Utbildning för nyanlända vuxna

Nyanlända och flerspråkiga elever kan ha behov av att kombinera studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk med andra kurser inom vuxenutbildningen. Studierna ska läggas upp utifrån den enskilde individens behov, förutsättningar och mål med sina studier.

Studier för nyanlända med utbildningsplikt

Idag råder utbildningsplikt för nyanlända vuxna med kort utbildning som står långt från arbetsmarknaden. Dessa elever kan hänvisas till studier inom vuxenutbildning. För huvudmän kan det innebära krav på särskilda insatser för att kunna erbjuda ett utbud av kurser eller delkurser så att elevernas behov och rätt till utbildning kan tillgodoses.

Frågor och svar om utbildningsplikten, regeringen.selänk till annan webbplats

Frågor och svar om utbildningsplikten, SKR och Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare länk till annan webbplats

Konkreta tips

Kartläggning och bedömning av nyanlända inom komvux

En kartläggning eller en inledande bedömning kan synliggöra de kunskaper och erfarenheter som eleven har med sig. För en nyanländ vuxen elev som har ett annat modersmål än svenska är det betydelsefullt. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter som eleven har med sig från samhällsliv, vardagsliv och arbetsliv eller från tidigare studier.

En sådan kartläggning eller bedömning kan beskriva elevens utgångsläge eller startpunkt och ligger till grund för den individuella studieplanen som varje elev ska ha. Den utgör en viktig grund för hur utbildningens och undervisningens utformning och innehåll kan anpassas utifrån elevens behov, förutsättningar och mål med sina studier. Den kan också tydliggöra om eleven behöver stöd eller om verksamheten behöver genomföra extra anpassningar i undervisningen. Detta blir extra viktigt för en elev som är i början av sin språkutveckling i svenska.

Kartläggning med individen i fokus

I kursplanen för sfi står att bedömningen av vilken studieväg och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på, ska utgå från en kartläggning av elevens kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.

Synliggörandet av nyanlända vuxna elevers erfarenheter och kunskaper kan ske på olika sätt för olika elever. Att den som kartlägger utgår från individens styrkor och möjligheter, samt möjliga mål med studierna, ger eleven inflytande över sina studier och kan verka motiverande. Det kan även underlätta planeringen av elevens studier om det går att samordna olika planer och kartläggningsunderlag. Det är också en fördel för eleven om kartläggningen kan genomföras på elevens starkaste språk med hjälp av tolk eller modersmålsstödjare.

Kartläggning inom svenska för invandrare (sfi)länk till annan webbplats

I kursplanen för sfi står att bedömningen av vilken studieväg och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på, ska utgå från en kartläggning av elevens kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.

Synliggörandet av nyanlända vuxna elevers erfarenheter och kunskaper kan ske på olika sätt för olika elever. Att den som kartlägger utgår från individens styrkor och möjligheter, samt möjliga mål med studierna, ger eleven inflytande över sina studier och kan verka motiverande. Det kan även underlätta planeringen av elevens studier om det går att samordna olika planer och kartläggningsunderlag. Det är också en fördel för eleven om kartläggningen kan genomföras på elevens starkaste språk med hjälp av tolk eller modersmålsstödjare.

Kartläggning inom svenska för invandrare (sfi)länk till annan webbplats

Kartläggningsmaterial för nyanlända vuxna – litteracitet

Kartläggningsmaterialet ger lärare inom den kommunala vuxenutbildningen underlag att kunna anpassa undervisningen utifrån den nyanlända elevens förutsättningar, intressen och behov. Materialet kan användas oavsett elevens bakgrund, språk och tidigare erfarenheter av att läsa och skriva.

Materialet består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och sammanfattning av kartläggning. Uppgifterna är översatta till tio språk. Med hjälp av materialet kan kartläggaren se olika aspekter på elevens litteracitetserfarenheter när det gäller till exempel vardags- och samhällsliv, arbetsliv och sysselsättning, utbildning, digitala verktyg, medvetna strategier samt mål och behov. Materialet finns i pdf-format på Skolverkets bedömningsportal.

Gå till kartläggningsmaterialetlänk till annan webbplats

Konkreta tips

Individuell studieplan inom vuxenutbildningen

Utifrån en kartläggning upprättas en individuell studieplan. Planen ska utgå från elevens behov och förutsättningar och påverkas bland annat av elevens studie- och yrkesbakgrund, tidigare kunskaper och erfarenheter och framtida mål.

