1. Starta: Utse roller - Paketens mål/syfte - Vad säger styrdokument/forskning?

Barn som anhöriga

Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma. Enligt forskningen påverkar detta skolresultaten. Materialet är ett stöd i arbetet med att ge dem likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan.

Målgrupp

Rektorer, pedagoger och den samlade elevhälsan i alla skolformer utom förskolan.
 

Sju timmar om barn som anhöriga

Upplägget av arbetet och andra praktiska uppgifter hittar ni här:

Sju timmar om...

Vad säger styrdokument? 

Skolan ska i utbildningen ta hänsyn till elevernas olika behov och försöka kompensera för skillnader i deras förutsättningar. Det handlar om att ge stimulans och stödja personlig utveckling för att alla elever utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt och nå kunskapsmålen. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. Hälso- och sjukvårdspersonalen inom elevhälsan har också en särskild skyldighet att beakta barns situation när det finns allvarliga svårigheter i familjen, enligt § 2 g hälso- och sjukvårdslagen. (Se mer om styrdokumenten på sid 16-19 i skriften Barn som anhöriga. Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma)
 

Vad säger forskning?

Forskning visar att en stor andel elever någon gång under uppväxten har föräldrar med allvarliga svårigheter. Det ger en nästan dubbelt så hög risk att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. På längre sikt påverkar det utbildnings- och yrkeskarriären negativt och ger en markant ökad risk för allvarlig psykisk och fysisk ohälsa samt ekonomiskt beroende av samhället, jämfört med elever som inte har dessa svårigheter hemma.
 
Genom att uppmärksamma elevernas behov kan skolan bidra till att de mår bättre och uppnår kunskapsmålen samt därigenom förebygga senare svårigheter. De skolor som har handlingsplaner avseende elever som växer upp med missbruk i familjen är bättre på att uppmärksamma dessa barn. (Se mer om forskningen på sid 10-11 samt 14 i skriften Barn som anhöriga.)
 
Sju timmar om barn som anhöriga är producerat i samarbete med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen använder begreppet ”barn som anhöriga”, vilket avser barn som har en förälder eller annan vuxen i familjen med allvarlig sjukdom, missbruk eller andra allvarliga svårigheter. I materialet används omväxlande ”barn” och ”elever”, beroende på sammanhang. 
Senast granskad: 2015-09-01