Främja trygghet och studiero

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.

Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Det är skolan och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero. I sin granskning definierar Skolinspektionen begreppet ”studiero” som att eleverna genom undervisningen fokuserar på lärandet och att störande inslag minimeras.

Granskningen har visat att elevers upplevelse av trygghet och studiero i skolan påverkas av flera faktorer. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Skapa studiero i undervisningen

När det gäller undervisningen finns det flera delar som är viktiga för att skapa studiero.

Särskilt viktigt är det att läraren har kunskap om elevernas individuella förutsättningar och behov och anpassar undervisningen efter det. En annan del handlar om att göra eleverna delaktiga så att de får möjlighet att förstå undervisningsinnehållet utifrån egna erfarenheter.

Studiero främjas också av en undervisning som är varierad. Det kan åstadkommas genom att exempelvis varva teoretiska inslag med praktiska eller genom att variera individuella uppgifter med grupparbeten.

Att det är tydligt för eleverna vad de ska arbeta med under lektionen är också viktigt för att skapa ett gemensamt fokus på det som ska göras. Ytterligare en del handlar om att läraren tydligt förklarar arbetsuppgifterna för eleverna och försäkrar sig om att eleverna förstår dem.

Slutligen är det viktigt att läraren arbetar med att skapa goda relationer i klassen, mellan eleverna men också mellan läraren och eleverna. I relationskapandet ingår också att ge eleverna stöd i de känslor av såväl framgång som bakslag som kan följa i lärandets spår.

Främja studiero med värdegrundsarbete

Skolans värdegrund omfattar; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen vilket kan främjas genom att lärare arbetar medvetet med att exempelvis stärka gemenskapen mellan eleverna.

På så vis skapas en undervisning där olika kunskaper och personligheter värdesätts och ges en naturlig plats. Det är viktigt att även arbeta med gemenskapen mellan klasser och årskurser. Aktiviteter som främjar goda relationer kan stärka känslan av tillhörighet till skolan. Att till exempel ge eleverna ansvar för elevkaféet eller för att ordna andra aktiviteter för klassen kan gynna gemenskapen.

En skola fri från diskriminering och kränkande behandling

Diskrimineringslagen och skollagen anger att skolan ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Det är viktigt för elevernas trygghet och trivsel att det finns ett förebyggande arbete för detta, att det finns tydliga rutiner för vad som gäller i skolan och att eleverna ser att skolpersonalen åtgärdar enskilda händelser. Det är också viktigt att detta genomförs systematiskt och att eleverna görs delaktiga, både i det förebyggande arbetet och vid akuta händelser.

Skolinspektionens har i sin fördjupade analys av Skolenkäten, om trygghet, pekat ut några punkter som är viktiga för att elever ska känna sig trygga i skolan, bland annat:

  • Respekt för varandras olikheter
  • Ömsesidig respekt mellan elever och lärare
  • Ett aktivt/målinriktat arbete med kränkande behandling
  • Vuxna på skolan som reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt

Rapporten ”Trygghet, fördjupad analys av skolenkäten” på Skolinspektionens webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Samarbeta för ett gott skolklimat

Att arbeta kollegialt visar på goda effekter när det gäller att gemensamt arbeta för ett bättre skolklimat i skolan. Det kan både bidra till att utveckla undervisningen och vara till hjälp i skapandet av relationer till enskilda elever. Inte minst kan det kollegiala arbetet bidra till samsyn kring exempelvis förhållningssätt och tillämpning av ordningsregler och andra rutiner i skolan.

Styrning som grundlägger studieron

Rektor har ansvar för den pedagogiska utvecklingen och lärmiljön på skolan. Studieron och lärmiljön behöver utvärderas kontinuerligt som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Utöver att planera verksamheten på ett sätt som är gynnsamt för studiemiljön exempelvis avseende klassindelning, schemaläggning, elevers individuella behov av stödinsatser och personalbesättning, behöver även de andra processer som nämnts här och som påverkar studiero i skolan följas upp.

Se även

Rapporten "Ordningsregler och disciplinära åtgärder."länk till annan webbplats

Koll på trygghet och studiero

Senast uppdaterad 26 augusti 2019