Skolverket

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar.

De allmänna råden för kommunernas aktivitetsansvar innehåller de bestämmelser som huvudmannen måste följa i arbetet med aktivitetsansvaret. Hemkommunen kan organisera arbetet med sitt aktivitetsansvar som man finner lämpligt, så länge som kommunen uppfyller kraven enligt skollagen.

Skolverkets allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomarlänk till annan webbplats

Nyheter om KAA:

Läs ny rapport från Skolinspektionen

Här hittar du den helt nya rapporten från Skolinspektionen, som handlar om kommunernas aktivitetsansvar: Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning En uppföljande kvalitetsgranskning av kommuners aktivitetsansvar 2018 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgruppen för KAA förändras för att bli mer träffsäkert

Från och med den 1 juli 2018 ska kommunernas aktivitetsansvar inte omfatta ungdomar som går ett introduktionsprogram. Ungdomar som har folkbokförts vid en ålder då de inte har skolplikt omfattas av aktivitetsansvaret.

Ändringarna i lagen förtydligar att kommunernas aktivitetsansvar;

 • inte ska omfatta ungdomar som har en gymnasieexamen, vilket innebär att ungdomar med studiebevis ska omfattas.
 • inte ska omfatta ungdomar med gymnasiesärskolebevis.
 • inte ska omfatta ungdomar som har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat vilket enligt förarbetena kan inkludera elever med avlagd International Baccalaureate (IB), gymnasieutbildning utomlands med avlagd examen samt folkhögskola med intyg om grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola

Tydlig ansvarsfördelning och rutiner för varje del i processen

Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och att det finns avsatta resurser för arbetet med aktivitetsansvaret. Arbetet med kommunens aktivitetsansvar behöver en tydlig ansvarsfördelning där det till exempel finns rutiner för:

 • informationshantering vid studieavbrott och information om elever som är i riskzonen för avbrott, i och utanför kommunen,
 • hur ofta och på vilket sätt ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret ska kontaktas och
 • hur man tillvaratar barns och ungdomars åsikter och erfarenheter kring situationen
 • ändamålsenlig resurstilldelning
 • uppföljning och utvärdering
 • samverkan

SKL, Kvalitet, styra, följa upp och utvecklalänk till annan webbplats

Identifiera myndigheter och andra aktörer för samverkan

Hemkommunen bör identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella för samverkan. Arbetet med samverkan kan vara ett av de områden som beskrivs i en handlingsplan. I den kan man även ange mätbara mål, som till exempel vilka aktörer som identifierats för samverkan, när eller hur ofta samverkan ska ske, samt förväntade resultat som är mät- och utvärderingsbara.

Ansvar för att löpande identifiera, informera och kontakta ungdomar

Hemkommunens insatser för ungdomarna ska ske så snabbt som möjligt. Därför är det viktigt att identifiering av unga sker nära tiden då skolplikten upphör. Identifiering ska ske i situationer när ungdomar inte börjar, inte fullföljer sin utbildning, eller när en ungdom avslutar en utbildning utan examensbevis.

Rutiner för regelbunden informationshantering och kontakt

Kommunens löpande arbete med att identifiera, informera och kontakta, måste bedrivas regelbundet under hela året. Det övergripande arbetet görs i flera steg, till exempel som nedan:

 • hemkommunen skaffar sig information om ungdomars sysselsättning och registrerar denna information,
 • hemkommunen kommer i kontakt med berörda ungdomar, exempelvis genom brev, telefonsamtal, sms, hembesök och sociala medier, och
 • hemkommunen erbjuder lämpliga individuella åtgärder.

Följ CSN:s rutiner för rapportering om ogiltig frånvaro

För att effektivisera administrationen är det viktigt att huvudmannens rutiner för rapportering till hemkommunen, överensstämmer med CSN:s rutiner för rapportering om ogiltig frånvaro.
Kommunen har möjlighet att hämta uppgifter från betygsdatabasen, BEDA, som förvaltas av Universitets- och högskolerådet.

Bedalänk till annan webbplats

Mer om åtgärder och registerhantering

Exempel på handlingsplaner som olika kommuner använder

Lidköping, Handlingsplan och rutiner KAA.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insyn Sverige, Stockholm stadlänk till annan webbplats

Vara, Handlingsplan kommunala aktivitetsansvaret.pdflänk till annan webbplats

Exempel på individuella åtgärder som kommuner erbjuder ungdomar

Kommunerna löser det ekonomiska stödet till ungdomar inom KAA, Kommunernas aktivitetsansvar, på olika sätt, exempelvis genom att:

 • ungdomen skrivs in på ett Introduktionsprogram, till exempel individuellt alternativ, där man kan erbjuda en kombination av studier och praktik, eller andra insatser. Ersättning ges motsvarande studiebidrag (1050 kr) samt busskort och vid behov ges även matersättning.
 • ungdomar inom KAA som inte går i skolan, men som har praktik får motsvarande studiebidraget.
 • ungdomen erbjuds vid genomförande av praktik i hemkommunens verksamhet, ersättning motsvarande studiebidraget (1050 kr). Busskort och ersättning för måltider erbjuds vid behov. Ungdomen får då inte möjlighet att praktisera inom andra företag eller branscher.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorlänk till annan webbplats

Rapporter och projekt

Rapporter

Rapport från Skolinspektionen: Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning En uppföljande kvalitetsgranskning av kommuners aktivitetsansvar 2018 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ung idag 207. Vägar och omvägar till arbetsmarknaden (2017), Långsiktiga perspektiv på ungas etablering och försörjning.länk till annan webbplats

Kommunernas aktivitetsansvar, slutbetänkande 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt

Plug In 2.0, SKLlänk till annan webbplats

Pluginnovation, SKLlänk till annan webbplats

Stockholms Unga Studerar eller Arbetar - SUSA, Stockholm stadlänk till annan webbplats#Jagmed, Region Östergötlandlänk till annan webbplats

Plugga Klart, Region Dalarnalänk till annan webbplats

Motivationshöjande samtal inför individuell åtgärd

Skolinspektionens granskning (2015) av kommuners arbete med aktivitetsansvaret, visar att motivationshöjande samtal spelar stor roll för att erbjuda ungdomar olika lösningar. Åtgärderna som erbjuds behöver vara individuellt behovsanpassade och syfta till att ungdomar i första hand återgår till eller påbörjar utbildning, eller alternativa åtgärder.

Exempel på åtgärder som erbjuds ungdomar kan vara introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning (gymnasienivå), folkhögskolans allmänna kurser, studiemotiverande kurser på folkhögskola, praktik med mera.

Dokumentationsansvar

Kommunen ska dokumentera de insatser som ges till de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån en kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om lämpliga individuella åtgärder.

Hemkommunen bör:

Se till att det finns förutsättningar och rutiner så att berörd personal kan dokumentera insatser till ungdomar som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret.

Dokumentationsansvar för stöd och delaktighet för ungdomarna

Kommunernas insatser för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret ska dokumenteras på ett lämpligt sätt.

 • Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån en kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om lämpliga individuella åtgärder.
 • Dokumentationen och de överenskommelser av åtgärder som gemensamt beslutas, kan på så sätt utgöra ett underlag för att professionalisera mötet mellan ungdomen och kommunens personal samt leda till en tydligare arbetsprocess.
 • Dokumentationen ger den unge delaktighet och kan innebära att ungdomen enklare förstår hur man exempelvis kan återgå till utbildning.
 • Dokumentationen kan också vara ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering av insatserna och på så sätt utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet.
 • Kommunens skyldighet att dokumentera gäller de insatser som kommunen gör för den berörda ungdomen. Det innebär att uppgifter av känslig karaktär inte ska dokumenteras. Om det ändå förekommer sådana uppgifter gäller bestämmelserna om sekretess till skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Föra register över ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna ska enligt skollagen föra ett register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Mer om registerföring i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

Kontakt

Vid frågor om aktivitetsansvaret kontakta Skolverkets upplysningstjänst
E-post: upplysningstjansten@skolverket.se

Vid frågor om insamling av data för register, kontakta
Statistiska centralbyrån, uppgiftslämnarservice
Telefon 010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00
E-post: uls@scb.se
Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad

Senast uppdaterad 02 oktober 2018