Stöd till arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alla elever har rätt till en tobaksfri skoltid men också ett gott skolklimat med goda relationer till kamrater och till lärare. Eleverna har också rätt till en undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden. Sist – men inte minst – det största skyddet för elevers hälsa – det är att gå ut skolan med godkända betyg. Allt detta och mycket annat tar Skolverkets uppdrag om andt fasta på.

Här hittar du filmer om ANDT

Se filmer om arbetet mot ANDT

Se filmer om ANDT

Tobaksfria veckan

Sedan 1970-talet har Tobaksfria veckan genomförts vecka 47. Ett antal organisationer i Sverige har ställt sig bakom ett upprop med namnet: Tobacco Endgame, Ett rökfritt Sverige 2025 – med krav på ett slutdatum för rökning i vårt land.  Läs mer om Tobacco Endgame

Även e-cigaretter

Folkhälsomyndigheten har också gått ut med en rekommendation om att även e-cigaretter ska inkluderas i det rökförbud som enligt Tobakslagen gäller för skolgårdar.  Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation

Webbinarier

Vi på Skolverket har inom ramen för vårt regeringsuppdrag – att utveckla ANDT-undervisningen i skolan – hållit två stycken webbinarier om tobaksfri skoltid samt en film om rektors roll i det tobaksförebyggande arbetet i skolan. 

Senast granskad: 2016-02-17