Leda jämställdhetsarbete

För att jämställdhetsarbetet i skolan ska bli framgångsrikt behöver du som är huvudman eller rektor integrera det i det systematiska kvalitetsarbetet. På den här sidan kan du läsa om hur du gör och hitta verktyg som hjälper dig i arbetet.

En man och två kvinnor sitter vid ett bord

Inledande reflektion – hur arbetar ni för att främja jämställdhet?

Här är några frågor som du kan ställa för att få en bild av hur väl arbetet med att öka jämställdheten i skolan fungerar.

  • Är arbetet för ökad jämställdhet en del av skolans systematiska kvalitetsarbete?
  • Hur fungerar det nu? Om det finns problem, vad kan vara orsaken till dem?
  • Finns det behov av åtgärder för att komma tillrätta med problem i skolans jämställdhetsarbete?
  • Avsätts det tillräckligt mycket resurser för skolans arbete med jämställdhet?
  • Följer du som rektor löpande upp elevernas resultat och hälsa, undervisningens genomförande och lärarnas och personalens förutsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv?

Jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet

För att en skola ska uppfylla kraven och arbeta med frågan om jämställdhet på ett tillfredsställande sätt krävs det att åtgärder och planer för arbetet utgår ifrån verksamhetens behov. Det ställer i sin tur krav på dig som tillhör ledningen på skolan. Ni behöver säkerställa att lärare har den kunskap som behövs för att granska den egna undervisningen ur ett jämställdhetsperspektiv och att de har förutsättningar för att kunna samtala med eleverna om könsmönster och jämställdhet.

Ni behöver också säkerställa att all personal har den kunskap som behövs för att kunna delta aktivt i jämställdhetsarbetet. Det kan exempelvis handla om att ha kunskap om jämställdhet och normer ur flera olika perspektiv, men också kunskap om de rutiner, riktlinjer och regler som gäller. Genom att kartlägga den egna verksamheten och koppla till det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan blir det möjligt.

Arbetet för att öka jämställdheten hänger tätt ihop med andra delar av skolans värdegrundsarbete. Skolans värdegrund är de värden som skolan ska förmedla och förankra och som ska genomsyra hela verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet ska användas i hela värdegrundsarbetet och eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga och medverka både i planeringen av jämställdhetsarbetet och i själva genomförandet av det.

Främja, förebygga och åtgärda

Skolans arbete brukar beskrivas som främjande, förebyggande och åtgärdande. Det främjande arbetet tar sikte på det positiva och pågår alltid utan någon särskild anledning. Det handlar exempelvis om insatser för att skapa tillitsfulla relationer, studiero, likabehandling, normmedvetenhet och trygghet. Det görs på många olika sätt men bland annat genom barns och elevers delaktighet, elevdrivna caféer, ordningsregler som tas fram med elevernas medverkan samt kompetensutveckling av personal kring normer och värden. Främjande arbete är också att stärka demokratisk kompetens genom undervisning om mänskliga rättigheter, jämställdhet, sex och samlevnad och liknande. Det främjande arbetet är grundläggande för all skolverksamhet, är ständigt en del i undervisningen och ska pågå kontinuerligt.

Förebyggande arbete tar sikte på problem som kan uppstå. Det handlar om att undersöka och följa upp verksamheten ur olika aspekter. Här är elevernas upplevelser av central betydelse för att identifiera risker. Varje verksamhet behöver kartlägga hinder för likabehandling, hälsa och lärande, till exempel i form av attityder och strukturer. Kartläggningarna behöver analyseras och resultaten ligga till grund för insatser som ska undanröja de identifierade hindren. Insatserna för att komma till rätta med problemen kan handla om att förbättra skolans struktur och kultur, kompetensutveckling av personalen eller insatser som direkt riktas till elevgrupper.

Det främjande och förebyggande arbetet hänger nära samman. Det främjande arbetet förebygger kränkningar och att förebygga kränkningar främjar en god skolmiljö. Insatser som är främjande fungerar förebyggande och förebyggande insatser är ofta främjande. Ibland består de förebyggande insatserna av förstärkt främjandearbete. Men när främjande och förebyggande arbete beskrivs var för sig tydliggörs två olika fokus för arbetet och det blir lättare att planera vad skolan ska göra.

Åtgärdande arbete sker när något hänt som måste stoppas och hanteras så det inte händer igen. Det handlar om att ha rutiner för skydd, att utreda förhållandena, att rapportera kränkningar av olika slag, att informera barn, elever och vårdnadshavare. Det innebär också att ha rutiner för tillämpning av disciplinära åtgärder och för samverkan med andra myndigheter. Rutinerna ska tillämpas av all personal och vara kända hos barn, elever och vårdnadshavare. Väl fungerande rutiner för åtgärdande arbete främjar trygghet och verkar därmed förebyggande. Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete är ömsesidigt förstärkande och hänger nära samman men uppdelningen gör det enklare att förstå och organisera arbetet.

Skolchefens ansvar

Du som är skolchef har fått i uppdrag från huvudmannen att ansvara för att skolverksamheten är jämställd enligt skollagen och diskrimineringslagen. Det innebär att du ansvarar för att skolan aktivt och medvetet bidrar till att eleverna får lika rättigheter och möjligheter till en likvärdig utbildning oberoende av elevens könstillhörighet. Du har också ett ansvar för att skolledarna har den kompetens de behöver för att leda och styra verksamheten mot högre måluppfyllelse. Det är även ditt ansvar att följa upp skolans systematiska kvalitetsarbete och att skolan motverkar könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

Rektorns ansvar

Du som är rektor är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Skolans och undervisningens miljö ska vara trygg för alla elever. Du ska säkerställa att personalen har rätt kompetens kring jämställdhet. För att uppfylla lagar och förordningar ska du systematiskt och långsiktigt arbeta främjande och förebyggande tillsammans med personalen. Eleverna ska få möjlighet att vara delaktiga och medverka i arbetet.

Allas ansvar

Alla som arbetar i skolan ska bland annat

  • bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor
  • bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet
  • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

Jämställd skola – mål i Agenda 2030

FN:s utvecklingsprogram UNDP har tagit fram den globala färdplanen Agenda 2030. Planen syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, se till att alla människor omfattas av mänskliga rättigheter och uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor.

Ett av målen i Agenda 2030 syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja ett livslångt lärande för alla. Flickor och pojkar ska få samma möjlighet att gå en avgiftsfri utbildning i grund- och gymnasieskolan som kan ge dem relevanta och ändamålsenliga kunskaper. Det finns också ett mål i Agenda 2030 som handlar om vikten av jämställdhet för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Alla verksamheter inom skolans värld arbetar med frågor som på ett eller annat sätt relaterar till Agenda 2030. Målen i våra styrdokument överensstämmer väl med de mål som Agenda 2030 har gällande god utbildning och jämställdhet. Läs mer i de delar som berör skolformernas värdegrund och uppdrag.
Läs mer om Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 april 2022