Samordnare för nyanlända elevers lärande - ett systematiskt kvalitetsarbete

Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande.

Så går arbetet i samordnaruppdraget till

Skolverket erjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. I nuläget har 287 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Huvudman ansvarar för att utse samordnare. Samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

OBS! Använd nedanstående länk för anmälan, byte eller avslutande av deltagande av samordnare:

Anmälan, byte eller avslut samordnarelänk till annan webbplats

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Kommuner som beviljats statsbidrag hösten 2016:

Statsbidrag, samordnare för utveckling av utbildning för nyanlända elever (581 kB)

Huvudmannen– skapar förutsättningar för samordnaren

Huvudman ansvarar för att

 • utse samordnare
 • synliggöra och bekräfta samordnarens funktion och roll i hela verksamheten
 • se till att samordnaren får kontakt med rektorer och andra viktiga funktioner
 • anmäla samordnare (namn, e-post, telefonnummer och titel/funktion) till Skolverket, Anmälan samordnarelänk till annan webbplats
 • rekvirera statsbidrag för kostnader för samordnare.

Huvudman ansvarar också för att ge samordnare mandat och tid att

 • delta i de obligatoriska regionala nätverksträffarna
 • genomföra en nulägesbeskrivning, samt analys och nulägesbedömning
 • tillsammans med huvudman därefter ta fram en utvecklingsplan
 • vara stöd för verksamheten i val och organisering av kommande utvecklingsinsatser inom nyanländas lärande.

Använd länk nedan för att anmäla, byta eller avsluta deltagande av samordnare.

Anmälan, byte av eller avsluta deltagande av samordnarelänk till annan webbplats

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Så går arbetet till från nulägesbeskrivning till utvecklingsplan

Det är viktigt att huvudmannens och rektorns val av utvecklingsinsatser bygger på en behovsanalys som har gjorts i verksamheten och att arbetet med nyanlända elever blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet

 1. Nulägesbeskrivning:
  Skolverket har tagit fram ett underlag för nulägesbeskrivning som samordnarna kan använda som ett komplement till andra underlag som används hos huvudmannen. Nulägesbeskrivningen är ett stöd för huvudman och samordnare för att beskriva nuläget i arbetet med nyanlända elever på alla nivåer i styrkedjan. Underlaget är bara till för huvudmannen och ska inte redovisas till Skolverket
 2. Analys och nulägesbedömning:
  Med hjälp av nulägesbeskrivningen tar huvudmannen,med stöd av samordnaren, fram en behovsanalys och en utvecklingsplan.
 3. Utvecklingsplan :
  Tas fram utifrån underlaget och analysen och lämnas till RUC i de regionala nätverken. Varje RUC sammanställer sedan de utvecklingsbehov som finns och vidarebefordrar dem till Skolverket. På det sättet kan Skolverket ta fram kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsstöd som möter de faktiska behov som finns i landet.
 4. Planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatser (utifrån villkoren)
 5. Huvudmannen ansvarar för att följa upp utvecklingsarbetet kontinuerligt.

Framgångsfaktorer för nyanländas mottagande och utbildning

På huvudmanna- och skolenhetsnivå

 • Riktlinjer för organisation och mottagande av nyanlända elever och utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska
 • Organisation, mottagande och elevresultat följs upp och analyseras som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
 • Resurser till utbildningen som fördelas efter barns och elevers olika försättningar och behov
 • Strategier för kompetensutveckling

På skolenhetsnivå

 • Samsyn i förhållningssätt
 • Alla ser de nyanlända eleverna som hela skolans ansvar
 • Förutsättningar för elevens sociala delaktighet
 • Alla lärare har kunskap om nyanlända elevers lärande
 • En kartläggning genomförs av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter
 • Utbildningen och undervisningen planeras och genomförs utifrån det bedömningen visar om elevens förutsättningar och behov

För frågor mejla samordnare@skolverket.se

En beskrivning av processen av huvudman i dialog med samordnare för nyanländas lärande

Underlag för ett systematiskt kvalitetsarbete

Steg 1. Gör en nulägesbeskrivning.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer


Nulägesbeskrivning (ifyllbar)PDF (pdf, 2 MB) OBS! Filen är uppdaterad den 25/9 2018.

Exempel på ifyllt formulärPDF (pdf, 74 kB)

Steg 2. Gör en analys och nulägesbedömning av din nulägesbeskrivning

Analys och nulägesbedömning (ifyllbar)PDF (pdf, 1015 kB) OBS! Filen är uppdaterad den 25/9 2018.

Steg 3. Ta fram en utvecklingsplan utifrån analysen.

Utvecklingsplan 30 augusti 2018PDF (pdf, 1 MB)

Insatslista som rör nyanländas lärande

Insatslista tredje kvartalet, 2019PDF (pdf, 135 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Senast uppdaterad 29 augusti 2019