Brott och droger

Unga som begår brott gör det oftast bara någon enstaka gång. Men en del fortsätter med allvarligare brott och riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Därför har många kommuner inrättat sociala insatsgrupper. Det är en samverkansform där man bygger upp ett skyddsnät kring unga i riskzon.

Missbruk av alkohol, narkotika och andra droger kan riskera den fysiska och psykiska hälsan och utvecklingen. Skolans vuxna kan på flera sätt motverka risker med missbruk och destruktivt beteende. 

Sociala insatsgrupper mot en kriminell livsstil

Sociala insatsgrupper är en strukturerad samverkan för att stärka det sociala nätverket kring ungdomar som riskerar att välja en kriminell livsstil. Socialtjänsten har huvudansvaret att samverka med polisen, övriga berörda myndigheter och frivilligorganisationer. Skolrelaterade insatser kan handla om att ge särskild yrkesträning och särskilt stöd i skolarbetet, men också att ge unga som varit frånvarande eller på ett behandlingshem extra stöd när de kommer tillbaka till skolan.

Sociala insatsgruppen upprättar en individuell åtgärdsplan utifrån varje ungdoms specifika behov. I planen ska framgå vad de olika myndigheterna och aktörerna kan bidra med. Eftersom åtgärdsplanen bygger på den ungas situation ser insatserna mycket olika ut från fall till fall. Det kan till exempel vara
  • socialt stöd av en kontaktperson inom socialtjänsten
  • personskydd av polisen
  • motivationshöjande och stöttande åtgärder för att tillgodogöra sig skolundervisning
  • meningsfull fritidssysselsättning genom fritidsförvaltningen och frivilligorganisationer
  • aktiviteter inom jobbgarantin, t.ex. skräddarsydd praktikplats
  • stöd- och behandlingsinsatser genom vården

Arbeta förebyggande genom god lärmiljö

Alla elever har rätt till en tobaksfri skoltid men också ett gott skolklimat med goda relationer till kamrater och lärare. Eleverna har också rätt till en undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen, så att eleverna får en mer sammansatt bild av dessa områden.

Pedagogiska miljöer av hög kvalitet kan skydda mot skolmisslyckanden och beteendeproblematik. Andra skyddsfaktorer är hög vuxennärvaro, trygghet och arbetsro och att eleverna går ut skolan med godkända betyg. Betydelsefullt i sammanhanget är skolans uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Identifiera risker och åtgärda snabbt

Riskfaktorer för både brott och droger är skolk, försämrade skolresultat och delaktighet i våld och mobbning eller annan social problematik. Tidiga åtgärder mot mobbning i skolan är avgörande för att kunna förebygga det grova våldet. Om skolan inte åtgärdar lindrigt våld kan eleverna uppfatta våldet som normalt. På samma sätt minskar tidiga insatser mot alkohol risken för missbruk av andra droger.

Senast granskad: 2017-03-09