Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande

Här hittar du information om och exempel på hur vi arbetar med riktade insatser tillsammans med utvalda huvudmän.

På bilden kan du se tre elever i skogen. En av eleverna tittar i ett förstoringsglas.

Under tre år, totalt sex terminer, samarbetar vi med huvudmän (kommuner) för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Tillsammans analyserar vi behov och kommer överens om insatser.

Vi arbetar utifrån huvudmannens verksamhet och dess förutsättningar samt behov. I samarbetet med huvudman använder vi oss av olika metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet.

Under samarbetstiden har ni som huvudman möjlighet att delta på sammanlagt sex nätverkskonferenser. På konferenserna finns utrymme för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling med externa föreläsare samt att skapa nätverk med andra kommuner.

Datum för nätverkskonferens 2020

En illustration av en kalender.

20 — 21 oktober (digital träff med anledning av det nya coronaviruset)

Inbjudna: Bromölla, Habo, Härnösand, Högsby, Lekeberg, Lerum, Söderköping, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerbergsslagens utbildningsförbund, Örkelljunga, Fagersta, Gävle, Kristianstad, Köping, Ljungby, Ludvika, Norrtälje, Nässjö, Oskarshamn, Sigtuna, Upplands Väsby, Boden, Eslöv, Falkenberg, Hallsberg, Kalix, Sollefteå, Trelleborg, Töreboda, Ulricehamn, Upplands-Bro och Älvsbyn.

Skolformer och verksamhetsformer som berörs

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna
   • Förskola
   • Förskoleklass
   • Fritidshem
   • Grundskola
   • Grundsärskola
   • Gymnasieskola
   • Gymnasiesärskola
   • Kommunal vuxenutbildning
   • Särskild utbildning för vuxna

   Förutsättningar för att delta i våra riktade insatser

   Det är enbart utvalda huvudmän som kan delta. Du kan alltså inte anmäla intresse för att delta.

   Skolverket gör ett urval utifrån huvudmannens socioekonomiska faktorer, andel barn och elever med annat modersmål än svenska samt andel nyanlända barn och elever.

   Från erbjudande till samarbete - så går det till

   I ett första steg kontaktar vi de huvudmän som är utvalda enligt ovan beskrivna kriterier. Alla huvudmän blir sedan inbjudna till en så kallad uppstartskonferens. Konferensen är ett förutsättningslöst informationsmöte som vänder sig till huvudman, skolchefer och andra ansvariga medarbetare på förvaltningsnivå. På konferensen berättar vi mer utförligt om hur samarbetet går till väga.

   Datum för uppstartskonferens 2020

   En illustration av en kalender

   7 — 8 december

   Inbjudna: Urval pågår

   Huvudmannen beslutar om att delta

   Om huvudmannen efter konferensen beslutar att delta tecknar vi en första överenskommelse (ÖK 1). Överenskommelsen omfattar samarbetet under den första terminen.

   Huvudmannen utser sedan en lokal arbetsgrupp (ett team) som våra processtödjare samarbetar med. Det lokala teamet är centralt i vårt samarbete och ska ha mandat att driva processer i utvecklingsarbetet. Det är vanligt att politiker och personer med ledande funktion på huvudmannanivå är med i teamet, eller i ett utvidgat team som träffas regelbundet.

   Under nämnda period tilldelar Skolverket medel till huvudmannen som ska täcka en del av kostnaderna för arbetet under första terminen.

   Om huvudmannen efter konferensen beslutar att avstå från att medverka behöver vi ett beslut från den politiska nämnden eller motsvarande för att säkerställa att huvudmannen är enig om beslutet.

   Vi inleder samarbetet med en analys

   Under den första terminen vägleder och stödjer vi huvudmannen i att undersöka och analysera sin verksamhet i en så kallad nulägesanalys. Det gör vi för att alla ska få en gemensam syn på vilka insatser som behöver sättas in utifrån både det som fungerar bra och det som behöver utvecklas utifrån problemområde.

   Analysen visar på vilka problem och utvecklingsområden som finns, vad de beror på och vad som är möjligt att påverka och åtgärda utifrån forskning och erfarenhet. Det kan exempelvis handla om hur huvudmannen organiserar för mottagandet av nyanlända barn och elever.

