Anmälningsskyldighet

Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I skolan gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen.

Socialtjänsten behöver så tidigt som möjligt få veta om ett barn behöver hjälp. Skyldigheten gäller barn under 18 år som far illa på grund av missförhållanden i hemmiljön eller genom sitt eget beteende. Det kan handla om misstankar om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i hemmet eller att barnet har ett riskbeteende, t.ex. missbruk, kriminalitet eller något annat självdestruktivt beteende.

Så anmäler du

Anmäl till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Du kan anmäla per telefon, brev, e-post eller fax. Du kan inte vara anonym. Skolan och förskolan bör ha tydliga rutiner för hur anmälan ska gå till. 
Socialstyrelsen rekommenderar att göra en skriftlig anmälan om situationen inte är akut. Om du anmäler per telefon bör du bekräfta anmälan skriftligt efteråt. Om du är osäker och överväger att göra en anmälan kan du be socialtjänsten om råd innan du anmäler, utan att röja barnets identitet.
 

Lämna uppgifter till socialtjänstens utredning

Rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal är också skyldiga att lämna uppgifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning. Det finns inte någon centralt framtagen blankett, men det finns ett formulär inom ramen för Barns behov i centrum (BBIC), som är ett handläggnings- och dokumentationssystem för socialtjänsten.

Barns behov i centrum

Syftet med systemet BBIC är att stärka barns ställning i den sociala barnavården genom att sätta barnets behov i centrum och skapa delaktighet för barnet och barnets familj. Målet är att socialtjänstens utredningar ska få en tydligare struktur och vara mindre godtyckliga. BBIC utgår från att varje barn behöver trygga sina behov inom sju områden:

  • hälsa 
  • utbildning och fritid 
  • identitet och självkänsla 
  • familj och sociala relationer 
  • socialt beteende 
  • känslo- och beteendemässig utveckling 
  • att klara sig själv
När socialtjänsten utreder vilket stöd barnet behöver jämför man barnets behov med föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Förskola, skola och fritidsverksamhet är viktiga delar i den omgivande miljön.
Senast granskad: 2016-02-04