Information om att göra en individuell studieplanlänk till annan webbplats

Stöd för att kartlägga och bedöma

Ett stödverktyg som är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser. Gör det möjligt att matcha individens samlade erfarenhet mot innehåll i gymnasiala utbildningar.
Skolverkets stödverktyg för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvuxlänk till annan webbplats

Stöd och vägledning för kartläggning eller bedömning inom validering.
Stöd och verktyg inom validering, Skolverketlänk till annan webbplats

Ett självskattningsformulär, på enkel svenska och på 12 olika språk kopplade till flera olika yrken och yrkesområden. Självskattningsformulären hjälper att identifiera generella kompetenser som inte är yrkesspecifika.
Förbered dig för ett jobb och självskatta din kompetenser, på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Konkreta tips

Nationella yrkespaket

Nationella yrkespaket är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga och består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå.

Nationella yrkespaket för komvuxlänk till annan webbplats

Konkreta tips

Kombinationer av kurser inom sfi och svenska som andraspråk

Inom vuxenutbildningen ska eleverna ges möjligheter att kombinera kurser på olika nivåer utifrån sina behov, förutsättningar och mål med sina studier. Det är viktigt för nyanlända vuxna att få använda sina kunskaper och erfarenheter och att fortsätta sin kunskapsutveckling inom olika kunskapsområden, även om utvecklingen av det svenska språket pågår.

Kombinationer av kurser kan se ut på många olika sätt.

  • För en elev som läser sfi på studieväg 1 kan sfi-studierna till exempel kombineras med de grundläggande kurserna i naturorienterande eller samhällsorienterande ämnena eller med någon av de första nationella delkurserna i matematik.
  • För sfi-elever som läser andra studievägar och elever som läser grundläggande svenska som andraspråk kan detta kombineras med kurser på både grundläggande och gymnasial nivå.
  • För elever som har en utvecklingsstörning kan sfi kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux som särskild utbildning För dessa elever får också nödvändiga avvikelser göras från kursplanen i sfi. Studier inom sfi och svenska som andraspråk kan också kombineras med utökad läs- och skrivundervisning för elever som behöver det.
  • Orienteringskurser kan också vara ett sätt att kombinera studier. Ytterligare ett alternativ för kombinationer är undervisning som innehåller praktiska inslag eller yrkeskurser.

Exempel på kombinationer av kurser studieväg 1, sfi

Exempel A

Fatima studerar sfi på studieväg 1 och är inskriven i etableringsprogrammet. Hon har inte gått i skolan i hemlandet. Därför har hon läs- och skrivundervisning för att lära sig läsa. Som vuxen har hon tagit hand om sina barn och skött sysslor i hemmet. Hon lär sig läsa och skriva med modersmålsstöd parallellt med undervisningen i sfi.

Undervisningen är praktisk och vardagsnära och omfattar kunskapsområden som Fatima känner igen.
Fatima får också samhällsorientering som anpassats för nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund.

Fatima vill fortsätta med att läsa matematik delkurs 1 och en orienteringskurs kring studie- och arbetsliv med praktiska inslag. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål.

Exempel B

Bessie studerar sfi på studieväg 1 och är inskriven i etableringsprogrammet. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Bessie behöver också grundläggande färdigheter i matematik och läser därför delkurs 1 (komvux på grundläggande nivå). Bessie har arbetat med försäljning i sitt hemland och praktiserar nu för att se om det är någonting hon vill fortsätta att arbeta med i framtiden.

Exempel A

Fatima studerar sfi på studieväg 1 och är inskriven i etableringsprogrammet. Hon har inte gått i skolan i hemlandet. Därför har hon läs- och skrivundervisning för att lära sig läsa. Som vuxen har hon tagit hand om sina barn och skött sysslor i hemmet. Hon lär sig läsa och skriva med modersmålsstöd parallellt med undervisningen i sfi.

Undervisningen är praktisk och vardagsnära och omfattar kunskapsområden som Fatima känner igen.
Fatima får också samhällsorientering som anpassats för nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund.

Fatima vill fortsätta med att läsa matematik delkurs 1 och en orienteringskurs kring studie- och arbetsliv med praktiska inslag. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål.

Exempel B

Bessie studerar sfi på studieväg 1 och är inskriven i etableringsprogrammet. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Bessie behöver också grundläggande färdigheter i matematik och läser därför delkurs 1 (komvux på grundläggande nivå). Bessie har arbetat med försäljning i sitt hemland och praktiserar nu för att se om det är någonting hon vill fortsätta att arbeta med i framtiden.

