Säkerhet i skolan

Barn och elever ska känna sig säkra. Vårdnadshavare ska känna förtroende för att rektorer och förskolechefer erbjuder en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En säker skola främjar barns och elevers lärande och utveckling.

Pojke på skolgård

Arbetsmiljöarbete för en säker skola behöver ske på flera plan. Det handlar om allt från brandsäkerhet till organisatorisk och social arbetsmiljö.
 

Grunden till en säker skola är trygghet och studiero. Genom att arbeta med likabehandling, med att motverka kränkningar och ge elever delaktighet och inflytande motverkar skolor hot och våld.
 
Arbetet handlar också om att tillsammans ta fram ordningsregler och rutiner som fungerar och är väl kända av alla. Det rymmer även disciplinära åtgärder som rektor och lärare kan använda för studierons och trygghetens skull.

Även om våra förskolor och skolor är relativt öppna så är skolan ingen allmän plats. Det behövs rutiner för externa besökare. Personalen har ansvar för barn och elever under deras skoldag.

Skolverket har inte ansvaret eller expertkunskaperna i alla de frågor som rör säkerhet i skolan. Därför hänvisar vi på dessa sidor till flera myndigheter som också jobbar med detta. Tillsammans bidrar vi till en säker skola för alla barn och elever.

Skolan ska vara en säker plats Våld i skolan Trygghet och studiero Allmänt om kriser i skolan Ansvar för elevernas arbetsmiljö

Senast granskad: 2017-03-20