Skyldighet att samverka

Lagen säger att alla som arbetar med barn och unga ska samverka för att stödja barn som far illa. Samverkansplikten gäller även barn som riskerar att fara illa. Skolan och förskolan behöver samverka med socialtjänsten, polisen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barn- och ungdomshabiliteringen och andra. Skyldigheten att samverka gäller både kommunala och enskilda huvudmän.

Med en god samverkan kan man bättre lösa komplexa problem, särskilt när ett barn har ett omfattande behov av stöd. Annars finns det risk att man arbetar parallellt och att ingen tar ansvar för helheten.

Styrning, struktur och samsyn

För att en samverkan ska bli stabil, uthållig och effektiv krävs

  • styrning med en aktiv ledning
  • struktur som är tydlig och samordnad
  • samsyn med gemensamma utgångspunkter

Samverkan behöver användas när det fordras kompetens från flera yrkesgrupper samtidigt - inte när en part kan lösa frågan själv. Det ska finnas ett tydligt syfte med fokus på barnets behov, inte barnets problem. Problematiken som ska lösas måste läggas på rätt nivå, det vill säga den nivå där man har beslutsmandat.

Kommunens politiker bör vara överens

För en långsiktig samverkan krävs att de politiska blocken i kommunen är överens om vad man ska prioritera under en längre tid och ge resurser. Därefter måste verksamheterna få tydliga uppdrag från förvaltningar och huvudmän på ledningsnivå. Uppdraget att samverka bör vara knuten till funktion och inte till person.

Team, samordnare och coach

Det finns inte någon färdig samverkansmodell som fungerar för alla områden. Men kommuner med erfarenhet av framgångsrik samverkan brukar lyfta fram tre viktiga inslag:

  • Multikompetent team består av olika yrkesgrupper som jobbar samstämmigt mot ett gemensamt mål utifrån barnets bästa. Det kan vara speciallärare, fritidspedagoger och familjebehandlare Teamet kan upptäcka behov där flera aktörer måste gå in tillsammans och synkronisera sitt arbete. 
  • Samordnare för samhällsinsatser, ”en väg in”, är en person som har funktionen att hjälpa till när barnet behöver stöd av många myndighetspersoner från olika parter.
  • Coach kan vara ett individuellt stöd som stöttar eleven under skoldagen. Coachen ger eleven hjälp att strukturera skoldagen, kanske genom att träffas och stämma av morgon och eftermiddag, stötta med läxor eller finnas på skolan om något akut händer. 

Myndigheternas skyldighet att samverka

All skolor är skyldiga att samverka enligt 29 kap. 13 § skollagen. Skyldigheten gäller både huvudmannen för skolverksamheten och den som är anställd i verksamheten.

Myndigheter har en allmän skyldighet att samverka enligt 6 § förvaltningslagen. Varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.

Socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården är skyldiga att samverka kring barn som far illa eller riskerar att fara illa enligt 5 kap. 1 § a SoL, 29 kap. 13 § skollagen, 2 § hälso- och sjukvårdslagen och 6 kap. 5 § polisslagen. Socialnämnden ansvarar i första hand för att samverkan kommer till stånd.

Enligt samverkanslagstiftningen kring barn som far illa, ska myndigheterna även samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Det kan exempelvis handla om fritids- och kultursektorn, ideella organisationer samt andra offentliga och privata företrädare för olika samhällsintressen.

Senast granskad: 2017-03-01