Skolverket

Organisera undervisning av nyanlända elever

En avgörande faktor för nyanländas framgång i skolan är ämneslärarnas kompetens i att undervisa. Studiehandledning på modersmål i undervisningen stödjer elevens utveckling.

Studiehandledning och modersmålsundervisning en förutsättning för flerspråkiga elever

Skolan har i uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, så eleverna får förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig det svenska språket.
Studiehandledning på modersmål stödjer elevens utveckling kunskapsutveckling i olika ämnen, när elevens ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare samarbetar.

Studiehandledningens roll i undervisningen

Läroplaner för skolfomer, modersmålsundervisning

Framgångsfaktorer organisering av undervisning

  • För att utveckla utbildningen och öka dess kvalitet behövs:
  • en samsyn i förhållningssätt på skolan,
  • att all personal på skolan tar ett gemensamt ansvar för de nyanlända elevernas välmående och lärande.
  • Det är viktigt att ge förutsättningar för elevens sociala delaktighet, så att de nyanlända eleverna ges möjlighet att lära känna andra, icke nyanlända, jämnåriga elever.
  • att den pedagogiska personalen har kunskap och kompetens om nyanlända elevers lärande
  • Den individuella utvecklingsplanen behöver revideras och utvärderas löpande. Skolan bör ha verktyg som både lärare och elev kan använda för att kunna se de framsteg som görs.
  • Den löpande individuella utvecklingsplanen justeras efter behov.

Källa: Skolinspektionen

Bygga relationer med vårdnadshavare

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Det är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan och är viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. Lgr s. 8

Skolan och hemmet, publikation

Forskning om organisering av undervisning för nyanlända

Dubbel avskiljning av elever ett hot mot demokratin

 

Senast uppdaterad 09 november 2018