Placerade barn och skolan

Mellan 3 och 4 procent av alla barn blir någon gång före arton års ålder placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB). Det motsvarar ungefär ett barn i varje klass. Samhället har ett särskilt ansvar för att ge barnen det stöd som de behöver utifrån sina behov.

Omsorgen om dessa barn är ett gemensamt ansvar för socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Parterna har enligt lagen skyldighet att samverka. Det omfattar elevens hemkommun, huvudmannen för elevens avlämnande och mottagande skola samt de aktuella skolorna. Skolverket och Socialstyrelsen tydliggör ansvar och gränsdragningar mellan parterna i en gemensam vägledning.

Skolframgång – en nyckelfaktor

Barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Som grupp har dessa barn mycket höga risker för en ogynnsam utveckling över tid, när det gäller självmord, missbruk, kriminalitet, bidrags¬beroende och tonårs¬föräldraskap. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för dem senare i livet är hur de lyckas i skolan. Detta är forskningen inom området enig om. Skolframgång har visat sig vara den starkaste skyddande faktorn för en gynnsam utveckling.

Forskningen visar också att placerade barn ofta underpresterar i skolan, även om de är normalbegåvade. Orsakerna kan vara flera. Låga förväntningar från omgivningen kan till exempel spela roll.

Dokumentera för att ge kontinuitet

Skolan måste se till att barn som är placerade får en kontinuitet i sin skolgång, trots att de kan behöva byta förskola, förskoleklass eller skola flera gånger. Samordning med socialtjänsten är viktig. Både den avlämnande och den mottagande skolan behöver informeras om att ett barn flyttar. Det är dessutom viktigt att elevens kunskaper är väl dokumenterade, till exempel i individuell utvecklingsplan eller individuell studieplan, eventuella åtgärdsprogram eller utredningar.

Snabbt få grepp om kunskapsnivån

Skolor som tar emot placerade barn som tidigare gått i en annan skola, behöver snabbt göra en kartläggning av kunskaperna om dokumentationen som följer med eleven inte är tillräcklig. Om kartläggningen dröjer in på terminen finns en risk för att kunskapsluckor accelererar och att dokumentationen kommer att brista även i nästa led om eleven behöver byta skola igen. 

Anmäl om du misstänker missförhållanden

En anmälan till socialtjänsten måste alltid göras vid misstänkta missförhållanden. Placerade barn befinner sig i en utsatt situation och det är ytterst viktigt att både lärare och annan skolpersonal är uppmärksamma på hur barnet mår. Här spelar elevhälsan en central roll.

Elevhälsans viktiga funktion

Elevhälsan är en garant för både hälsa och skolgång genom sin samlade expertis inom de sociala, psykologiska, specialpedagogiska och medicinska fälten. Elevhälsan är ett viktigt stöd för övrig personal i skolan, men kan också ge stöd och trygghet för en elev som är placerad i samhällsvård

Senast granskad: 2016-02-04