Introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Genom en introduktionsperiod med mentor får nyanställda lärare och förskollärare en bra start på yrkeslivet. Så här organiserar du det. Det finns även en webbkurs för återvändande lärare och förskollärare.

Erbjud en introduktionsperiod med mentor

Du som är rektor ansvarar för att planera introduktionsperioden och för att utse en mentor. Den nyanställde ska kunna påverka planeringen utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter.

Nyanställda lärare lyckas mycket lättare när de får en bra introduktionsperiod. Risken att en lärare inte orkar och lämnar både skolan och läraryrket ökar betydligt om den nyanställde inte får någon introduktionsperiod. (Rektor i intervju)

Rätt till en god början på yrkeslivet

Den nyanställde läraren eller förskolläraren har rätt till en introduktionsperiod med mentor. Det är en möjlighet till en god start på yrkeslivet.

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid. Den kan genomföras under en eller flera anställningar. Om läraren eller förskolläraren inte har en tjänst på heltid eller har varit frånvarande stora delar av introduktionen ska detta kompenseras genom att den istället genomförs under en längre period.

Utse en behörig och erfaren mentor

Mentorn ska vara legitimerad och ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare. Mentorn ska, så långt det är möjligt, ha samma behörighet som den nyanställde. I mentorns uppgifter ingår att ge ett individuellt stöd och regelbundet följa den nya lärarens eller förskollärarens arbete. Det är viktigt att mentorn får tid och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.

Den nyanställde läraren ska få stöd i att med olika metoder planera och undervisa, bedöma, dokumentera och ha utvecklingssamtal. Det är även viktigt att träna förmågan att leda, bemöta elever och samverka med andra i rollen som lärare.

Den nyanställde förskolläraren ska få stöd i att planera och göra pedagogiskt arbete för barn i förskolans alla åldersgrupper. Där ingår att hålla utvecklingssamtal. Det är även viktigt att träna ledarskap, bemöta barn och samverka med kollegor och vårdnadshavare.

Sätt igång introduktionsperioden direkt

Introduktionsperioden ska starta direkt när anställningen påbörjas. Den nyanställde arbetar med allt som vanligtvis ingår i en tjänst. Det är viktigt att utveckla förmågan att systematiskt planera, följa upp och utvärdera sin undervisning.

Det är lätt att en nyanställd känner sig otillräcklig, både i förhållande till eleverna och i det kollegiala samarbetet. Det är så otroligt mycket de som kommer ut på en skola för första gången måste skaffa sig koll på. Därför är introduktionsperioden oerhört viktig! (Mentor i intervju)

Stötta den nyanställde under introduktionsperioden

Det är viktigt att kontinuerligt stödja den nyanställde läraren eller förskolläraren under introduktionsperioden.

 • ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen,
 • stimulera till professionell utveckling,
 • skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren och förskolläraren,
 • utveckla lärarens och förskollärarens förståelse för skolan eller förskolan som arbetsplats och för dess roll i samhället.

Stödmaterial Introduktionsperiod för lärare och förskollärarelänk till annan webbplats (pdf, 451 kB)

Webbkurs för återvändande lärare och förskollärare

Den som återvänt till förskollärar- eller läraryrket kan från och med den 6 augusti 2018 gå en webbkurs. Genom den går det att täppa igen kunskapsluckor och snabbt komma på banan igen. Mentorn kan stödja lärare eller förskolärare som går webbkursen.

Läs mer om webbkursen härlänk till annan webbplats

Regelverk

Aktuella bestämmelser

 • 2 kap. 22 a § skollagen (2010:800).
 • 34 § lagen (2010:801) om införande av skollagen.
 • 5 kap. 4–5 §§ samt 7 och 11 punkten övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Undantag

Som huvudregel ska en huvudman, en kommun eller en fristående skola, som anställt en lärare eller förskollärare se till att läraren eller förskolläraren genomför en introduktionsperiod på minst ett läsår eller motsvarande. Det finns dock undantag till denna skyldighet.

Lista på undantagen

Redan genomförd

En huvudman är inte skyldig att anordna en introduktionsperiod om läraren eller förskolläraren tidigare har genomfört en sådan.

Redan verksam

En huvudman är inte skyldig att anordna en introduktionsperiod om läraren eller förskolläraren har avlagt en behörighetsgivande examen före den 1 juli 2011 och har arbetat sammanlagt minst ett läsår på heltid eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare, eller med arbetsuppgifter som liknar undervisning inom skolväsendet.

Anställd utan behörighet

En huvudman är inte skyldig att anordna en introduktionsperiod för en lärare eller förskollärare som genom en av skollagens undantagsbestämmelser anställts för att bedriva undervisning utan behörighet. En introduktionsperiod ska dock anordnas för en lärare eller förskollärare som inom en sådan anställning övergår till att undervisa med behörighet.

Kortare anställning

En huvudman är inte skyldig att anordna en introduktionsperiod för en lärare eller förskollärare som anställts för högst trettio dagar.

Utländsk examen

En huvudman är inte skyldig att anordna en introduktionsperiod för en lärare eller förskollärare som fått legitimation grundat på en utländsk lärare- eller förskollärarutbildning.

Fritidspedagog som genomfört Lärarlyftet

En huvudman är inte skyldig att anordna en introduktionsperiod för vissa fritidspedagoger som blivit behöriga att undervisa som lärare eller förskollärare. Deras fritidspedagogexamen ska ha kompletterats på ett sådant sätt att han eller hon har fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en utbildning som ger behörighet att undervisa i skolväsendet. Exempel på sådan komplettering är de särskilt anpassade utbildningar inom Lärarlyftet.

Det gäller dock endast under förutsättning att läraren eller förskolläraren dessutom har tjänstgjort som fritidspedagog eller inom ramen för sin nya behörighet under minst ett läsår eller motsvarande på heltid.

Redan verksam som tar examen före 1 juli 2018

En huvudman är inte skyldig att anordna en introduktionsperiod för vissa lärare eller förskollärare som avlägger en behörighetsgivande examen före den 1 juli 2018.

Det gäller dock endast under förutsättning att man har arbetat sammanlagt minst ett läsår på heltid eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare före den 31 mars 2012.

Redan verksam i dans, teater eller rörelse och drama

En huvudman är inte skyldig att anordna en introduktionsperiod för vissa lärare i dans, teater eller rörelse och drama. Detta gäller dock endast under förutsättning att läraren

 1. var anställd som lärare i dans, teater eller rörelse och drama den 1 december 2013,
 2. har en högskoleutbildning som var avsedd att i det eller de ämnena ge kompetens för yrkesverksamhet som pedagog i skolväsendet (exempelvis en danspedagogexamen),
 3. har avlagt en ämneslärarexamen i det eller de ämnena genom förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen, och
 4. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet eller med arbetsuppgifter som liknar undervisning inom skolväsendet.
 •  
Senast uppdaterad 12 november 2019