Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning

Här hittar du information om och exempel på hur vi arbetar med riktade insatser tillsammans med utvalda huvudmän.

På bilden kan du se tre elever i skogen. En av eleverna tittar i ett förstoringsglas.

Under tre år, totalt sex terminer, samarbetar vi med huvudmän (kommuner) för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Tillsammans analyserar vi behov och kommer överens om insatser.

Vi arbetar utifrån huvudmannens verksamhet och dess förutsättningar samt behov. I samarbetet med huvudman använder vi oss av olika metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet.

Under samarbetstiden har ni som huvudman möjlighet att delta på sammanlagt sex nätverkskonferenser. På konferenserna finns utrymme för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling med externa föreläsare samt att skapa nätverk med andra kommuner.

Läs mer om uppdraget på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Få en överblick

I följande PDF kan du se en översiktsbild av samarbetet.

Ladda ner översiktsbildPDF (pdf, 95 kB)

Detta är en skärmdump av pdf:en som vi länkar till i denna text. På bilden kan man läsa "en översiktsbild av samarbetet med Skolverket som pågår i totalt sex terminer". Under den texten är det en röd tråd som går igenom olika faser i uppdraget.

Skolformer och verksamhetsformer som berörs

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna
   • Förskola
   • Förskoleklass
   • Fritidshem
   • Grundskola
   • Grundsärskola
   • Gymnasieskola
   • Gymnasiesärskola
   • Kommunal vuxenutbildning
   • Särskild utbildning för vuxna

   Datum för digital nätverkskonferens 2021, 19 oktober

   Innehåll: På konferensen kommer ni att få ta del av Lena Göthes föreläsning "Strukturer för ett undervisningsnära kollegialt lärande". Lena Göthe arbetar i skolutvecklingsprocesser som tar sin utgångspunkt i elevernas lärande. Hennes främsta kompetensområden är kollegialt lärande, processledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap för skolledare.

   Ni kommer även att få lyssna till Tammi Gustafsson Nadel (undervisningsråd på Skolverket) om vår publikation "Att ställa frågor och söka svar" samt om värdegrundsarbete i praktiken. Föreläsningarna kommer att varvas med gruppsamtal med ett avslutande panelsamtal.

   Inbjudna kommuner: Boden, Borås, Bromölla, Emmaboda, Enköping, Eslöv, Fagersta, Falkenberg, Gislaved, Gullspång, Gävle, Habo, Hallsberg, Hedemora, Hultsfred, Härnösand, Högsby, Järfälla, Kalix, Karlshamn, Karlskoga, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, Laholm, Lekeberg, Lerum, Lessebo, Lindesberg, Ljungby, Ludvika, Markaryd, Norrtälje, Nässjö, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Sigtuna, Sollefteå, Söderköping, Tingsryd, Tranemo, Trelleborg, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Valdemarsvik, Varberg, Vimmerby, Västbergslagen utbf, Växjö, Åstorp, Älvsbyn, Örkelljunga och Östra Göinge.

   Förutsättningar för att delta i våra riktade insatser

   Det är enbart utvalda huvudmän som kan delta. Du kan alltså inte anmäla intresse för att delta.

   Skolverket gör ett urval utifrån huvudmannens socioekonomiska faktorer, andel barn och elever med annat modersmål än svenska samt andel nyanlända barn och elever.

   Från erbjudande till samarbete - så går det till

   I ett första steg kontaktar vi de huvudmän som är utvalda enligt ovan beskrivna kriterier. Alla huvudmän blir sedan inbjudna till en så kallad uppstartskonferens. Konferensen är ett förutsättningslöst informationsmöte som vänder sig till huvudman, skolchefer och andra ansvariga medarbetare på förvaltningsnivå. På konferensen berättar vi mer utförligt om hur samarbetet går till väga.

   Huvudmannen beslutar om att delta

   Om huvudmannen efter konferensen beslutar att delta tecknar vi en första överenskommelse (ÖK 1). Överenskommelsen omfattar samarbetet under den första terminen.

   Huvudmannen utser sedan en lokal arbetsgrupp (ett team) som våra processtödjare samarbetar med. Det lokala teamet är centralt i vårt samarbete och ska ha mandat att driva processer i utvecklingsarbetet. Det är vanligt att politiker och personer med ledande funktion på huvudmannanivå är med i teamet, eller i ett utvidgat team som träffas regelbundet.

   Under nämnda period tilldelar Skolverket medel till huvudmannen som ska täcka en del av kostnaderna för arbetet under första terminen.

   Om huvudmannen efter konferensen beslutar att avstå från att medverka behöver vi ett beslut från den politiska nämnden eller motsvarande för att säkerställa att huvudmannen är enig om beslutet.

   Vi inleder samarbetet med en analys

   Under den första terminen vägleder och stödjer vi huvudmannen i att undersöka och analysera sin verksamhet i en så kallad nulägesanalys. Det gör vi för att alla ska få en gemensam syn på vilka insatser som behöver sättas in utifrån både det som fungerar bra och det som behöver utvecklas utifrån problemområde.

   Analysen visar på vilka problem och utvecklingsområden som finns, vad de beror på och vad som är möjligt att påverka och åtgärda utifrån forskning och erfarenhet. Det kan exempelvis handla om hur huvudmannen organiserar för mottagandet av nyanlända barn och elever.

   Nulägesanalys för förskola och skola

   Ladda ner vårt verktyg för att göra nulägesanalys, åtgärdsplan, del- och slutredovisningWord (word, 1 MB)

   Vi använder oss av samarbetsverktyget MS Teams där vi tillsammans kan följa och utveckla arbetsprocesserna.

