheter om hinder och framgångsfaktorer
  • främja spridning till andra aktörer som arbetar med tidiga samordnade insatser
  • bidra till en långsiktig kunskapsutveckling över tid och fortsatt erfarenhetsutbyte
  • stärka barnrätts-, jämställdhets- och funktionsrättsperspektivet

Ett urval utvecklingsarbeten får en utbildning i praktisk samverkan som ges av fyra geografiskt spridda lärosäten. Utbildningen har både teoretiska och praktiska inslag anpassade efter det lokala utvecklingsarbetets behov. Syftet är att ge god kunskap om samverkan och förutsättningar för ett långsiktigt arbete med tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Triangel som visar strukturen för Tidiga och samordnade insatser, indelat i spridning, nätverk, utbildning.

Strukturen för Tidiga och samordnade insatser, indelning i spridning, nätverk och utbildning.

Föreläsningar om tidiga och samordnade insatser

Den 5 december höll Socialstyrelsen och Skolverket en nationell konferens i Stockholm om tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Konferensen vände sig till alla som var intresserade av samverkan kring barn och unga. Syftet var att inspirera och bygga kunskap, samt sprida information och lärdomar från pågående utvecklingsarbeten.

Här kan du ta del av de föreläsningar som hölls under konferensen:

Marjana Tornmalm - Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättningarPDF (pdf, 900 kB)
Anja Romqvist - Ett folkhälsoperspektiv på insatser för barn och ungaPDF (pdf, 2 MB)
Rosita Brolin - Barn som omsorgsgivarePDF (pdf, 1 MB)
Anette Wickström - Hur mår våra ungdomar idag?PDF (pdf, 528 kB)
Per Germundsson - Samverkan - förutsättningar och fallgroparPDF (pdf, 1 MB)
Anette Bolin - Team AgeraPDF (pdf, 2 MB)
Origo - Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våldPDF (pdf, 1 MB)
Shanti Ingeström - Unga direktPDF (pdf, 761 kB)
Åsa Mattson - Barns rätt som anhörigaPDF (pdf, 2 MB)

FILM: Ta del av filmade inslag från konferensen (tid: 15 minuter)

Se filmen direkt på Vimeolänk till annan webbplats

FILM: "Hur mår våra ungdomar idag" (tid: 35 minuter)
Anette Wickström, biträdande professor, Linköpings Universitet, i filmad föreläsning från konferensen.

Se filmen direkt på Vimeolänk till annan webbplats

Mer om stödjande och samverkande insatser för barn och unga

Tre barn som springer på en äng.
Senast uppdaterad 22 oktober 2019