Längre artiklar

Merparten av artiklarna nedan är skrivna av forskare. Skolverkets förhoppning är att artiklarna kan utgöra en utgångspunkt för diskussioner om elevhälsans utveckling i kommuner och skolor – såväl dess koppling till skolans lärandeuppdrag som det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Elevhälsans uppdrag

Redan i propositionen Hälsa, Lärande, Trygghet 2001 lyftes dialektiken mellan lärande och hälsa liksom elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Begrepp som sedan återkommit i skrivningarna om elevhälsan i skollagen 2010. Agneta Nilsson, undervisningsråd på Skolverket, utvecklar här begreppen i artikeln: ”Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.”
Bilaga: Agneta Nilsson: Elevhälsans uppdrag... (213 kB)


Skolhälsovården i backspegeln

Skolhälsovården har haft en stark ställning i Sverige och den startade under en tid då medicinen och den naturvetenskapliga kunskapen stod högt i kurs. Lena Hammarberg, fil dr, ger återblickar i skolhälsovårdens historia i artikeln: "Skolhälsovården i backspegeln”.
Bilaga: Lena Hammarberg: Skolhälsovården i backspegeln (145 kB)


En specialpedagogisk överblick

Specialpedagogiskt stöd har erbjudits i skolan sedan början av 1900-talet. Inger Tinglev, fil dr, beskriver här hur detta stöd har sett olika ut genom åren. I artikeln "En specialpedagogisk överblick" gör hon även en kort beskrivning av forskning om specialundervisningens effekter och deras perspektiv.
Bilaga: Inger Tinglev: En specialpedagogisk överblick (171 kB)

Elevhälsans retorik och praktik

Elevhälsans personal beskriver innebörden i begrepp som främja och förebygga på olika sätt. I en studie har Gunilla Guvå, psykolog och fil dr, ställt frågan: Om jag säger elevhälsa – vad säger ni då? I artikeln "Elevhälsans retorik och praktik" utvecklar hon resultaten av intervjuerna.
Bilaga: Gunilla Guvå: Elevhälsans retorik och praktik (160 kB)

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling

Rektor har en huvudroll i styrningen av elevhälsan. I skollagen från 2010 nämns rektor 120 gånger jämfört med 20 gånger från lagen 1985. Monika Törnsén, fil dr, redovisar i den här artikeln resultaten från drygt 150 intervjuer med personal inom elevhälsan. I artikeln "Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling" är fokus främst på rektors ansvar och ledning.
Bilaga: Monika Törnsén: Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling (189 kB)

Elevhälsan i skolan – teman med variationer

Forskaren Jonas Höög, Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet,  bygger sin artikel på drygt 150 intervjuer med rektorer, lärare och elevhälsans personal.
Han delar in sitt intervjumaterial kring fyra begrepp - struktur, kultur, politik och individ.
Elevhälsan i skolan – teman med variationer (193 kB)
Senast granskad: 2016-03-04