Stärka likvärdigheten i utbildningen

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

En stor del av Skolverkets skolutvecklingsinsatser, statsbidrag och övriga insatser kan bidra till att öka likvärdigheten.

Identifiera behov och orsaker

Brister i likvärdighet kan bero på en rad olika faktorer. Enligt skollagen innehåller begreppet olika aspekter:

  • lika tillgång till utbildning
  • lika kvalitet i utbildningen
  • skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet kan huvudman och rektor göra en nulägesanalys med fokus på likvärdigheten. Från den får man kunskaper om vilken eller vilka av dessa aspekter som orsakar eventuella brister i likvärdigheten i den egna verksamheten. Dessutom kan befintliga utvecklingsbehov och insatser identifieras, som kan bidra till en ökad likvärdighet.

Stöd för nulägesanalys

Skolverkets analysverktyg skapade för samarbete med huvudmän och rektorer inom de riktade insatserna kan till exempel användas som stöd för nulägesanalys.

Samverkan för bästa skola

Råd och vägledning för samordnare för nyanländas lärande

Systematiskt kvalitetsarbete, så fungerar det

Stöd för fortsatt arbete

När huvudman och rektor har genomfört sin analys och fattat beslut om vilka problem som behöver åtgärdas kan Skolverket erbjuda bland annat följande stöd för det fortsatta arbetet.

Statsbidrag för en likvärdig skola 2021

Du som är huvudman för förskoleklasser och grundskolor kan begära ut ett särskilt bidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

Statsbidrag för en likvärdig skola 2022

Andra statsbidrag för att öka likvärdigheten

Skolverket har också ett stort antal statsbidrag som vänder sig till olika målgrupper och med olika syften. Några statsbidrag som särskilt kan användas för att stärka möjligheterna att kompensera för elevers olika förutsättningar och öka likvärdigheten är:

Läxhjälp

Personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik

Lågstadiesatsningen

Karriärtjänster

Lärarlönelyftet

Lärarlyftet

Här kan du läsa mer om våra statsbidrag

Nationellt stöd för lokal skolutveckling

Skolverket erbjuder en rad olika insatser inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen för att stärka likvärdigheten i skolan. Läslyftet, Specialpedagogik för lärande och olika kompetensutvecklingsinsatser för att undervisa flerspråkiga eller nyanlända elever är några av dessa insatser.

Mer om våra nationella skolutvecklingsprogram

Riktade insatser

Samverkan för bästa skola vänder sig till skolor som har svåra förutsättningar och låga resultat. I tätt samarbete med huvudman arbetar Skolverket för att stärka arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Samverkan för bästa skola

Ett annat exempel är riktade insatser för nyanlända elever som vänder sig till kommuner som tagit emot ett stort antal nyanlända elever. Syftet med satsningen är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att ta emot nyanlända elever och ge dem bra utbildning.

Riktade insatser för nyanlända elever

Rapport om likvärdighet i skolan

Familjebakgrund har stor betydelse för elevernas skolresultat, men hur har betydelsen utvecklats över tid?
I vilken utsträckning klarar det svenska skolsystemet att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå målen i slutet av grundskolan? Det är frågor som undersöks i denna rapport.

Skolverkets rapport Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor

Senast uppdaterad 04 oktober 2022