   Efter nulägesanalysen tar huvudmannen fram en åtgärdsplan

   Insatserna varierar och utgår från huvudmannens förutsättningar. Huvudmannen prioriterar tillsammans med Skolverkets processtödjare vilka insatser som ska genomföras. Därefter kvalitetssäkrar och beslutar Skolverket vilka insatser som får finansiering. När beslut om vilka insatser som får finansiering är taget upprättas en ytterligare överenskommelse (ÖK 2). Överenskommelsen anger hur insatserna ska utformas, precisering av en ekonomisk utbetalningsplan för den totala samarbetsperioden samt vilka uppföljningar och rapporteringar som ska ske.

   Åtgärderna kan utföras med stöd av oss, en högskola eller ett universitet eller andra experter. Våra processtödjare bistår och arbetar tillsammans med huvudmannen genom kontinuerliga möten för att kunna följa upp och utvärdera insatserna.

   Insatserna pågår i fem terminer

   Exempel på utvecklingsinsatser

   • Vi utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med nyanlända elever.
   • Vi utvecklar och förbättrar organisering och genomförande av mottagande av nyanlända elever.
   • Vi genomför kompetensutvecklande insatser kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning för skolpersonal.
   • Vi utvecklar kvaliteten på studiehandledning på modersmålet, undervisning i modersmål, studie- och yrkesvägledning samt elevhälsofrämjande insatser.

   Huvudmannen redovisar arbetet löpande

   Som en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska huvudmannen skriva två delredovisningar och en slutredovisning. Delredovisningen ska vara en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, ett underlag till Skolverkets interna utvecklingsarbete samt ett underlag till den årliga regeringsredovisningen och ska skickas in till oss vid två tillfällen. Delredovisningen syftar också till att beskriva eventuella ekonomiska avvikelser från överenskommelse 2 (ÖK2).

   Slutredovisningen undersöker i vilken utsträckning och i vilka avseenden som insatserna har bidragit till hur huvudmannen har nått upp till de önskade effekterna utifrån de uppsatta målen. Slutredovisningen ger också en bild av hur huvudmannens arbetssätt och organisation har förändrats som en följd av insatserna samt det fortsatta utvecklingsarbetet.

   Mall och instruktioner för slutredovisning för deltagande huvudmän

   En illustration av en kalender. Det är en översiktsbild av en månad med datum från 1 till 31.

   Datum för konferens för slutredovisning

   Digital konferens 17 mars 2022

   När slutredovisningen lämnats in bjuds ni in till en avslutande konferens för erfarenhetsutbyte om i vilka avseenden och i vilken utstreckning insatserna bidragit till konkreta förändringar. Fokus ligger särskilt på det fortsatta, långsiktiga arbetet.

   Lista på huvudmän som vi samarbetar eller har samarbetat med

   Ladda ner lista på huvudmän i bokstavsordning A — Ö (senast uppdaterad i september 2021)PDF (pdf, 66 kB)

   Se karta med markerade huvudmän sorterade på urvalsomgång

   Ladda ner karta (senast uppdaterad september 2021)PDF (pdf, 476 kB)

   Vi redovisar vårt uppdrag till regeringen årligen

   Vår redovisning till regeringen är en rapport som beskriver pågående, planerade och avslutade insatser, resultatet av insatserna och eventuella behov av förändringar i vårt arbete.

   Ladda ner regeringsredovisning för 2020PDF (pdf, 619 kB)

   Ladda ner regeringsredovisning för 2019PDF (pdf, 615 kB)

   Ladda ner regeringsredovisning för 2018PDF (pdf, 1 MB)

   Ladda ner regeringsredovisning för 2017länk till annan webbplats

   Tidigare webbinarier och konferenser

   Pedagogisk ledning - vad är viktigt för det som är viktigt? Del 1, längd 24:50

   Föreläsning från nätverkskonferensen den 20 - 21 oktober 2020 med Lars Svedberg som är legitimerad psykolog, docent i pedagogik och författare. Han är också forskare och har bland annat forskat om skolchefers samspel med rektorer och andra aktörer liksom tillitsdilemman inom organisationer.

   Se film nedan.

   Pedagogisk ledning - vad är viktigt för det som är viktigt? Föreläsning med Lars Svedberg (del 2), längd 21:35

   Se film nedan.

   Webbinarium 13 april 2020 - Digitalisering med fokus på nyanlända och flerspråkiga elever

   På grund av inställd nätverkskonferens våren 2020 med bland annat planerad föreläsning om digitalisering bjöd vi in till ett webbinarie.

   Se webbinarium nedan.

   Webbinarium 1 april 2020 - Lärande, kunskapsutveckling och åtgärder

   Som en del av en insats avseende kartläggning av nyanlända elevers kunskaper planerade vi tillsammans med det lokala teamet i Norrtälje en föreläsning och workshop om lärande, kunskapsutveckling och övergångar för kommunens skolledare. Eftersom det denna vår inte var möjligt att samlas fysiskt genomförde vi det som ett webbinarium med efterföljande grupparbeten.

   Se webbinarium nedan.

   Inslag från insatser

   Lyssna på pedagoger från Kungsör som berättar om hur de arbetar med traumamedveten omsorg (TMO) under ledning av Rädda Barnen. Detta var en av insatserna i samarbetet med oss på Skolverket.

   Se film från Rädda Barnen nedan.

   Senast uppdaterad 15 oktober 2021

   Innehåll på denna sida