Hållbar utveckling

Hållbar utveckling inrymmer en ekologisk, ekonomisk och social dimension. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. Som stöd för det pedagogiska arbetet delar vi ut en utmärkelse.

Logo: Skola för hållbar utveckling

Den förskola eller skola som tilldelas utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas. Ta chansen att visa att lärande för hållbar utveckling är en aktiv del i din skolas pedagogiska arbete.

Begreppet hållbar utveckling har tolkats på olika sätt. Det blev känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definition är: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Kriterier

För att få utmärkelsen måste din skola/förskola uppfylla ett antal kriterier. Ni kan också utgå från kriterierna i ert arbete men ni bestämmer själva på vilket sätt ni tänker uppfylla dem. Basen i arbetet är att ni bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Ni ska också leva upp till de lagar och förordningar som har relevans för området.

I SKOLFS 2009:19 finns kriterierna och i foldern om utmärkelsen är kriterierna utformade som frågor.

SKOLFS 2009:19 om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Folder om utmärkelsen


Ansökan

Du kan ansöka om utmärkelsen när som helst under året. Alla kriterier som anges i föreskrifterna ska uppfyllas.

Ansökan om kvalitetsutmärkelsen (114 kB) Utmärkelsen gäller i tre år. För att ha kvar sin utmärkelse ska skolan/förskolan skicka in en ny ansökan innan dessa tre år har gått ut. Alla kriterier som anges i föreskrifterna ska uppfyllas.

Förnyad ansökan om kvalitetsutmärkelsen (116 kB)


Kontakt

Eva Engdell
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Tel: 08-5273 3591

Per-Olov Ottosson
E-post: per-olov.ottosson@skolverket.se
Tel: 08-5273 3285

Skolor som fått utmärkelsen

Förskolor med utmarkelsen Skola för hållbar utveckling, lista från december 2017 (66 kB)
Grundskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, lista från december 2017 (21 kB)
Gymnasieskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, lista från december 2017 (15 kB)

Vuxenutbildningar:

  • Folkuniversitetet Vuxenutbildningen - Göteborg (juli 2013 - juli 2016)
  • Vägga Vuxenutbildning - Karlshamn (förlängning ggr 2, juli 2014 - juli 2017)

Stöd i arbetet

Håll Sverige Rent erbjuder pedagogiskt material, lektionsuppgifter och inspiration för förskolan upp till gymnasieskolan. För mer långsiktigt arbete finns verktyget och certifieringen Grön Flagg, samt skolprogrammet Unga Reportrar.

Håll Sverige rent

Den Globala Skolan (Universitets- och högskolerådet) erbjuder utbildning för skolpersonal om lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

Den globala skolan

Naturskyddsföreningen och Malmö stad driver tillsammans projektet Modellskolan på gymnasieskolan Malmö latin. Tanken är att ge elever handlingskraft och verktyg för att möta dagens klimatutmaningar.

Film Projekt Modellskolan i Malmö

Naturskyddsföreningen

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

Energimyndigheten

Movium, som är Sveriges lantbruksuniversitets tankesmedja, arbetar med utformning och användning av skolgårdar och förskolegårdar för utomhusbaserat lärande.

Movium

WWF, World Wide Fund for Nature, är en naturvårdsorganisation med verksamhet i över 100 länder.

World Wide Fund for Nature

UNEP är FN:s miljöprogram som inspirerar, informerar och underlättar för länder och organisationer att jobba för en förbättrad livskvalitet utan att skada miljön.

UNDP.org - United Nations Development Programme

UNDP är FN:s globala nätverk för utveckling sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv.

FN:s utvecklingsprogram

Unesco är det FN-organ som har det övergripande ansvaret för arbetet med hållbar utveckling. ASPnet är ett skolnätverk för utbildningsinstitutioner, allt från förskolor till lärarutbildningar.

Unescos skolnätverk - ASPnet

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling driver på arbetet med lärande för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Detta sker bland annat genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (Unesco)

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande utomhusbaserat lärande. Utenavet verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att öka måluppfyllelsen i skola och förskola.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet med en central roll i miljöarbetet. På Naturvårdsverkets webbplats finns material som är användbart för skolan. Passande för gymnasieskolan är bland annat klimatboken En varmare värld och podcasten Prat om klimat, som handlar om hur man kan leva klimatsmart i vardagen.

Naturvårdsverket

En varmare värld

Podcast: Prat om klimat

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, erbjuder material kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning.

Skolmaterial om klimat, SMHI

Senast granskad: 2018-03-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner