Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux.

Det här är en kombinationsutbildning

Kombinationsutbildningar syftar till att förkorta vägen till arbete för nyanlända genom att eleven studerar svenska språket och ett yrke samtidigt .

Kombinationsutbildningar inom komvux är utbildningar där sfi eller svenska som andraspråk kombineras med en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Kombinerade eller integrerade utbildningar

Kombinationsutbildningar kan genomföras på flera olika sätt. De kan till exempel vara kombinerade eller integrerade. Kombinerade utbildningar betyder ofta att kurserna läses parallellt med varandra. Integrerade utbildningar innebär att språk- och yrkeskunskaper tränas samtidigt i en sammanhållen grupp i ett strukturerat sammanhang.

Att enbart kombinera kurser så att kurserna ligger efter varandra i ett schema där de olika kursernas innehåll inte sammanförs, leder inte automatiskt till ökad kvalitet och genomströmning. Det är först när kurserna integreras som sådana vinster kan göras.

Motivet för kombinerade och integrerade utbildningar är bland annat att eleverna ska få möjligheter att utveckla språk och kunskaper samtidigt. Detta gäller särskilt för vuxna som snabbt vill lära sig språket för att snabbt kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Det handlar även om att kombinerade och integrerade utbildningar ger möjligheten att lära sig språket i ett meningsfullt och praktiskt sammanhang.

Konkreta tips

Att anordna och organisera kombinationsutbildningar som är integrerade

Kombinationsutbildningar kan vara kostsamma att anordna. För att studierna ska bli framgångsrika behövs ofta lärarinsatser med både yrkes- och språklärare, oftast mindre elevgrupper samt stöd på elevernas modersmål och annat stöd som till exempel särskild handledning av eleverna.

Integrerade utbildningar kan skapa en värdefull helhet för eleverna där man med stöd i en sammanhållen grupp lär och tränar både språk- och yrkesfärdigheter i ett meningsfullt och strukturerat sammanhang.

Det finns dock ingen reglering som säger att yrkesutbildning i kombination med sfi/sva ska organiseras och genomföras som en integrerad lärandeform. Därför kan kommunen organisera arbetet med sina kombinationsutbildningar som man tycker är lämpligt.

Språk- och yrkesintegrerande arbetssätt

För att integrera innehållet i de olika kurserna som ingår i elevens utbildning krävs ett nära samarbete mellan språk- och yrkes- eller ämneslärare. Båda lärarkategorierna behöver ta ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling av såväl ämnes- som yrkeskunskaper och den funktionella språkfärdighet som anges i kursplanen för sfi eller svenska som andraspråk. Arbetssättet kallas språk- och yrkesintegrerande arbetssätt.

Konkreta tips

Vem kan gå en kombinationsutbildning?

Nyanlända och flerspråkiga elever kan behöva kombinera studier i sfi eller svenska som andraspråk med andra kurser inom komvux. Studierna ska läggas upp utifrån den enskilde individens behov, förutsättningar och mål med sina studier.

Hemkommunen ansvarar för att de som har rätt till utbildning på grundläggande nivå och i sfi får delta. Varje kommun ska arbeta aktivt för att nå dem som har rätt att delta och motivera dem till att delta. Man har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, från och med andra kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att man uppfyller båda dessa kriterier:

 • Man är bosatt i Sverige.
 • Man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

En vuxen är behörig att delta i komvux på grundläggande och gymnasial nivå från och med den 1 juli det år hen fyller 20 år.

Det gäller förutsatt att hen

 • är bosatt i Sverige
 • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Läs mer om komvux och sfi:

Rätt till sfi - Skolverket Länk till annan webbplats.

Rätt, behörighet och antagning till komvux på grundläggande nivå - Skolverket

Rätt, behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå - Skolverket Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Statsbidrag för kombinationsutbildningar

Kommunala huvudmän för komvux kan söka statsbidrag inom regionalt yrkesvux för yrkesutbildning i kombination med sfi och svenska som andraspråk. Då måste stödjande insatser ingå som en del i utbildningen.

För att ha rätt till statsbidrag behöver man uppfylla kraven enligt förordningen om statsbidrag för regionalt yrkesvux.

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Svensk författningssamling 2016:2016:937 t.o.m. SFS 2021:745 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

Minst tre kommuner måste stå bakom en ansökan. Ett av villkoren för att få statsbidrag är nämligen att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen.

Statsbidrag lämnas med 110 000 kronor per årsstudieplats för yrkesutbildning som kombineras med sfi och, eller sva och stödjande insatser. Om stödjande insatser inte ingår är det möjligt att ansöka om statsbidrag för yrkesutbildning i stället.

Det finns ingen reglering kring hur stor del av utbildningen som ska bestå av sfi och/eller sva. Både utbildningar som kombineras med sva på grundläggande nivå och sva på gymnasial nivå omfattas.

Det finns inget medfinansieringskrav för kombinationsutbildningar som kombineras med stödjande insatser.

Läs mer om statsbidragen för yrkesvux kombination

Statsbidrag för yrkesvux kombination 2022

Statsbidrag för lärlingsvux kombination 2022

Konkreta tips

Stödjande insatser för kombinationsutbildningar

De stödjande insatserna ska ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildning och det ska vara något utöver det som redan erbjuds inom ramen för utbildningen. Insatserna kan till exempel handla om att öka flexibiliteten, ge extra stöd eller andra anpassningar och även att utöka den pedagogiska personalen eller liknande.

Ett urval av exempel på stödjande insatser som kan ingå i en kombinationsutbildning

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet, eller på ett annat språk som eleven behärskar, möjliggör ett bättre tillvaratagande av elevens kunskaper och kompetenser. Studiehandledning är också ett stöd för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen redan i ett ganska tidigt skede i språkutvecklingen.

Ge studiehandledning på modersmål inom komvux - Skolverket Länk till annan webbplats.

Specialpedagogiskt stöd

Elevernas bakgrund, förkunskaper och mål med utbildningen kan vara mycket olika. Läraren ska anpassa utbildningen och göra den tillgänglig för samtliga elever.

I skollagen står det att alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Syftet är att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Komvux har däremot inget krav på att det måste finnas en specialpedagog i verksamheten. Av vuxenutbildningens läroplan framgår att alla som arbetar inom komvux ska:

 • ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt,
 • uppmärksamma de elever som är i behov av stöd och
 • samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande.

I skollagen och läroplanen anges också hur ansvarsfördelningen ser ut när det gäller stödinsatser. Huvudman, rektor och lärare har olika uppdrag och därmed också olika ansvar och befogenheter

Planera för individanpassning och extra anpassningar inom vuxenutbildningen - Skolverket Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildning (spsm.se) Länk till annan webbplats.

Extra resurser

Elever som studerar sfi eller svenska som andraspråk kan behöva stöd på sitt starkaste språk i sin andraspråksinlärning. Det finns olika benämningar på flerspråkiga stödfunktioner, till exempel modersmålsstödjare, samhälls- och hälsokommunikatörer, yrkescoacher, brobyggare och kulturtolkar. Det finns inga formella kompetenskrav för dessa funktioner, men syftet är att underlätta förståelse, kommunikation och lärande.

En del utbildningsanordnare använder sig av yrkescoacher för att underlätta kommunikationen kring arbetsmarknad och yrkesutbildning i Sverige i jämförelse med hemlandet.

Flexibla studieformer

Komvux ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom komvux, dels studier med arbete.

Utvecklingen i arbetslivet innebär bland annat att det behöver finnas möjlighet att växla mellan olika yrkesområden. Det innebär att det ställs krav på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på komvux arbetsformer och arbetsorganisation.

Pedagogisk ledning och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att verksamheten ska utvecklas kvalitativt. För att uppnå en kvalitativ utveckling behöver skolan ständigt pröva sin verksamhet. Det kan handla om att resultaten följs upp och utvärderas samt att nya metoder prövas, utvecklas och utvärderas.

Vuxnas behov av utbildning kan uppstå närhelst under året och därför behöver utbildningen ges kontinuerligt. Enligt läroplanen för vuxenutbildningen ska flexibilitet alltid eftersträvas för elevernas utbildning.

Flexibiliteten ska finnas vad gäller

 • plats för utbildningens genomförande
 • tid
 • studietakt
 • studieform
 • sättet att lära.

