Öka arbetslösas möjlighet till jobb genom att få fler att studera på kommunal vuxenutbildning

Jobbar du inom kommunal vuxenutbildning eller på Arbetsförmedlingen med att stödja arbetssökande i sin planering för studier? Samarbete mellan kommunen och myndigheten är en förutsättning för ett bra stöd. Här kan du läsa om respektive roller och ansvar.

Titta på filmen ”Samverkan för fler till studier”

Kommunerna i Sverige är organiserade på olika sätt. Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingen och kommunerna samverkar på lokal nivå. Kommunen och Arbetsförmedlingen har också olika uppdrag. De har olika perspektiv och använder olika begrepp. Det kan skapa utmaningar, men med förståelse för varandras uppdrag och språk finns det möjligheter för en god samverkan.

Med den här filmen vill vi bidra till ökad kunskap om och förståelse för kommunernas vuxenutbildning och Arbetsförmedlingens arbete och därmed främja en god lokal samverkan för fler övergångar från arbetslöshet till studier inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Filmen vänder sig framför allt till dig som arbetar i samverkan mellan kommunernas vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen. Filmen är skapad i samarbete mellan Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Om du inte har möjlighet att titta på filmen ovan presenteras också innehållet nedan i text.

Vägledning för arbetslösa hos kommunen respektive Arbetsförmedlingen

Vägledning är viktigt för övergången till studier. Arbetsförmedlingen och kommunen har samma mål – att stötta den enskilde och stärka dennes möjligheter på arbetsmarknaden.

Kommunens uppgift

Kommunen erbjuder vägledning i ansökningsförfarandet till den kommunala vuxenutbildningen och tar fram en individuell studieplan tillsammans med individen.

Planera utbildningen utifrån elevens förutsättningar

När det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska den som fått minst utbildning prioriteras. Om en funktionsnedsättning gör det svårt för eleven att uppfylla kunskapskraven, ska eleven få stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Om en elev i utbildning på grundläggande nivå har bristfälliga kunskaper i svenska, får utbildningen ges på ett språk eleven behärskar. Utbildningen behöver då kompletteras med undervisning och träning i svenska.

Vem har behörighet att söka till vuxenutbildning?

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå från och med juli det år som personen fyller 20 år. För grundläggande och gymnasial nivå ska den enskilde också:

 • vara bosatt i landet
 • sakna sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
 • ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

En vuxen med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att delta i särvux på grundläggande och gymnasial nivå om individen uppfyller samma villkor som ovan.

Om den kommunala vuxenutbildningen inte kan anta alla behöriga sökande, måste ett urval göras utifrån om individen:

 1. …vill fullfölja sina påbörjade studier enligt sin individuella studieplan.
 2. …behöver utbildningen för att kunna komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
 3. …behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

När det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som den sökande har rätt att delta i, ska inget urval göras.

Studerande får gymnasiebetyg

Efter avslutat gymnasieprogram får eleven en gymnasieexamen; yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

Läs mer om gymnasieexamen på gymnasieinfo.selänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingens uppgift

Arbetsförmedlingen gör en kartläggning för att hjälpa den arbetssökande att hitta aktiviteter eller insatser för att komma närmare ett arbete. Utbildning är ofta en viktig del i den processen.

Läs mer om Arbetsförmedlingens verktygslåda och insatserlänk till annan webbplats

För att möta den arbetssökandes behov erbjuder Arbetsförmedlingen tre nivåer inom karriärvägledning; karriärvägledande information, orienterande karriärvägledning samt kvalificerad karriärvägledning. Samverkan med andra aktörer är inkluderat i alla nivåer.

Om karriärvägledande information

Arbetsförmedlingen erbjuder information om yrken, utbildningsutbud och arbetsmarknadsutsikter med möjlighet att ställa och få svar på frågor av generell karaktär. Informationen är tillgänglig för alla individer och ges huvudsakligen via digitala kanaler, men vid behov även via personliga kontakter.

Om orienterande karriärvägledning

Arbetsförmedlingen erbjuder orienterande karriärvägledning till dem som har behov. Orienterande karriärvägledning ska komplettera informationen och ge individen möjlighet att få svar på såväl mer generella frågor som personspecifika frågor om utbildningar och arbetsmarknad.

Om kvalificerad karriärvägledning

Kvalificerad karriärvägledning erbjuder ett mer systematiskt och processinriktat stöd, så att individen blir mer medveten om sina förutsättningar och kan väga dem mot arbetsmarknadens krav och möjligheter och närma sig sina uppsatta mål. Det kan ske via ett eller flera strukturerade vägledningssamtal, enskilt eller i grupp.

