Garantin för tidiga stödinsatser i anpassade grundskolan

Garantin för tidiga stödinsatser finns för att tidigt uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla kriterier för bedömning av kunskaper i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Arbetet med att uppfylla garantins intentioner i anpassade grundskolan är ett tillsammansarbete för hela styrkedjan. Här finns stöd för det arbetet.

Nya bestämmelser i skollagen om garantin för tidiga stödinsatser

Från och med 1 juli 2024 gäller bestämmelser i skollagen om garantin för tidiga stödinsatser i anpassade grundskolan. Syftet är att uppmärksamma elever som läser svenska, sva eller matematik enligt anpassade grundskolans läroplan och som är i behov av stöd i sitt lärande i dessa ämnen. Syftet är också att stödinsatserna ska sättas in tidigt och utformas efter varje elevs behov. Målet med garantin för tidiga stödinsatser är att fler elever ska nå en fullständig grundskoleutbildning. För den anpassade grundskolan innebär det att elever som får rätt stöd tidigt kan utvecklas längre i sitt lärande.

Garantin för tidiga stödinsatser i grundskolan

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om garantin för tidiga stödinsatser i grundskolan.

Garantin för tidiga stödinsatser – läsa skriva räkna

Momenten i garantin för tidiga stödinsatser

För att uppfylla garantin för tidiga stödinsatser i anpassade grundskolan ska momenten i rubrikerna nedan genomföras.


Obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial

Elevers kunskapsutveckling ska följas och främjas systematiskt i lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning ska nationella material användas. Från och med den 1 juli 2024 gäller garantin för tidiga stödinsatser tillsammans med fyra obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

De material som är obligatoriska att genomför är:

  • Nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1
  • Nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3
  • Nationellt bedömningsstöd i matematik i årskurs 1
  • Nationellt bedömningsstöd i matematik i årskurs 3

Nationella bedömningsstöd för årskurs 1 och 3

Särskild bedömning i samråd

Om läraren som genomför de obligatoriska bedömningsstöden ser att det finns indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande, ska läraren göra en särskild bedömning. Denna bedömning ska vid behov göras med personal som har specialpedagogisk kompetens. Specialpedagogisk kompetens innebär i denna kontext att man har en specialpedagogisk examen. Har läraren själv en sådan examen behöver därför inte samråd genomföras.

Så fort man befarar att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller ska extra anpassningar sättas in skyndsamt. När det är nödvändigt görs en anmälan till rektor om att eleven kan vara i behov av särskilt stöd.


Undervisning, stödinsatser och löpande uppföljning

De obligatoriska materialen visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Denna kunskap fungerar som underlag för läraren vid planering och genomförande av undervisning. På så sätt kan undervisningen utformas efter elevers behov.

  • Eventuella stödinsatser inom ramen för extra anpassningar ska planeras av läraren. Vid behov sker detta i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Extra anpassningar genomförs inom ordinarie undervisning.
  • Garantin för tidiga stödinsatser påverkar inte bestämmelserna om särskilt stöd.
  • Uppföljning av stödinsatser ska som tidigare göras kontinuerligt under hela lågstadiet, för att säkerställa att insatserna stödjer eleven i sitt lärande.

Uppföljning och samråd vid överlämning till mellanstadiet

I slutet av lågstadiet ska läraren, vid behov i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens, följa upp det stöd som eleven fått i de ämnen som omfattas av garantin för tidiga stödinsatser. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till mottagande lärare.

Senast uppdaterad 10 juli 2024

Innehåll på denna sida