Vuxna elever har olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning som sker med stöd av digitala verktyg. För vissa elever kan exempelvis distansutbildning vara det bästa alternativet. För andra kan utbildning på distans öka risken för avhopp. Digitala verktyg kan fungera som ett komplement i och till klassrumsundervisningen. Verktygen erbjuder lärare att tillhandahålla inspelade lektioner som elever vid behov kan ta del av vid upprepade tillfällen. Med tillgång till inspelade lektioner kan elever med behov av repetition få ett extra stöd.

En förutsättning är att eleverna har tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg så att de kan tillgodogöra sig undervisningens innehåll. Därför är en god introduktion till digitala verktyg viktigt. Alla elever kan behöva stöd för att kunna använda digitala verktyg för lärande.

Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna - Skolverket Länk till annan webbplats.

Grundläggande färdigheter

Komvux uppdrag att förmedla kunskaper och främja lärande förutsätter en aktiv diskussion om:

 • kunskapsbegrepp,
 • om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden
 • samt om hur kunskapsutveckling sker.

Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Begreppen - förutsätter och samspelar med varandra. Undervisning och lärande får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen.

Komvux ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Därför ska Eleverna få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och använda sina kunskaper.

Vad utbildningen ska leda till finns även uttryckt i EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Där uttrycks, kompetenser som en kombination av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en individ kan behöva för att kunna använda sin fulla potential och aktivt delta i samhälls- och arbetsliv.

Komvux ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever inhämtat genom arbetsliv eller tidigare studier.

Nyckelkompetenserna kan fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledare i arbetet med kartläggning och vägledning av individer inför en eventuell antagning till en kombinationsutbildning, samt som stöd i arbetet för lärare.

Eleven ska genom sin utbildning få tillgång till följande nyckelkompetenser:

 • Läs- och skrivkunnighet
 • Flerspråkighet
 • Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap
 • Digital kompetens
 • Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära
 • Medborgarkompetens
 • Entreprenörskompetens
 • Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar

Om identifiering av generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser

Om EU:s nyckelkompetenser på EU.s sida Länk till annan webbplats.

Entreprenörskap

Entreprenörskap inom kombinationsutbildningar kan stödja eleverna i att bredda och fördjupa sina kunskaper och förmågor kring kreativitet, idéutveckling och problemlösning. Dessutom får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor inom innovationstänkande och företagande.

Entreprenörskap och vuxnas lärande - Skolverket Länk till annan webbplats.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet, eller på ett annat språk som eleven behärskar, möjliggör ett bättre tillvaratagande av elevens kunskaper och kompetenser. Studiehandledning är också ett stöd för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen redan i ett ganska tidigt skede i språkutvecklingen.

Ge studiehandledning på modersmål inom komvux - Skolverket Länk till annan webbplats.

Specialpedagogiskt stöd

Elevernas bakgrund, förkunskaper och mål med utbildningen kan vara mycket olika. Läraren ska anpassa utbildningen och göra den tillgänglig för samtliga elever.

I skollagen står det att alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Syftet är att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Komvux har däremot inget krav på att det måste finnas en specialpedagog i verksamheten. Av vuxenutbildningens läroplan framgår att alla som arbetar inom komvux ska:

 • ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt,
 • uppmärksamma de elever som är i behov av stöd och
 • samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande.

I skollagen och läroplanen anges också hur ansvarsfördelningen ser ut när det gäller stödinsatser. Huvudman, rektor och lärare har olika uppdrag och därmed också olika ansvar och befogenheter

Planera för individanpassning och extra anpassningar inom vuxenutbildningen - Skolverket Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildning (spsm.se) Länk till annan webbplats.

Extra resurser

Elever som studerar sfi eller svenska som andraspråk kan behöva stöd på sitt starkaste språk i sin andraspråksinlärning. Det finns olika benämningar på flerspråkiga stödfunktioner, till exempel modersmålsstödjare, samhälls- och hälsokommunikatörer, yrkescoacher, brobyggare och kulturtolkar. Det finns inga formella kompetenskrav för dessa funktioner, men syftet är att underlätta förståelse, kommunikation och lärande.

En del utbildningsanordnare använder sig av yrkescoacher för att underlätta kommunikationen kring arbetsmarknad och yrkesutbildning i Sverige i jämförelse med hemlandet.

Flexibla studieformer

Komvux ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom komvux, dels studier med arbete.

