Leda digitaliseringen på skolor och förskolor

Skolans digitalisering handlar om att förändra arbetssätt och metoder för att höja kvalitén och öka effektiviteten. Eftersom det är ett förändringsarbete blir skolans ledare centrala för ett framgångsrikt arbete. Teknikens roll är att möjliggöra förändringen, de nya arbetssätten och att accelerera effekterna.

Som skolledare och beslutsfattare organiserar och leder du förändringsarbete och engagerar din personal i det. Framgången ligger i genomförandet. Digital teknik har skapat nya förutsättningar för arbete och samarbete, och utmaningen för skolan är att dra nytta av dessa nya förutsättningar på ett effektivt sätt. Det räcker inte med att lärare blir duktigare på att använda datorer. Arbetssätt, digitala lärresurser och elevuppgifter måste förändras, inte bara i några klassrum utan i alla. Och inte hur som helst, utan på ett systematiskt sätt som innebär att man arbetar målmedvetet över lång tid.

Som skolledare och beslutsfattare behöver du ha kunskap om hur

 • digitaliseringen påverkar samhället och skolan
 • hur undervisningen kan utvecklas för att öka måluppfyllelsen
 • digital kompetens beskrivs i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner
 • digitala verktyg, infrastruktur, och tjänster kan samverka för att skapa en bra digital arbetsmiljö.

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän

Det finns material för kompetensutveckling och processtöd för dig som är huvudman eller skolledare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Materialet riktar sig till dig som har identifierat digitalisering som ett utvecklingsområde. Det ger dig fördjupade kunskaper och vägledning i att leda digitalisering. Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på ett sätt som fungerar för er.

Leda digitalisering – om att planera och organisera kompetensutvecklingen

Digital kompetens har förtydligats i styrdokumenten

Skrivningarna om digital kompetens har förtydligats och förstärkts i läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar sin digitala kompetens genom att få:

 • förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället
 • stärkt förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster
 • stärkt förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
 • stärkt förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Från och med 1 juli 2018 ska ändringarna tillämpas men ni kan ta er an de nya skrivningarna om digital kompetens redan nu för att kunna möta det behov av kompetensutveckling som kan uppstå.

Mer om förändringarna i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål

Att omsätta förändringarna i praktiken

Att förändringar omsätts i praktik är ett gemensamt ansvar för huvudman, rektor och lärare. Huvudmannen och rektorn har ansvar för att skapa förutsättningar så att lärarna kan arbeta utifrån de mål och riktlinjer som anges i läroplanen. Läraren har ansvar för att utforma undervisningen i enlighet med läroplanen. Rektorn bör se till att verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen. Vi har tagit fram material för att underlätta detta arbete.

Kommentarmaterial om digital kompetens

Det finns två generella kommentarmaterial om digital kompetens:

Kommentarmaterialen beskriver de ställningstaganden som ligger bakom förtydligandena om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns också ämnesspecifika kommentarmaterial som du hittar till från denna sida.

Diskussionsunderlag om ändringarna i läroplanen

Diskussionsunderlagen är tänkta att underlätta för skolans personal att diskutera ändringarna om digital kompetens i läroplanen och vad de innebär för undervisningen. Lärare kan också använda diskussionsunderlaget på egen hand. Det finns diskussionsunderlag för förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer, fritidshemmet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Det finns även underlag för dig som rektor och för huvudmannen.

Rektorns förberedelser för förändringarna

Du som rektor behöver gå igenom ändringarna i styrdokumenten. Här finns ett förslag på en struktur för ditt arbete. Det kan vara lämpligt att göra det tillsammans med ledningsgruppen eller en grupp lärare.

 1. Se filmen om läroplansförändringarna.
 2. Läs läroplanen del 1 och 2 och fokusera särskilt på de skrivningar som handlar om digital kompetens.
 3. Läs något av de övergripande kommentarmaterialen.

Att organisera personalens arbete med diskussionsunderlaget

Det är en fördel om exempelvis en IKT-pedagog eller förstelärare med utvecklingsuppdrag inom digitalisering kan delta i planeringen. Finns det centrala IKT-pedagoger eller motsvarande hos huvudmannen kan de också medverka. Planeringsgruppen bör börja med att läsa igenom materialet på samma sätt som beskrivs ovan och sedan gå igenom diskussionsunderlaget.

Indelning: Organisera gärna personalen i grupper om 3–6 personer och utgå från hur ni är organiserade. Det är bra om personalen jobbar i ämnesöverskridande grupper.

