Stödmaterial om övergångar

När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial – ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Det ger stöd och idéer om hur förskola och skola kan arbeta för att ge barn och elever kontinuitet i sin skolgång oberoende av skolbyten.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Stödmaterialet vänder sig till personal inom alla skolformer (med undantag för vuxenutbildning). Det riktar sig även till skolhuvudmän och skolledning vilka har en viktig roll i att skapa fungerande övergångar. Materialet är upplagt så att olika avsnitt riktar sig till olika delar inom organisationen, på central respektive lokal nivå.

Ladda ned eller beställ "Övergångar inom och mellan skolor och skolformer"


Vi vill uppmärksamma om att materialet inte har uppdaterats efter den senaste revideringen av läroplanerna Lpfö98, Lgr11, Lspec11, Lsam11 och Lgrsär11. Till exempel saknas i stort skrivningar om övergångar till och från fritidshemmet och samverkan kring densamma, vilket är en del av det reviderade avsnittet 2.5 i Lgr11. Därför kommer vi att uppdatera materialet.


Lästips 

Den här artikeln är skriven är skriven utifrån de uppdaterade läroplanstexterna om övergång och samverkan mellan och inom skolformer. 

Samverkan och övergångar - Elvstrand och Lago.pdf (133 kB)

Fokus på utsatta barn

I stödmaterialet beskrivs hur olika parter kan arbeta för att ta ett gemensamt ansvar att skapa välfungerande övergångar. Extra fokus läggs på barn- och elevgrupper som i högre grad riskerar att bli utsatta – elever i behov av särskilt stöd, placerade och nyanlända för att nämna några grupper. I stödmaterialet finns konkreta förslag på riktlinjer, handlingsplaner och blanketter.

- Vår förhoppning är att materialet ska ge ökade kunskaper, inspiration och stöd, förklarar Gudrun Löwendahl Björkman, som är författare till stödmaterialet. Det är inte ett styrande dokument. Verksamheterna väljer om och i vilken utsträckning de vill använda de riktlinjer, handlingsplaner och blanketter som erbjuds.

Gudrun berättar hur hon i sitt arbete mött uppgivna specialpedagoger som har gjort underlag som mottagande skola inte tagit emot, och i andra fall mottagande skolor som inte fått något underlag alls. Det kan också handla om att den dokumentation som lämnas över är för omfattande. Ibland innehåller den också mer om elevers svårigheter, än lösningsförslag hur skolan kan möta elevers behov.

Förtroende mellan skola och vårdnadshavare viktigast

Personal, vårdnadshavare och elev i samtal

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad övergång är enligt Gudrun Löwendahl-Björkman att skapa förtroende mellan förskola/skola och vårdnadshavare, och att lyssna in barnet/eleven. En annan angelägen faktor är en god samverkan och synkronisering mellan avlämnande och mottagande verksamhet och andra inblandade parter. Sedan är det viktigt att dokumentation som överförs är professionell. Den ska ge relevant och saklig information, så att den blir ett redskap i hur skolan kan möta upp eleven. När detta finns är fler vårdnadshavare positiva till att information om barnet eller eleven lämnas över.

Del i förstärkt elevhälsa

Att ta fram detta stödmaterial är ett regeringsuppdrag som ingår i satsningen på förstärkt elevhälsa. Den grundar sig på en statlig utredning ”Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning” som publicerades 2010. Sedan tidigare finns också en vägledning som togs fram av Socialstyrelsen i samarbete med Skolverket 2013 - ”Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar” - som bland annat tar upp övergångar.

Senast granskad: 2018-01-31