   Nulägesanalys för huvudman

   Obs! Ifyllbar pdf
   För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

   Nulägesanalys för skolan

   Obs! Ifyllbar pdf
   För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

   Nulägesanalys för förskolan

   Obs! Ifyllbar pdf
   För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

   Efter nulägesanalysen tar huvudmannen fram en åtgärdsplan

   Insatserna varierar och utgår från huvudmannens förutsättningar. Huvudmannen prioriterar tillsammans med Skolverkets processtödjare vilka insatser som ska genomföras. Därefter kvalitetssäkrar och beslutar Skolverket vilka insatser som får finansiering. När beslut om vilka insatser som får finansiering är taget upprättas en ytterligare överenskommelse (ÖK 2). Överenskommelsen anger hur insatserna ska utformas, precisering av en ekonomisk utbetalningsplan för den totala samarbetsperioden samt vilka uppföljningar och rapporteringar som ska ske.

   Åtgärderna kan utföras med stöd av oss, en högskola eller ett universitet eller andra experter. Våra processtödjare bistår och arbetar tillsammans med huvudmannen genom kontinuerliga möten för att kunna följa upp och utvärdera insatserna.

   Insatserna pågår i fem terminer

   Exempel på utvecklingsinsatser

   • Vi utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med nyanlända elever.
   • Vi utvecklar och förbättrar organisering och genomförande av mottagande av nyanlända elever.
   • Vi genomför kompetensutvecklande insatser kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning för skolpersonal.
   • Vi utvecklar kvaliteten på studiehandledning på modersmålet, undervisning i modersmål, studie- och yrkesvägledning samt elevhälsofrämjande insatser.

   Huvudmannen redovisar arbetet löpande

   Som en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska huvudmannen skriva två delredovisningar och en slutredovisning. Delredovisningen ska vara en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, ett underlag till Skolverkets interna utvecklingsarbete samt ett underlag till den årliga regeringsredovisningen och ska skickas in till oss vid två tillfällen. Delredovisningen syftar också till att beskriva eventuella ekonomiska avvikelser från överenskommelse 2 (ÖK2).

   Slutredovisningen undersöker i vilken utsträckning och i vilka avseenden som insatserna har bidragit till hur huvudmannen har nått upp till de önskade effekterna utifrån de uppsatta målen. Slutredovisningen ger också en bild av hur huvudmannens arbetssätt och organisation har förändrats som en följd av insatserna samt det fortsatta utvecklingsarbetet.

   Mall och instruktioner för slutredovisning för deltagande huvudmän

   En illustration av en kalender. Det är en översiktsbild av en månad med datum från 1 till 31.

   Datum för konferens för slutredovisning

   Preliminärt 16 oktober 2020 (digital träff med anledning av det nya coronaviruset)


   Lista på huvudmän som vi samarbetar eller har samarbetat med

   Ladda ner lista på huvudmän i bokstavsordning A — Ö (senast uppdaterad i januari 2020)PDF (pdf, 31 kB)

   Se karta med markerade huvudmän sorterade på urvalsomgång

   Ladda ner karta (senast uppdaterad februari 2020)PDF (pdf, 151 kB)

   Så utvärderar vi våra riktade insatser

   Text publiceras under våren 2020.

   Text publiceras under våren 2020.

   Vi redovisar vårt uppdrag till regeringen årligen

   Vår redovisning till regeringen är en rapport som beskriver pågående, planerade och avslutade insatser, resultatet av insatserna och eventuella behov av förändringar i vårt arbete.

   Ladda ner regeringsredovisning för 2019PDF (pdf, 641 kB)

   Ladda ner regeringsredovisning för 2018PDF (pdf, 1 MB)

   Ladda ner regeringsredovisning för 2017länk till annan webbplats

   Tidigare webbinarier

   Webbinarium 1 april 2020 - Lärande, kunskapsutveckling och åtgärder

   Som en del av en insats avseende kartläggning av nyanlända elevers kunskaper planerade vi tillsammans med det lokala teamet i Norrtälje en föreläsning och workshop om lärande, kunskapsutveckling och övergångar för kommunens skolledare. Eftersom det denna vår inte var möjligt att samlas fysiskt genomförde vi det som ett webbinarium med efterföljande grupparbeten.

   Se webbinarium nedan.

   Senast uppdaterad 25 maj 2020