Leda jämställdhetsarbete

För att jämställdhetsarbetet ska bli framgångsrikt behöver du som är huvudman eller rektor integrera det i det systematiska kvalitetsarbetet. Här kan du läsa om hur du gör och hitta information som hjälper dig i arbetet.

En man och två kvinnor sitter vid ett bord

Jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet

För att arbeta med frågan om jämställdhet på ett tillfredsställande sätt krävs det att åtgärder och planer för arbetet utgår ifråner verksamhets behov. Det ställer i sin tur krav på dig som tillhör ledningen på skolan.
Genom att kartlägga den egna verksamheten blir det möjligt att få syn på utvecklingsområden och styrkor som går att koppla till det systematiska kvalitetsarbetet.

Du behöver bland annat säkerställa att all personal har den kunskap som behövs för att kunna delta aktivt i jämställdhetsarbetet. Det kan handla om att

  • ha kunskap om normer ur flera olika perspektiv
  • att lärare har den kunskap som behövs för att granska den egna undervisningen ur ett jämställdhetsperspektiv
  • och att skolans personal har kännedom om de rutiner, riktlinjer och regler som gäller.

Arbetet med jämställdhet ska genomsyra hela utbildningen och undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska användas i hela värdegrundsarbetet och eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga och medverka både i planeringen av jämställdhetsarbetet och i själva genomförandet av det.

En del i ett aktivt arbete för jämställdhet är arbetet främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande mot trakasserier och kränkningar. Det är för att sådana kan vara av en karaktär som påverkarar jämställdheten i verksamheten.
Läs mer om att Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Länk till annan webbplats.

Frågor som du kan ställa för att få en bild av hur väl arbetet med jämställdheten fungerar i din verksamhet

  • Hur är arbetet för ökad jämställdhet en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete?
  • Hur avsätts resurserna i era verksamheter för arbete med jämställdhet?
  • Arbetar ni aktivt med att motverka skillnader mellan elever ur ett könsperspektiv vad gäller följande områden: stress, ohälsa, resultat, trygghet, förväntningar, bemötande, delaktighet och inflytande i skolan?
  • Hur är eleverna delaktiga och medverkar i både planering och genomförande av värdegrundsarbetet?

Skolchefens ansvar

Du som skolchef har fått i uppdrag från huvudmannen att ansvara för att skolverksamheten är jämställd enligt skollagen och diskrimineringslagen.
Det innebär att du ansvarar för att skolan aktivt och medvetet bidrar till att eleverna får lika rättigheter och möjligheter till en likvärdig utbildning oberoende av elevens könstillhörighet. Du har ett ansvar för att skolledarna har den kompetens de behöver för att leda och styra verksamheten utifrån ett aktivt jämställdhetsarbete.
Det är ditt ansvar att följa upp skolans systematiska kvalitetsarbete och att verksamheten motverkar könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

Rektorns ansvar

Som rektor är du pedagogisk ledare och har ett särskilt ansvar för att utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
Du ansvarar för att undervisning och utbildningen organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. I arbete med att organisera så att elever möts oberoende av könstillhörighet i både utbildning och undervisning är det otillåtet med könsuppdelad undervisning i ett helt ämne. Vidare är utrymmet att dela upp elever efter kön i utvalda delar av ett ämne mycket begränsat. Det finns en stor risk för att könsuppdelad undervisning i delar av ett ämne strider mot läroplanen för grund-, gymnasieskola och vuxenutbildningen, samt mot diskrimineringslagen. Det kan leda till diskriminering som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Områden som bidrar till att aktivt verka för jämställdhet är att skolans miljö ska vara trygg för alla elever. För att uppfylla lagar och förordningar ska du systematiskt och långsiktigt arbeta främjande och förebyggande tillsammans med personalen. Eleverna ska få möjlighet att vara delaktiga och medverka i arbetet.

Jämställd skola – mål i Agenda 2030

FN:s utvecklingsprogram UNDP har tagit fram den globala färdplanen Agenda 2030. Planen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, se till att alla människor omfattas av mänskliga rättigheter och uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor.

Ett av målen i Agenda 2030 syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja ett livslångt lärande för alla. Flickor och pojkar ska få samma möjlighet att gå en avgiftsfri utbildning i grund- och gymnasieskolan som kan ge dem relevanta och ändamålsenliga kunskaper. Det finns också ett mål i Agenda 2030 som handlar om vikten av jämställdhet för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Alla verksamheter inom skolans värld arbetar med frågor som på ett eller annat sätt relaterar till Agenda 2030. Målen i våra styrdokument överensstämmer väl med de mål som Agenda 2030 har gällande god utbildning och jämställdhet. Läs mer i de delar som berör skolformernas värdegrund och uppdrag.
Läs mer om Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 01 februari 2023