Samverkan kring barn som far illa

Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samstämmighet och samtidighet i insatser ger kraft i samverkan.

Alla barn och unga går i skolan och de flesta i förskolan. Det ger unika möjligheter att fånga upp utsatta barn och unga tidigt. Personalen på förskola och skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. För att kunna ge bästa möjliga hjälp behöver skolan ofta samverka med andra parter. Hur sedan det gemensamma stödet bör utformas avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Hög pedagogisk kvalitet ger bästa skyddet

Goda pedagogiska miljöer är bra för alla elever. Det är särskilt viktigt för de barn och unga som lever i utsatthet.  Hög kvalitet i förskolan ger positiva effekter långt upp i grundskolan. Och en skola som stödjer elevens utveckling mot målen skyddar både mot skolmisslyckanden och ”beteendeproblematik” - två vanliga riskfaktorer för barn som far illa. Risker i skolan att ge akt på är icke fungerande stödinsatser, konflikter mellan lärare och elever samt låga förväntningar i omgivningen och hos eleven själv. 

Upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp

Barn som far illa måste snabbt få hjälp. Förutom stödet från andra parter kan eleven ha särskilda behov under sin skolgång.  Då ansvarar rektorn för att skyndsamt utreda behoven av särskilt stöd. För att ge rätt stöd måste arbetsprocessen dokumenteras kontinuerligt:
  • uppmärksamma
  • utreda
  • åtgärda 
  • följa upp 

Varningssignaler

Vanliga varningssignaler i skolan på att ett barn riskerar att fara illa är stor frånvaro, förändrade skolresultat, nya kamratrelationer, trötthet och nedstämdhet. Andra i barnets omgivning kan också bidra till att upptäcka tidiga varningssignaler - föräldrar, syskon, släkt, vänner, grannar samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Elevhälsan – en strategisk resurs

Elevhälsan är en strategisk resurs i skolans arbete med att identifiera elevers stödbehov och vanligtvis också för att sätta in rätt åtgärder. Elevhälsan har en betydelsefull roll som expertis, rådgivare och handledare när det gäller psykisk ohälsa och social problematik. Den utgör ett komplement till lärarnas pedagogiska kompetens.
Senast granskad: 2016-02-04