Exempel på kombinationer av kurser studieväg 2, sfi

Exempel A

Cilan, studerar sfi på studieväg 2 och är inskriven i etableringsprogrammet. Cilan behärskar inte det latinska alfabetet och får därför undervisning i grundläggande läs- och skrivinlärning parallellt med sina andra studier. För att bättre klara av sina studier får hon också stöd i form av studiehandledning på modersmål. Cilan har studerat matematik, men vill lära sig matematiska begrepp på svenska och läser därför delkurs 3 (komvux på grundläggande nivå).
För att förstärka sina möjligheter i arbetslivet studerar hon även en orienteringskurs i Digital kompetens. I kursen får hon även möjlighet att utveckla sin studieteknik. Parallellt med studierna går Cilan även på samhällsorientering.

Exempel B

David studerar sfi med yrkesinriktning på studieväg 2. David har arbetat som rörmokare i sitt hemland och praktiserar nu. Inom orienteringskursen i yrkessvenska får David lära sig ord och begrepp samt bearbeta erfarenheter från praktiken. För att bättre klara av sina studier och sin praktik får han stöd i form av studiehandledning på modersmål.

Exempel A

Cilan, studerar sfi på studieväg 2 och är inskriven i etableringsprogrammet. Cilan behärskar inte det latinska alfabetet och får därför undervisning i grundläggande läs- och skrivinlärning parallellt med sina andra studier. För att bättre klara av sina studier får hon också stöd i form av studiehandledning på modersmål. Cilan har studerat matematik, men vill lära sig matematiska begrepp på svenska och läser därför delkurs 3 (komvux på grundläggande nivå).
För att förstärka sina möjligheter i arbetslivet studerar hon även en orienteringskurs i Digital kompetens. I kursen får hon även möjlighet att utveckla sin studieteknik. Parallellt med studierna går Cilan även på samhällsorientering.

Exempel B

David studerar sfi med yrkesinriktning på studieväg 2. David har arbetat som rörmokare i sitt hemland och praktiserar nu. Inom orienteringskursen i yrkessvenska får David lära sig ord och begrepp samt bearbeta erfarenheter från praktiken. För att bättre klara av sina studier och sin praktik får han stöd i form av studiehandledning på modersmål.

Exempel på kombinationer av kurser studieväg 3, sfi

Exempel A

Ebrahim studerar sfi på studieväg 3 två kvällar i veckan och arbetar samtidigt deltid inom hemtjänsten. Eftersom han vill komplettera sina studier inom vården studerar han engelska 6 (komvux på gymnasial nivå).

Exempel B

Faria studerar sfi på studieväg 3 efter att ha studerat på introduktionsprogrammet i gymnasiet. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Faria har studerat matematik och naturvetenskapliga ämnen både i hemlandet och i gymnasiet och fortsätter sina gymnasiestudier inom Komvux. Engelska studerar hon på grundläggande nivå.

Exempel A

Ebrahim studerar sfi på studieväg 3 två kvällar i veckan och arbetar samtidigt deltid inom hemtjänsten. Eftersom han vill komplettera sina studier inom vården studerar han engelska 6 (komvux på gymnasial nivå).

Exempel B

Faria studerar sfi på studieväg 3 efter att ha studerat på introduktionsprogrammet i gymnasiet. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Faria har studerat matematik och naturvetenskapliga ämnen både i hemlandet och i gymnasiet och fortsätter sina gymnasiestudier inom Komvux. Engelska studerar hon på grundläggande nivå.

Exempel på kombination av kurser, Svenska som andraspråk, grundläggande nivå

Exempel A

Gideon studerar svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå på distans och praktiserar samtidigt deltid på en bad- och idrottsanläggning eftersom han har arbetslivserfarenhet av detta från sitt hemland. För att kunna få arbete inom branschen studerar han kurser inom ämnet Fritids- och friskvårdsverksamheter på gymnasial nivå.

Exempel B

Hanna studerar svenska som andraspråk, delkurs 2 på grundläggande nivå. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Hanna studerar också Service och bemötande 1 på gymnasial nivå. Hon har mångårig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen och därför går hon en orienteringskurs för att kartlägga och validera sina kunskaper.

Exempel A

Gideon studerar svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå på distans och praktiserar samtidigt deltid på en bad- och idrottsanläggning eftersom han har arbetslivserfarenhet av detta från sitt hemland. För att kunna få arbete inom branschen studerar han kurser inom ämnet Fritids- och friskvårdsverksamheter på gymnasial nivå.