Tid: Planera in den individuella förberedelse och de kollegiala möten som arbetet med diskussionsunderlagen föreslår. Dessa moment bör inte komma för långt från varandra

 Så här har vi tänkt upplägget i diskussionsunderlaget:

 1. Se, läs och fundera på egen hand (ca 90-120 min). Individuell förberedelse för personalen där de förbereder sig inför nästa moment. Bör genomföras i nära anslutning (dagarna innan) till nästa moment.
 2. Se, diskutera och planera tillsammans (120 min). Här arbetar de i grupperna tillsammans och ser filmer om undervisning och reflekterar kring dessa gemensamt. De diskuterar också kring sina kompetensutvecklingsbehov och sammanställer dessa till dig. Personalen planerar sedan för en undervisningsaktivitet där de använder någon/några aspekter kring digital kompetens.
 3. Undervisningsaktivitet. Den planerade aktiviteten genomförs.
 4. Reflektion (45-60 min). Gruppen reflekterar tillsammans kring den genomförda aktiviteten.I samband med moment ett och två kan det vara bra att samla in personalens tankar kring bland annat deras kompetensutvecklingsbehov. Det kan med fördel göras genom att använda digitala verktyg som gör det enkelt för dig att sammanställa och strukturera behoven.

Personalens digitala kompetens

Med rätt kompetens är skolans personal väl förberedd. Kartlägg tillsammans den digitala kompetensen utifrån yrkesrollen och vilka kortsiktiga och långsiktiga behov ni har av kompetensutveckling för hela personalen. Här kan diskussionsunderlagen vara ett verktyg för att få syn på kompetensutvecklingsbehov.

Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att analysera personalens och skolans behov. Med Lika-verktyget kan ledningsgruppen tillsammans med personalen komplettera lägesbilden för att kunna prioritera kommande insatser. Lika står för ledning, infrastruktur, kompetens och användning och det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som har tagit fram verktyget.

Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

Självskattningsverktyget Lika på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

På vår lärportal finns material för kompetensutveckling som riktar sig till lärare. Materialet ger kunskaper om att undervisa med digitala verktyg.

Digital kompetens – kompetensutveckling för lärare på Lärportalenlänk till annan webbplats

Vi erbjuder även en webbkurs om programmering.

Webbkurs om programmering – stöd till dig som vill lära mer

Tekniska förutsättningar

För att digitaliseringen ska ge förutsättningar för undervisningen, administrationen och lärandet att utvecklas behöver eleverna och personalen ha digitala verktyg och tjänster som är väl fungerande och lätta att använda. Hur den digitala arbetsmiljön är uppbyggd och hur olika system, tjänster och verktyg samspelar är centralt i en välfungerande miljö. För att åstadkomma detta behövs ett fungerande samarbete mellan verksamheten och den tekniska stödorganisationen (t.ex IT avd) där man kan se och förstå varandras behov.

Några kännetecken på välfungerande digitala arbetsmiljöer:

 • System/tjänster/verktyg fungerar tillsammans och kan kommunicera och samspela med varandra.
 • Pedagogisk och teknisk support finns lätt tillgänglig.
 • Verktyg och tjänster är användarcentrerade vilket innebär att de löser användarens behov snarare än administrationens/organisationens.
 • Infrastrukturen (t.ex. trådlösa nätverk, lagringsytor, bandbredd, rättigheter) är adekvat dimensionerad och hindrar inte organisationens användning och utveckling.

Att vara engagerad i och leda arbetet med utvecklingen av den digitala arbetsmiljön är att ta kontroll över en central del av digitaliseringen.

Framgångsfaktorer för digitalisering

Dessa faktorer har visat sig avgörande för att lyckas med digitaliseringen i skolor:

 • Rektorernas förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid.
 • Lärarnas digitala kompetens, alltsåderas förmåga att konstruktivt och effektivt använda information och andra digitalt tillgängliga resurser.
 • Skolans förmåga att kvalitetsbedöma och tillgodogöra sig metoder där tekniken används på bästa möjliga sätt.
 • En lokal ”bank” av deladepedagogiska resurser som är känd och regelbundet används av alla (på skolan, i kommunen eller i kommunalt samarbete).
 • En enhetlig digital lärmiljö som omfattar fler än en enstaka skola, gärna hela kommunen eller flera kommuner i samarbete.
 • Ett ekonomiskt system som leder till att datorer inte används för att ersätta lärare. Datorerna ska vara verktyg för lärarna att förbättra undervisningen.

 Rapporten Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen?, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 juni 2019