Frånvaro och avhopp

Alla barn har rätt till utbildning enligt FN:s barnkonvention. Där framgår att man ska uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska studieavbrott. Hemkommunen ansvarar för att följa upp skolplikten. Hemkommunen och huvudmannen bör ha rutiner som uppmuntrar till regelbunden närvaro samt uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro.

Om en elev är frånvarande från skolan utan giltigt skäl ska rektor se till att vårdnadshavaren informeras samma dag. Om det finns särskilda skäl behöver det inte ske samma dag. Rektorn bör skapa rutiner för frånvarorapporteringen som snabbt ger en samlad bild av elevernas frånvaro.  Rektorn bör också driva på arbetet som främjar närvaro och göra eleverna delaktiga i det. 
 
När eleven inte bor hos vårdnadshavaren utan är samhällsplacerad ska familjehemmet eller behandlingshemmet informeras samma dag. Skolinspektionen framhåller i ett beslut att det är familjehemsföräldrarna som har att utöva den dagliga omsorgen om eleven. Därför är de beroende av den här informationen för att kunna ta sitt ansvar vad gäller elevens dagliga omsorg. 
 
Skolinspektionen påpekar vidare att även vårdnadshavarna har rätt att ta del av sådan information men eftersom de inte är boendeföräldrar bedömer inspektionen att informationen inte behöver ges samma dag utan att den kan ges mer samlad.
 

Stora risker med frånvaro

Frånvaro är ett utbrett problem. Orsakerna kan finnas både i skolan och barnets omgivning. Det kan handla om trakasserier och kränkningar, många lärarbyten eller få lärarledda lektioner. Senare års forskning har visat ett samband mellan långvarig frånvaro och olika riskfaktorer för barns och ungas psykiska hälsa samt för droger eller brottslighet.

Tidiga insatser avgörande

Långvarig frånvaro börjar ofta som ströfrånvaro - därför behövs tidiga insatser. Att hålla kontakt med föräldrarna, tidiga och tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro och en nära samverkan med socialtjänsten kan både förebygga och lösa problem med frånvaro. Ibland behövs även samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.
Skolor har ofta rutiner för att uppmärksamma och utreda frånvaro, men insatserna är inte effektiva visar Skolinspektionens granskningar. Kommuner och huvudmän ger inte tillräckligt stöd till skolorna, särskilt när det gäller långvarig frånvaro med en komplex problembild. Huvudmännen behöver se till att insatserna följs upp och utvärderas.
 

Kommunen har aktivitetsansvar för ungdomar

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande kan hamna i en situation, där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Det är därför viktigt att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att insatser som görs tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål. Kommunerna har skyldigheter och ett viktigt ansvar genom sitt aktivitetsansvar för ungdomar, som förtydligades i skollagen den 1 januari 2015.
Senast granskad: 2016-02-15