Exempel B

Hanna studerar svenska som andraspråk, delkurs 2 på grundläggande nivå. För att bättre klara av sina studier får hon stöd i form av studiehandledning på modersmål. Hanna studerar också Service och bemötande 1 på gymnasial nivå. Hon har mångårig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen och därför går hon en orienteringskurs för att kartlägga och validera sina kunskaper.

Exempel på kombination av kurser, komvux som särskild utbildning

Exempel på kombinationer av kurser inom studieväg 1, sfi

Farouk har efter att han kommit till Sverige fått diagnosen utvecklingsstörning. Han har en plats på en daglig verksamhet där han är tre dagar i veckan. Övriga dagar studerar han. Farouk läser sfi på studieväg 1 och arbetar framför allt med de delar av kurs A som handlar om muntlig kommunikation. Kombinerat med sfi-studierna går Farouk en orienteringskurs inom särskild utbildning för vuxna med syftet att han ska få prova olika ämnen eftersom han inte gått i skolan i sitt hemland och inte vet än vad han vill studera mer än svenska. I orienteringskursen har Farouk modersmålsstöd för att han ska kunna visa vilka kunskaper han har och kunna uttrycka vad han vill.

Exempel på kombinationer av kurser studieväg 2, sfi

Hanan studerar sfi på studieväg 2 och är inskriven i etableringsprogrammet. Sfi-studierna har gått långsamt för henne och en utredning har visat att hon har en lätt utvecklingsstörning. Hennes sfi-lärare samarbetar med en pedagog som arbetar med särskild utbildning för vuxna för att studierna ska fungera bra för Hanan. Hanan har också stöd i form av studiehandledning på modersmål. Hanan tycker om att arbeta praktiskt och har en praktikplats som en del av sina heltidsstudier.

Exempel på kombinationer av kurser inom studieväg 1, sfi

Farouk har efter att han kommit till Sverige fått diagnosen utvecklingsstörning. Han har en plats på en daglig verksamhet där han är tre dagar i veckan. Övriga dagar studerar han. Farouk läser sfi på studieväg 1 och arbetar framför allt med de delar av kurs A som handlar om muntlig kommunikation. Kombinerat med sfi-studierna går Farouk en orienteringskurs inom särskild utbildning för vuxna med syftet att han ska få prova olika ämnen eftersom han inte gått i skolan i sitt hemland och inte vet än vad han vill studera mer än svenska. I orienteringskursen har Farouk modersmålsstöd för att han ska kunna visa vilka kunskaper han har och kunna uttrycka vad han vill.

Exempel på kombinationer av kurser studieväg 2, sfi

Hanan studerar sfi på studieväg 2 och är inskriven i etableringsprogrammet. Sfi-studierna har gått långsamt för henne och en utredning har visat att hon har en lätt utvecklingsstörning. Hennes sfi-lärare samarbetar med en pedagog som arbetar med särskild utbildning för vuxna för att studierna ska fungera bra för Hanan. Hanan har också stöd i form av studiehandledning på modersmål. Hanan tycker om att arbeta praktiskt och har en praktikplats som en del av sina heltidsstudier.

Utveckla språk och kunskaper parallellt

Elever som studerar sfi eller svenska som andraspråk kan behöva stöd på sitt starkaste språk i sin andraspråksinlärning. Det finns olika benämningar på flerspråkiga stödfunktioner, exempelvis studiehandledning på modersmål, modersmålsstödjare, samhälls- och hälsokommunikatörer, yrkescoacher, brobyggare och kulturtolkar.

Det finns inga formella kompetenskrav för dessa funktioner, men syftet är att underlätta förståelse, kommunikation och lärande.

En del utbildningsanordnare använder sig av yrkescoacher för att underlätta kommunikationen kring arbetsmarknad och yrkesutbildning i Sverige i jämförelse med hemlandet.

Lärande exempel

Lärande exempel på sfi i kombination med yrkesutbildning, reportagelänk till annan webbplats

Fyra exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen, rapport, Göteborgs universitetlänk till annan webbplats

Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna, publikation, Skolverket

Filmer om språk och yrke

Möt yrkeslärare och språklärare som samplanerar och lär sig av varandra. Filmerna har tagits fram av Göteborgsregionen i samarbete med Göteborgs tekniska College. En längre version av filmerna och annat material på temat går att finna den digitala kunskapsresursen Sfiväst, www.sfiväst.selänk till annan webbplats.