Om utbildningsplikten och Arbetsförmedlingens ansvar

Utbildningsplikten gäller deltagare i etableringsprogrammet som har kort utbildning och som inte bedöms kunna matchas mot jobb. Den innebär att Arbetsförmedlingen ska hänvisa individer till att söka och ta del av utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande på folkhögskola.

Etableringsprogrammet är ett arbetsmarknadspolitiskt program vars syfte är att underlätta och påskynda deltagarnas etablering i arbets- och samhällslivet. Målet med programmet är att deltagaren ska få sin kompetens kartlagd och validerad samt stärka sina kunskaper i det svenska språket. De ska även få tillfälle att skaffa sig kunskap om och erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhällslivet. Detta för att de sökande ska kunna gå vidare till arbete eller studier.

Läs mer om Etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

För att bedömna om den arbetssökande omfattas av utbildningsplikten tar Arbetsförmedlingen ställning till det här:

 • Har den sökande kort utbildningsbakgrund?
 • Kan den sökande matchas mot arbete inom tiden för etableringsprogrammet, som är 24 månader?

Om en arbetssökande har kort utbildning och inte bedöms kunna matchas till arbete under dessa 24 månader ska deltagaren omfattas av utbildningsplikten.

Läs mer om Utbildningsplikten på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

En arbetssökande med utbildningsplikt ska läsa dessa ämnen inom den kommunala vuxenutbildningen

Den arbetssökande ska läsa sfi, samhällsorientering och utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande eller gymnasial nivå eller motsvarande inom folkhögskolan. Det är inte tillräckligt att den arbetssökande endast tar del av sfi och samhällsorientering inom ramen för tiden i etableringsprogrammet.

Så kan du som arbetar på Arbetsförmedlingen stödja obehöriga sökande till vuxenutbildningen

Om den sökande inte bedöms ha tillräckligt med kunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen kan den sökande exempelvis ta hjälp av en studie-och yrkesvägledare. Det kan vara bra att det finns lokala rutiner för hur den sökande ska få stöd i ansökningsförfarandet och hur dess studiebehov ska tillgodoses.

Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning

I den arbetsmarknadspolitiska bedömningen gör Arbetsförmedlingen ett ställningstagande utifrån:

 1. individens förutsättningar
 2. arbetsmarknadens krav och behov
 3. Arbetsförmedlingens uppdrag som är beslutat av riksdag och regering

Arbetsförmedlingen får bara anvisa ett arbetsmarknadspolitiskt program eller insats om den verkar lämplig för den enskilde och ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

Läs mer om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program och insatser härlänk till annan webbplats

Arbetssökande kan studera vid vuxenutbildningen utifrån en anvisning från Arbetsförmedlingen

Utöver möjligheten att den enskilde på egen hand kan söka sig till kommunal vuxenutbildning så kan möjligheten ibland finnas för den enskilde att studera vid kommunal vuxenutbildning utifrån en anvisning av Arbetsförmedlingen.

Det innebär att Arbetsförmedlingen bedömt att studier vid vuxenutbildningen är en lämplig aktivitet för den arbetssökande för att öka personens möjligheter på arbetsmarknaden.

Att kommunen antar den sökande till studierna är alltid en förutsättning för att studierna ska bli av.

Studerande kan söka ersättning för studier

Möjligheter till ersättning vid studier finns både genom Arbetsförmedlingen och CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Om den arbetssökande har studier som en aktivitet genom Arbetsförmedlingen har personen möjlighet att få ersättning via Arbetsförmedlingen i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Den arbetssökande kan alltid fråga Arbetsförmedlingen om vilka möjligheter till ersättning som finns.

Andra möjligheter som den arbetssökande kan erbjudas är kopplade till CSN.

Läs mer om aktivitetsstöd och utvecklingsersättninglänk till annan webbplats

Läs mer om Etableringsersättninglänk till annan webbplats

Läs mer om studiestartstöd hos CSNlänk till annan webbplats

Läs mer om Högre bidraget hos CSNlänk till annan webbplats

Planera utbildningen utifrån elevens behov genom validering

Alla människor bär med sig kunskaper och erfarenheter som inte är dokumenterade. Det kan vara saker som vi har lärt oss under fritiden, på arbetet eller i mötet med andra människor. Då kan man få hjälp med att få sina kunskaper och erfarenheter dokumenterade.

Genom en validering görs en strukturerad bedömning och värdering av individens kompetens och erfarenhet som sedan dokumenteras. Alla har rätt att få sin bedömning skriftligt. En elev som har genomgått validering behöver inte delta i undervisningen för den del av kursen som eleven redan kan.

Betygsättningen efter en validering sker inom kommunal vuxenutbildning genom prövning. Då tas hänsyn till de kunskaper som eleven har tillgodosett sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen.

Läs mer om validering på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 juni 2019