Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande

Här kan du som huvudman får information om och exempel på hur vi samarbetar med dig inom riktade insatser för nyanlända barn och elevers skolgång.

På bilden kan du se tre elever i skogen. En av eleverna tittar i ett förstoringsglas.

Vårt uppdrag är att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med ett annat modersmål än svenska.

Under tre år erbjuder vi dialogbaserat processtöd som består av olika metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. Målet är att stärka huvudmannens förmåga att på både kort och lång sikt erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Regeringsuppdragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om din kommun ingår i vårt urval och har fått ett erbjudande om att delta i våra riktade insatser kommer du att bli inbjuden till en uppstartskonferens där du får mer information om vad samarbetet innebär.

Nulägesanalys

För att påbörja arbetet tecknas en överenskommelse mellan oss och kommunen. Samarbetet inleds med att vi träffar ett lokalt team som huvudmannen har utsett.

Under första terminen besöker vi kommunen för att genom olika metoder och verktyg, stödja det lokala teamet i framtagandet av en nulägesanalys och en åtgärdsplan. Nulägesanalysen specificerar de förutsättningar och utmaningar som finns i kommunens verksamhet.

Nulägesanalys för huvudman

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Nulägesanalys för skolan

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Nulägesanalys för förskolan

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Åtgärdsplan

Nulägesanalysen ligger till grund för det som kommer att bli prioriterade utvecklingsområden i åtgärdsplanen. Därefter planeras specifika insatser med konkreta mål och effekter som ska vara kopplade till barnens och elevernas uppfyllelse av de nationella målen.

I egenskap av huvudman prioriterar kommunen i samarbete med processtödjarna i åtgärdsplanen om vilka insatser som önskas genomföras.

Därefter kvalitetssäkrar och beslutar Skolverket om vilka insatser som får finansiering.

Samarbetet med Skolverket pågår i tre år

Samarbetet pågår i totalt sex terminer. Som en del av huvudmannens löpande kvalitetsarbete samarbetar processtödjarna med lokala teamet för att följa upp processerna i utvecklingsarbetet.
Under samarbetstiden erbjuder vi huvudmannen att delta på sammanlagt sex nätverkskonferenser, där det bland annat ges möjligheter till att utbyta erfarenheter.
Efter samarbetsperiodens slut bjuder vi in berörda huvudmän till en avslutande konferens.

Så utvärderar vi våra riktade insatser

Under perioden 2017 – 2019 genomför vi en processutvärdering av våra riktade och generella insatser. Detta innebär att vi följer insatserna över tid för att undersöka hur arbetet fungerar samt vad det leder till.

Utvärderingen fokuserar främst på det processtöd till lokala team som vi erbjuder huvudmän inom de riktade insatserna samt vårt stöd till huvudmännen via samordnare inom de generella insatserna. Vi samlar in underlag genom webbenkäter, intervjuer och fallstudier på plats hos ett urval av huvudmän.

I samråd med oss genomför Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, en extern utvärdering som fokuserar på de riktade insatsernas långsiktiga effekter på elevernas kunskapsresultat.

Vi analyserar huvudmannens förutsättningar att ta del av insatserna

Tidigt i samarbetet med huvudmännen fokuserar vi på att analysera hur förutsättningarna att ta del av insatserna på det sätt som det är tänkt ser ut för respektive målgrupp; huvudmän, rektorer, samordnare, lärare och övrig skolpersonal. Vi undersöker även hur målgrupperna upplever vårt stöd. Detta gör vi för att vi ska kunna justera och anpassa våra metoder och arbetssätt.

Vi utvärderar det pågående arbetet

Vi analyserar och utvärderar även vilka effekter de olika insatserna får på kort sikt. Det kan exempelvis handla om att medlemmarna i de lokala teamen har fått ökade kunskaper om vad i huvudmannens verksamhet som behöver utvecklas, hur detta kan gå till samt om de upplever att de har stärkt sin förmåga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla sin verksamhet för nyanlända elever.

Utvärdering vid avslut av samarbete

I sista delen av vår utvärdering undersöker vi i vilken utsträckning och i vilka avseenden som insatserna har bidragit till att huvudmännen har fått bättre förutsättningar att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Vi undersöker här hur huvudmännens arbetssätt och organisation har förändrats som en följd av insatserna samt på hur förutsättningarna ser ut för att driva utvecklingen vidare.

Vi redovisar till regeringen

Vi redovisar vårt uppdrag till regeringen årligen den 17 februari och 25 oktober. Vår redovisning till regeringen är en rapport som beskriver pågående, planerade och avslutade insatser, resultatet av insatserna och eventuella behov av förändringar i vårt arbete.

Vi påbörjade uppdraget 2016 och en avslutande rapport från vår utvärdering kommer att publiceras i februari 2020. I slutet av januari 2019 publicerar vi en delrapport.

Ladda ner regeringsredovisning för 2017PDF (pdf, 3 MB)

Exempel på hur vi har hjälpt andra huvudmän

  • Vi utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med nyanlända elever.
  • Vi utvecklar och förbättrar organisering och genomförande av mottagande av nyanlända elever.
  • Vi genomför kompetensutvecklande insatser kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning för skolpersonal.
  • Vi utvecklar kvaliteten på studiehandledning på modersmålet, undervisning i modersmål, studie- och yrkesvägledning samt elevhälsofrämjande insatser.

Lista på huvudmän som vi samarbetar eller har samarbetat med

Ladda ner lista på huvudmän i bokstavsordning A — Ö (senast uppdaterad i januari 2020)PDF (pdf, 31 kB)

Se karta med markerade huvudmän sorterade på urvalsomgång

Ladda ner karta (senast uppdaterad februari 2020)PDF (pdf, 151 kB)

Mall och instruktioner för slutredovisning för deltagande huvudmän

Ladda ner anvisningar till slutredovisningPDF (pdf, 63 kB)

Ladda ner Word-mall för slutredovisningWord (word, 229 kB)

Senast uppdaterad 25 februari 2020