Utvecklingen i arbetslivet innebär bland annat att det behöver finnas möjlighet att växla mellan olika yrkesområden. Det innebär att det ställs krav på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på komvux arbetsformer och arbetsorganisation.

Pedagogisk ledning och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att verksamheten ska utvecklas kvalitativt. För att uppnå en kvalitativ utveckling behöver skolan ständigt pröva sin verksamhet. Det kan handla om att resultaten följs upp och utvärderas samt att nya metoder prövas, utvecklas och utvärderas.

Vuxnas behov av utbildning kan uppstå närhelst under året och därför behöver utbildningen ges kontinuerligt. Enligt läroplanen för vuxenutbildningen ska flexibilitet alltid eftersträvas för elevernas utbildning.

Flexibiliteten ska finnas vad gäller

 • plats för utbildningens genomförande
 • tid
 • studietakt
 • studieform
 • sättet att lära.

Vuxna elever har olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning som sker med stöd av digitala verktyg. För vissa elever kan exempelvis distansutbildning vara det bästa alternativet. För andra kan utbildning på distans öka risken för avhopp. Digitala verktyg kan fungera som ett komplement i och till klassrumsundervisningen. Verktygen erbjuder lärare att tillhandahålla inspelade lektioner som elever vid behov kan ta del av vid upprepade tillfällen. Med tillgång till inspelade lektioner kan elever med behov av repetition få ett extra stöd.

En förutsättning är att eleverna har tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg så att de kan tillgodogöra sig undervisningens innehåll. Därför är en god introduktion till digitala verktyg viktigt. Alla elever kan behöva stöd för att kunna använda digitala verktyg för lärande.

Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna - Skolverket Länk till annan webbplats.

Grundläggande färdigheter

Komvux uppdrag att förmedla kunskaper och främja lärande förutsätter en aktiv diskussion om:

 • kunskapsbegrepp,
 • om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden
 • samt om hur kunskapsutveckling sker.

Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Begreppen - förutsätter och samspelar med varandra. Undervisning och lärande får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen.

Komvux ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Därför ska Eleverna få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och använda sina kunskaper.

Vad utbildningen ska leda till finns även uttryckt i EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Där uttrycks, kompetenser som en kombination av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en individ kan behöva för att kunna använda sin fulla potential och aktivt delta i samhälls- och arbetsliv.

Komvux ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever inhämtat genom arbetsliv eller tidigare studier.

Nyckelkompetenserna kan fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledare i arbetet med kartläggning och vägledning av individer inför en eventuell antagning till en kombinationsutbildning, samt som stöd i arbetet för lärare.

Eleven ska genom sin utbildning få tillgång till följande nyckelkompetenser:

 • Läs- och skrivkunnighet
 • Flerspråkighet
 • Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap
 • Digital kompetens
 • Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära
 • Medborgarkompetens
 • Entreprenörskompetens
 • Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar

Om identifiering av generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser

Om EU:s nyckelkompetenser på EU.s sida Länk till annan webbplats.

Entreprenörskap

Entreprenörskap inom kombinationsutbildningar kan stödja eleverna i att bredda och fördjupa sina kunskaper och förmågor kring kreativitet, idéutveckling och problemlösning. Dessutom får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor inom innovationstänkande och företagande.

Entreprenörskap och vuxnas lärande - Skolverket Länk till annan webbplats.

Bild på EU:s nyckelkompetenser, som förklaras i texten.
Konkreta tips

Studie- och yrkesvägledning inför och under kombinationsutbildningar

För att eleverna ska kunna göra väl underbyggda utbildningsval behöver studie- och yrkesvägledningen löpa som en röd tråd genom elevernas utbildning och redan från start. Vägledningen är också viktig i planeringen av vilka kurser som bör kombineras i vilket skede av utbildningen. För en individ som står inför att ansöka till en kombinationsutbildning kan stöd med hjälp av tolk vara ett alternativ i processen att göra väl underbyggda val.

Om studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Skolverket Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Den individuella studieplanen

Enligt skollagen ansvarar hemkommunen för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev inom komvux. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

Syftet med studieplanen är att eleven ska veta vad hen behöver för att uppnå sitt mål och hur lång tid det kommer att ta. För att kunna ta tillvara elevens kompetenser och tidigare erfarenheter i en eventuell validering är det viktigt att den individuella studieplanen utarbetas tillsammans med eleven och i nära anslutning till antagningen. Eleven ska också få möjlighet att berätta om sina individuella behov.