Undervisning i både språk och yrkesämne: Samplaneringlänk till annan webbplats

Undervisning i både språk och yrkesämne: Språkhändelser och stöttande dialoglänk till annan webbplats

Konkreta tips

Organisera för studiehandledning

Ta del av exempel från olika verksamheter som beskriver förutsättningar samt samverkan och organisation. Materialet riktar sig till huvudman, rektor och utbildningsledare inom vuxenutbildningen.
Organisera för studiehandledning inom komvux

Konkreta tips

Studie- och yrkesvägledning

Hemkommunen är skyldig att se till att den som vill påbörja studier inom komvux på grundläggande nivå, eller i sfi, erbjuds studie- och yrkesvägledning. Tolk, studiehandledare eller annan flerspråkig person inom vuxenutbildningen kan vara ett stöd vid vägledningen av elever.

För en nyanländ elev som inte är bekant med det svenska utbildningssystemet och dess vägar blir studie- och yrkesvägledning oerhört viktig såväl inför som under studierna.

Organisera studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen – Fem inspirationsexempellänk till annan webbplats

Sex informationsfilmer på olika språk . Om komvux för nyanlända.

Ansvar

Komvux för nyanlända – rätt till utbildning

Huvudmannen ansvarar för att de som har rätt till utbildning på grundläggande nivå och i sfi får delta. Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem som har rätt att delta och motivera dem till deltagande.

Det finns en rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att bli behörig till en högskola eller yrkeshögskola. Den rätten gäller under vissa förutsättningar.

Komvux som särskild utbildning är en rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Rätt till sfilänk till annan webbplats

Rätt till komvux på grundläggande nivålänk till annan webbplats

Rätt till komvux på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Rätt till komvux som särskild utbildninglänk till annan webbplats

Styrdokument inom vuxenutbildningen

Läroplan för vuxenutbildningenlänk till annan webbplats

Kursplan för sfilänk till annan webbplats

Kurser för komvux på grundläggande nivålänk till annan webbplats

Kurser för komvux på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Kurser för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivålänk till annan webbplats

Kurser för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Orienteringskurser för vuxenutbildningenlänk till annan webbplats

Yrkespaket för komvux på gymnasiallänk till annan webbplats nivå

Filmer på lätt svenska om kursplaner på grundläggande nivå

Nedan länkas till sex korta filmer om kursplaner i komvux på grundläggande nivå. I filmerna används lätt svenska och de finns även på flera olika språk. Tanken är att eleven ska kunna titta på filmerna själv och använda dem som stöd.

Filmer om kursplanerna i komvux på grundläggande nivå för nyanlända vuxna

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar och unga vuxna förtydligades i skollagen den 1 januari 2015. De allmänna råden har tagits fram som ett stöd för planering, genomförande och utveckling och riktar sig till kommuner och andra aktörer. Syftet är att aktivitetsansvaret för ungdomar blir likvärdigt och av hög kvalitet. En ungdom eller ung vuxen som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning kan hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Därför är det viktigt att samhällets insatser för ungdomar och unga vuxna sätts in, så att utvecklingsprocessen kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att de insatser som görs tar sin utgångspunkt i den unge vuxnes behov, förutsättningar och mål.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Forskning och fördjupning

Insatslistan och statsbidrag

Insatslistan är en sammanställning av de utbildningar, insatser och material som Skolverket erbjuder och kan användas i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande.
Innehållet är sorterat efter de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Insatslista första kvartalet, 2021PDF (pdf, 494 kB)

Statsbidrag

Statsbidraglänk till annan webbplats

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller för kommunal vuxenutbildning (komvux) till exempel vem som har rätt att delta i utbildningen.

Grundläggande nivålänk till annan webbplats

Gymnasial nivålänk till annan webbplats

Komvux som särskild utbildning, antagninglänk till annan webbplats

Sfilänk till annan webbplats

Forskning och rapporter

Utöver länkarna nedan kan du på Skolverkets webbplats söka efter forskning utifrån vald skolform, valt ämne och, eller fokusområde.

Skolinspektionen

sfi, skolinspektionenlänk till annan webbplats

Granskningsrapport om organisering och erbjudande av utbildningsplatser, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Kvalitetsgranskning, Undervisa i svenska för invandrare, rapport, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Kvalitetsgranskning, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

NC Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Didaktisk modell, NClänk till annan webbplats

Forskning om sfi, NClänk till annan webbplats

Språk och yrke, podd, NClänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 01 september 2021

Innehåll på denna sida

    Relaterat