Utsatthet i hemmet

Vissa barn växer upp med föräldrar som inte har förmåga att ge sina barn tillräcklig trygghet och omvårdnad. En av eller båda föräldrarna kan ha missbruks- eller beroendeproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Svårigheter kan uppstå om en förälder oväntat eller hastigt avlider.

Skolan och förskolan har stor betydelse för barn med allvarliga svårigheter i familjen. Kamrater, trygga relationer med skolpersonalen, stöd i utvecklingen och inlärning ger struktur när svårigheterna hemma rubbar rytmen, rutinerna och tryggheten. Goda skolresultat kan ge det bästa skyddet genom att barnet mår bra av att lyckas.

Arbeta förebyggande med stöd och goda kamratrelationer

Oron för föräldrarna och situationen hemma riskerar att påverka kamratrelationerna och barnets möjligheter att koncentrera sig på skolarbetet. Därför är det viktigt att barnet får stöd att klara skolarbetet och har goda kamratrelationer. Att förskolans eller skolans personal känner till problemen är en förutsättning för att kunna ge särskilt stöd vid behov. Elevhälsan kan behöva ge ytterligare stöd och kanske också råda eller handleda övrig skolpersonal i ett nära samarbete med barnet och föräldrarna.

Bygga upp strukturer för samverkan

Fungerande strukturer för samverkan mellan skolan och andra parter krävs för att barnet ska få bästa möjliga stöd. Rutiner för hur samverkan ska gå till och kunskap om barns situation behövs på alla nivåer – på övergripande politisk och förvaltningsnivå såväl som på ledningsnivå ute i verksamheterna. Utan kunskap är risken stor att personer som möter dessa barn och unga endast handlar utifrån sin egen intuition och sitt eget godtycke.

Senast granskad: 2016-02-04