Om att göra en individuell studieplan

Göra individuell studieplan inom gymnasie-, gymnasiesärskolan och komvux - Skolverket Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Apl inom kombinationsutbildningar

Apl står för arbetsplatsförlagt lärande. Det är rektor som beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser. Att ta emot nyanlända kan vara en möjlighet till utveckling för hela verksamheten. Olikheter berikar arbetsplatsen och där är nyanlända en viktig och värdefull resurs.

Syftet med apl är att förbereda eleverna för yrkeslivet. Det ska också ge en god grund för personlig utveckling och inkludering i samhället. Under sin apl genomför eleven hela eller delar av kurser ute på en eller flera arbetsplatser.

Tillsammans med arbetsplatsen planerar läraren hur arbetet ska läggas upp och vilka mål eleven förväntas uppnå. Den kursansvarige läraren har ansvar för elevens utbildning under perioden på arbetsplatsen och har tät kontakt med både elev och handledare.

Läraren följer upp elevens kunskapsutveckling, bedömer och sätter betyg på kunskaperna utifrån de nationella kunskapskraven. Handledarens återkoppling om elevens kunskapsutveckling är viktig för lärarens bedömning och betygsättning. En annan viktig uppgift är att introducera eleven till yrket.

Målen för apl är att eleverna ska

 • utveckla yrkeskunskaper genom att delta och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • utveckla en yrkesidentitet
 • reflektera över yrkeskulturen samt bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Trots stora individuella olikheter finns det en del generella saker som kan vara viktiga att lyfta fram.

Elever i behov av språkligt stöd behöver ofta

 • tydliga instruktioner
 • konkreta arbetsuppgifter
 • kontinuerlig återkoppling under arbetsdagen
 • förståelse för elevens språkliga utmaningar.

Det arbetsplatsförlagda lärandet innebär för eleven också en ökad möjlighet till en anställning.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl - Skolverket Länk till annan webbplats.

Utbildningen att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet

Information till arbetsgivare om att ta emot en yrkeselev

Konkreta tips

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att erbjuda insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda i äldreomsorgen.

Bakgrunden är att många personer som arbetar inom äldreomsorgen saknar tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Samtidigt är äldreomsorgen en viktig väg in på arbetsmarknaden för många.

Vård- och omsorgscollege har tagit fram konceptet Språkombud. Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. För elever inom en kombinationsutbildning kan språkombuden bidra till språkutveckling och lärande under apl.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att den pågående satsningen på språkträning för anställda inom äldreomsorgen vidgas till fler yrkesgrupper inom välfärden, till exempel vård, skola och annan omsorg.

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen - Skolverket Länk till annan webbplats.

Stödmaterial för att arbeta språkutvecklande på arbetsplatser - Vård- och omsorgscollege (vo-college.se) Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Orienteringskurser inom kombinationsutbildningar

Utgångspunkten för att anordna en orienteringskurs är den enskilde elevens behov. En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går att möta upp i en nationell kurs. Syftena för kursen är bestämda. Många kommuner använder sig av orienteringskurser till exempel i yrkessvenska, kartläggning eller studieteknik för elever som läser kombinationsutbildningar.

En del kommuner använder sig av orienteringskurser inför antagning till kombinationsutbildningar eller andra yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Syftet med orienteringskursen kan till exempel vara att rusta eleven med tillräckliga språkkunskaper, ord, begrepp, yrkesspråk, värdegrundsfrågor med mera för att skapa förutsättningar att klara av en yrkesutbildning med goda resultat.

Orienteringskurser kan anordnas inom

 • komvux på grundläggande och gymnasial nivå
 • komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

En kommun kan ansöka om statsbidrag för orienteringskurser på gymnasial nivå. För en person som deltar i utbildning som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller utbildning i svenska för invandrare får statsbidrag lämnas för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser.

Statsbidrag lämnas inte för kurser på grundläggande nivå.

