Systematiskt kvalitetsarbete

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers lärande, utveckling och hälsa samt ge en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det finns ett nationellt kvalitetssystem som kan fungera som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet.

 • Regler och ansvar

  Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete

  Här kan du läsa om vilka som har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och vad ansvaret innebär.

 • Leda och organisera

  Följ upp betyg & nationella prov

  Huvudman och rektors uppföljning av betyg möjliggör insatser som skapar förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg.

 • Leda och organisera

  Elevhälsoarbetet

  Elevhälsoarbete är skolans gemensamma och systematiska arbete med elevers lärande, utveckling och hälsa och har sin grund i skollagen och läroplanerna.

 • Leda och organisera

  Alla elevers lärande, utveckling och hälsa

  På vilket sätt stödjer ert lokala utvecklingsarbete alla elevers lärande, utveckling och hälsa? Och hur syns det i er verksamhet?

 • Leda och organisera

  Garantin för tidiga stödinsatser

  Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt. Och garantin utgår från varje elevs behov.