Anordna orienteringskurser inom vuxenutbildningen - Skolverket Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Yrkesinriktad sfi

Många kommuner erbjuder yrkesinriktad eller yrkesinfärgad sfi eller sva på grundläggande nivå inom ramen för ordinarie språkkurs. Det handlar ofta om en förberedelse inför en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom komvux, eller om att skapa goda förutsättningar för att klara sig på arbetsmarknaden. Ofta ingår även praktik eller språkpraktik i utbildningen. Den här typen av utbildningar ingår inte i definitionen av en kombinationsutbildning eftersom de inte innehåller yrkeskurser på gymnasial nivå. Därför är det heller inte möjligt att söka statsbidrag för dessa utbildningar.

Sfi yrkesspår i Botkyrka leder till arbete för de flesta elever - Skolverket Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Inspiration och stöd i arbetet med kombinationsutbildningar

Webbseminarier kring språk och yrkesintegrerande arbetssätt inom yrkesutbildning i kombination med sfi och sva

För att elever i kombinationsutbildningar ska få möjligheter att utveckla relevanta kunskaper för ett kommande yrkes– och samhällsliv behöver didaktiken anpassas. Detta avgörande arbete upplevs ofta som en stor utmaning för både språk- och yrkeslärare samt rektorer.

Webbseminarierna är utformade kring ett urval av de frågor som lärare och rektorer på olika håll i landet ofta ställer kring upplägg och genomförande av undervisningen inom kombinationsutbildningar.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet har i flera år arbetat verksamhetsnära i olika projekt och utformat ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning. Principerna bygger på vedertagen forskning om andraspråksutveckling och lärande. De är också utformade för att fungera i olika typer av kombinerade yrkesutbildningar.

Webbseminarium för språk- och yrkesintegrerande undervisning i kombinationsutbildningar inom komvux, del 2 - Skolverket Länk till annan webbplats.

Lärande exempel om kombinationsutbildningar

Kommuner, arbetsgivare och utbildningsanordnare på entreprenad har delat med sig av erfarenheter om sitt arbete med kombinationsutbildningar. Det handlar om hur de organiserar och arbetar dels med kombinationsutbildningar i stort, dels med APL och även med språk- och yrkesintegrerade arbetssätt.

Film: Regional pilotutbildning - integrerad yrkesutbildning med stöd i svenska (tid 03:08 min.)

Fatima studerar sfi i kombination med yrkesutbildning - Skolverket Länk till annan webbplats.

Integrerad yrkes- och svenskundervisning i Skellefteå - Skolverket Länk till annan webbplats.

Snabbt i arbete genom YFI- Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning - Skolverket Länk till annan webbplats.

Språkstödsutbildning inom vård och omsorg i Mölndals kommun - Skolverket Länk till annan webbplats.

Forskning, Rapporter och projekt

Forskning

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg (skolfi.se) Länk till annan webbplats.

Forskning - Nationellt centrum för svenska som andraspråk (su.se) Länk till annan webbplats.

Rapporter

Att utveckla en integrerande språk- och yrkesdidaktik Länk till annan webbplats.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen. Lärande exempel från sfi och yrkesutbildning (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Kostnader för yrkesvux i kombination med sfi och sva Länk till annan webbplats.

Fyra exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen, rapport, Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna, publikation, Skolverket Länk till annan webbplats.

Företagens engagemang gör yrkesutbildningen bättre (svensktnaringsliv.se) Länk till annan webbplats.

Projekt

Skolverket driver sedan den 1 december 2021 det ESF-finansierade projektet Kombinationsutbildning sfi. Bakgrunden till projektet är ett behov av en förbättrad systemstruktur eftersom kombinationsutbildningar idag inte är etablerade nationellt som en integrerad lärandeform. Det fanns också ett behov av att utföra en kvalitativ kartläggning av de kombinationer av yrkesutbildning och sfi som finns i landet. Kartläggningen ska undersöka och beskriva vilka hinder och svårigheter som genomförandet av dessa utbildningar är förknippade med. Projektet redovisas i maj 2022.

Övriga projekt

Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare - YFI | Yrkesutbildningar för invandrare med integrerad språkutbildning (stockholm.se) Länk till annan webbplats.

Yrkes-sfi i Skåne Länk till annan webbplats.

Yrkesinriktad språkinlärning i Norge Länk till annan webbplats.

Startsida | sfiväst (sfivast.se) Länk till annan webbplats.

Andra myndigheter som arbetar med frågor kring nyanländas etablering, samt aktörer för samverkan

DUA, Delegationen unga till arbete Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 november 2021

Innehåll på denna sida